Ogłoszenia urzędowe

  • przetargi
  • obwieszczenia
  • inne
zobacz więcej ...
 

Środki pomocowe UE

Inwestycje realizowane z dofinansowaniem funduszy unijnych

zobacz więcej ...
 

Kultura

Wydarzenia, wystawy, warsztaty i inne inicjatywy kulturalne naszej społeczności

zobacz więcej ...

 

Urząd Gminy Trzcianne
ul. Wojska Polskiego 10
19-104 Trzcianne
tel. / fax. 085 738-50-56
email: trzcianne@trzcianne.pl

 

 

gminny portal mapowy 02

 

logo---Kopia

 

epuap banerdobry

 

youtubetrzcianne

 

rodo

 

baner turystyka207px

 

logo lgd

 

gopstrzciannelogo

 

Program 500plus

 

bz-logo

 

Nieodpłatna pomoc prawna

 

Plik pdf-1

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Ogłoszenie nr 64909 - 2017 z dnia 2017-04-12 r.

Trzcianne: Przebudowa dróg gminnych: we wsi Szorce i Trzcianne - Wyszowate
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak

Nazwa projektu lub programu
Projekt "Przebudowa dróg gminnych: we wsi Szorce i Trzcianne - Wyszowate współfinansowany w ramach operacji typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 29311-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Trzcianne, krajowy numer identyfikacyjny 54695700000, ul. ul. Wojska Polskiego  10, 19104   Trzcianne, państwo Polska, woj. podlaskie, tel. 85 738 50 56, faks 85 738 50 56, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Adres strony internetowej (URL): www.trzcianne.pl
Adres profilu: www.trzcianne.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa dróg gminnych: we wsi Szorce i Trzcianne - Wyszowate

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

GKOŚ.271.1.2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej we wsi Szorce na odcinku od km 0+000,00 do km 1+635,00 i przebudowa drogi gminnej Nr 104701B Trzcianne – Wyszowate na odcinku od km 0+000,00 do km 4+435,00. Zamówienie obejmuje przebudowę odcinków dróg gminnych zlokalizowanych na terenie gminy Trzcianne. W ramach przetargu zostanie wykonane wzmocnienie istniejącej konstrukcji drogi z wykorzystaniem istniejących elementów podbudowy. Zakres objęty przebudową: - droga gminna we wsi Szorce od km 0+000,00 do km 1+635,00, - droga gminna nr 104701B Trzcianne - Wyszowate od km 0+000,00 do km 4+435,00. Przebudowa drogi gminnej we wsi Szorce Zakres prac obejmuje m.in. wykonanie jezdni z betonu asfaltowego o szerokości 5 - 5,5 m. na długości 1635 m, budowę chodnika, wykonanie poboczy, ułożenie przepustów, ustawienie znaków drogowych pionowych. Przebudowa drogi gminnej Nr 104701B Trzcianne – Wyszowate Zakres prac obejmuje m.in. wykonanie jezdni z betonu asfaltowego o szerokości 5 m. na długości 4435 m, wykonanie poboczy, ułożenie przepustów, ustawienie znaków drogowych pionowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót stanowiące załączniki do niniejszej SIWZ.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

II.5) Główny Kod CPV: 45233120-6
Dodatkowe kody CPV: 45111200-0

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1  

NAZWA: Przebudowa drogi gminnej we wsi Szorce

Postępowanie/część zostało unieważnione tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Część Nr 2 postępowania "Przebudowa drogi gminnej Nr 104701B Trzcianne – Wyszowate" została unieważniona przez Zamawiającego, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę którą zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.)

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04/04/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT1013481.33
Waluta PLN


IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert3
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0


IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe "UNIDROG" Sp. z o.o.,  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ,  ul. Robotnicza 4 ,  19-203,  Grajewo,  kraj/woj. podlaskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 1256115,21
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1256115,21
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1681734,19
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

 

Wójt

Marek Krzysztof Szydłowski