Ogłoszenia urzędowe

  • przetargi
  • obwieszczenia
  • inne
zobacz więcej ...
 

Środki pomocowe UE

Inwestycje realizowane z dofinansowaniem funduszy unijnych

zobacz więcej ...
 

Kultura

Wydarzenia, wystawy, warsztaty i inne inicjatywy kulturalne naszej społeczności

zobacz więcej ...

 

Urząd Gminy Trzcianne
ul. Wojska Polskiego 10
19-104 Trzcianne
tel. / fax. 085 738-50-56
email: trzcianne@trzcianne.pl

 

 

gminny portal mapowy 02

 

logo---Kopia

 

epuap banerdobry

 

youtubetrzcianne

 

rodo

 

baner turystyka207px

 

logo lgd

 

gopstrzciannelogo

 

Program 500plus

 

bz-logo

 

Nieodpłatna pomoc prawna

 

Plik pdf-1

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Szkołą Podstawowa w Starych Bajkach

Stare Bajki: Wykonanie docieplenia budynku Szkoły Podstawowej w Starych Bajkach.

Numer ogłoszenia: 305720 – 2009; data zamieszczenia: 04-09-2009 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlaneZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa w Starych Bajkach, Stare Bajki 51; 19–104 Trzcianne, woj. podlaskie, tel. 085 7384348, adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: placówka oświatowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie docieplenia budynku Szkoły Podstawowej w Starych Bajkach.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: docieplenie budynku Szkoły Podstawowej w Starych Bajkach zgodnie z przedmiarem robót..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: nie pobiera się
III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy: a) spełniają warunki określone w art. 22 ustawy Prawo Zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. Nr 223 z 2007 r., poz. 1655) i posiadają uprawnienia wymagane przepisami Prawa Budowlanego; b) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. Nr 223 z 2007 r., poz. 1655); c) złożyli wszystkie wymagane dokumenty określone w pkt VII SIWZ, 2. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana: a) według formuły: (spełnia - nie spełnia) tj. na podstawie analizy załączonych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków uczestnictwa w postępowaniu, jako minimum kwalifikacyjne do udziału w postępowaniu, b) na podstawie art. 26 ust 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. Dz. U. Nr 223 z 2007 r., poz. 1655) Zamawiający będzie zobowiązany wezwać wszystkich Wykonawców, którzy nie złożyli w określonym terminie oświadczeń i dokumentów zawierających błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, c) dopuszcza się składanie kserokopii dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu ujawnione w KRS lub w zgłoszeniu do ewidencji działalności gospodarczej..
• Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) oferta sporządzona na formularzu oferty stanowiącym /załącznik nr 2 do SIWZ/, b) oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 223 z 2007r, poz. 1655), c) oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 223 z 2007r, poz. 1655), d) aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, e) aktualne zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego i Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert, f) oświadczenie o akceptowaniu treści projektu umowy /załącznik nr 1 do SIWZ/, złożone na formularzu oferty (załącznik nr 2) o zobowiązaniu się wykonawcy do zawarcia umowy na warunkach określonych w projekcie umowy (załącznik nr1).

g) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:

W przypadku, gdy ofertę składa kilku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia /konsorcjum/ należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego zobowiązani są oni dostarczyć Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.

h) Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą:

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą zamiast dokumentów, których mowa:

w Rozdziale VII SIWZ składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

1) nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

2) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,

3) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

Dokumenty o których mowa w ppkt. 1 i 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6- cy przed upływem terminu składania ofert. Dokument o którym mowa w ppkt. 3 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3- mce przed terminem składania ofert.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, administracyjnym lub organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.UWAGA: Przedłożone dokumenty mogą być złożone w formie kserokopii potwierdzonej przez wykonawcę za zgodność z oryginałem na każdej ze stron. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub kopii notarialnie poświadczonej dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.


SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia
: przetarg nieograniczony.IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert
: najniższa cena brutto.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:www.trzcianne.ug.pl


Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Szkoła Podstawowa w Starych Bajkach, Stare Bajki 51; 19 – 104 Trzcianne , woj. podlaskie, 0691417707.


IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.09.2009r godzina 9.45, miejsce: Szkoła Podstawowa w Starych Bajkach, Stare Bajki 51;

19 – 104 Trzcianne, woj. podlaskie – kancelaria szkoły.


IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie jest finansowany ze środków unijnych.

Załącznik: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia