Ogłoszenia urzędowe

  • przetargi
  • obwieszczenia
  • inne
zobacz więcej ...
 

Środki pomocowe UE

Inwestycje realizowane z dofinansowaniem funduszy unijnych

zobacz więcej ...
 

Kultura

Wydarzenia, wystawy, warsztaty i inne inicjatywy kulturalne naszej społeczności

zobacz więcej ...

 

Urząd Gminy Trzcianne
ul. Wojska Polskiego 10
19-104 Trzcianne
tel. / fax. 085 738-50-56
email: trzcianne@trzcianne.pl

 

 

gminny portal mapowy 02

 

logo---Kopia

 

epuap banerdobry

 

youtubetrzcianne

 

rodo

 

baner turystyka207px

 

logo lgd

 

gopstrzciannelogo

 

Program 500plus

 

bz-logo

 

Nieodpłatna pomoc prawna

 

Plik pdf-1

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Trzcianne, 02 sierpnia 2016r.

GKOŚ.271.5.2016

ZAWIADOMIENIE

(OGŁOSZENIE)

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamawiający - Gmina Trzcianne, działając na podstawie art. 92 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.

„Przebudowa ulicy Kościelnej w miejscowości Trzcianne”

w trybie przetargu nieograniczonego (BZP z dnia 13-07-2016 r., nr ogłoszenia 133507 - 2016) jako najkorzystniejsza wybrana została oferta Wykonawcy:

ZRB Karol

K. Rutkowski, M. Charkiewicz Spółka Jawna

ul. Produkcyjna 92A

15-680 Białystok

 

z ceną brutto 769 224,42 PLN

słownie: siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dwadzieścia cztery złotych 42/100.

 

Uzasadnienie:

Wykonawca niewykluczony z postępowania złożył ofertę nie podlegającą odrzuceniu. Wybrana oferta jest najkorzystniejsza w oparciu o kryterium wyboru zawarte w SIWZ tj. najniższa cena brutto – 95,00 pkt. i okres gwarancji – 5 pkt. Oferta uzyskała łącznie 100 punktów.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Prawa zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące ważne oferty:

 

- Oferta nr 1

ZRB Karol

K. Rutkowski, M. Charkiewicz Spółka Jawna

ul. Produkcyjna 92A

15-680 Białystok

 

zgodnie z kryterium oceny i wzorem zawartym w SIWZ oferta uzyskała łącznie 100,00 punktów tj. najniższa cena brutto – 95,00 pkt. i okres gwarancji – 5 pkt.

- Oferta nr 2

PBO „BUD-MAX

Jarosław Barankiewicz

ul. Targowa 12

19-200 Grajewo

zgodnie z kryterium oceny i wzorem zawartym w SIWZ tj. najniższa cena brutto – 77,87 pkt. i okres gwarancji – 5 pkt.oferta uzyskała łącznie 82,87 punktów.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego umowa z Wykonawcą zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 będzie zawarta po dniu 12.08.2016r.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przysługują środki ochrony prawnej.

Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej zawierają przepisy Działu VI Środki ochrony prawnej ustawy Prawo zamówień publicznych.

      Zamawiający informuje również, że zgodnie z art. 92 ust. 2 Prawa zamówień publicznych informacja o wybraniu najkorzystniejszej oferty została zamieszczona na stronie internetowej pod adresem www.trzcianne.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

Wójt Gminy Trzcianne

Marek Krzysztof Szydłowski