Ogłoszenia urzędowe

  • przetargi
  • obwieszczenia
  • inne
zobacz więcej ...
 

Środki pomocowe UE

Inwestycje realizowane z dofinansowaniem funduszy unijnych

zobacz więcej ...
 

Kultura

Wydarzenia, wystawy, warsztaty i inne inicjatywy kulturalne naszej społeczności

zobacz więcej ...

 

Urząd Gminy Trzcianne
ul. Wojska Polskiego 10
19-104 Trzcianne
tel. / fax. 085 738-50-56
email: trzcianne@trzcianne.pl

 

 

gminny portal mapowy 02

 

logo---Kopia

 

epuap banerdobry

 

youtubetrzcianne

 

rodo

 

baner turystyka207px

 

logo lgd

 

gopstrzciannelogo

 

Program 500plus

 

bz-logo

 

Nieodpłatna pomoc prawna

 

Plik pdf-1

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Trzcianne

Wójt Gminy Trzcianne
ul. Wojska Polskiego 10, 19-104 Trzcianne
ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Trzcianne położonej w obrębie wsi Niewiarowo

1. Oznaczenie nieruchomości:

1) działka nr 94 o pow. 0,26 ha, obręb wsi Niewiarowo, nr księgi wieczystej LM1G/00019065/4.

2. Opis nieruchomości:

Nieruchomość jest położona od północno-wschodniej strony wsi, około 200 m od zabudowań. Nieruchomość z jednej strony przylega do drogi żwirowej. Działka ma kształt prostokątny. Sąsiedztwo działki to tereny wykorzystywane rolniczo i jedna działka siedliskowa. Działka jest niezabudowana. Opis użytku N.

3. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

Przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie na którym nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy Trzcianne, nieruchomość położona jest na terenie przeznaczonym do rolniczego wykorzystania.

4. Cena wywoławcza nieruchomości:

a) działka nr 94: - 5 028,00 zł. (słownie: pięć tysięcy dwadzieścia osiem złotych 00/100).

5. Termin i miejsce przetargu:

1) działka nr 94: 17.05.2016r., godz. 10.00 siedziba Urzędu Gminy Trzcianne, pokój 21, (I piętro).

6. Wadium:

1) działka nr 94 - 502,80 zł.(słownie: pięćset dwa złotych 80/100).

7. Termin wniesienia wadium: 11.05.2016r.

8. Nieruchomość nie jest obciążona i nie ma zobowiązań.

9. W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne.

10. Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedłożyć Przewodniczącemu Komisji Przetargowej przed rozpoczęciem przetargu:

1) dokument tożsamości lub odpis z właściwego rejestru,

2) pełnomocnictwo (w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza) do reprezentowania osoby ubiegającej się o nabycie nieruchomości, chyba że podmiot ubiegający się o nabycie nieruchomości bierze udział w przetargu osobiście,

3) oryginał dowodu wpłaty wadium,

4) w przypadku, gdy oferentem jest osoba pozostająca w związku małżeńskim na zasadzie ustawowej wspólności majątkowej (w tym prowadząca działalność gospodarczą), do udziału w przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy okazać (w oryginale) pisemne oświadczenie współmałżonka, o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości, będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu.

5) w przypadku, gdy oferentem jest cudzoziemiec, w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004r. Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.) - uwierzytelnione przez tłumacza przysięgłego odpisy z właściwych rejestrów, promesę lub zezwolenie na nabycie nieruchomości, w przypadku gdy takie zezwolenie jest wymagane.

Cudzoziemiec, który nie posiadał co najmniej promesy w dniu przetargu musi przedłożyć sprzedającemu zezwolenie ministra właściwego do spraw administracji na nabycie nieruchomości przed zawarciem umowy sprzedaży pod rygorem utraty wpłaconego do przetargu wadium.

11. Wadium wnoszone jest w formie pieniężnej, na konto Urzędu Gminy Trzcianne nr: 12808500050390028620000030 Bank Spółdzielczy w Mońkach Oddział w Trzciannem. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na kontu Urzędu Gminy Trzcianne. W przypadku, gdy oferentem jest osoba pozostająca w związku małżeńskim na zasadzie ustawowej wspólności majątkowej, wadium musi zostać wniesione przez oboje małżonków lub w przetargu należy okazać (w oryginale) pełnomocnictwo współmałżonka do wniesienia wadium.

12. Wadium wpłacone przez zwycięzcę przetargu, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

13. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

14. O terminie zawarcia umowy zwycięzca przetargu zawiadamiany jest telefonicznie.

15. W przypadku, gdy zwycięzca przetargu uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

16. Uczestnikom przetargu, którzy nie wygrali przetargu, wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zakończenia przetargu.

17. Wadium jest zwracane uczestnikom przetargu w przypadku:

1) odwołania przetargu,

2) unieważnienia przetargu,

3) zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

18. Przetarg może zostać odwołany jedynie z ważnych powodów.

19. Informacje dodatkowe:

W protokole z przeprowadzonego przetargu kandydat na nabywcę zobowiązany będzie do oświadczenia, iż zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości, posiada wiedzę nt. zapisów obowiązującego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy Trzcianne dot. przedmiotowej nieruchomości oraz że nie wnosi w związku z powyższym żadnych zastrzeżeń.

20. Szczegóły dotyczące przetargu można uzyskać w pok. nr 13 Urzędu Gminy Trzcianne lub telefonicznie pod nr (85) 738 50 56 w. 26 oraz na stronie internetowej www.trzcianne.pl 

Wójt

Marek Krzysztof Szydłowski