Ogłoszenia urzędowe

  • przetargi
  • obwieszczenia
  • inne
zobacz więcej ...
 

Środki pomocowe UE

Inwestycje realizowane z dofinansowaniem funduszy unijnych

zobacz więcej ...
 

Kultura

Wydarzenia, wystawy, warsztaty i inne inicjatywy kulturalne naszej społeczności

zobacz więcej ...

 

Urząd Gminy Trzcianne
ul. Wojska Polskiego 10
19-104 Trzcianne
tel. / fax. 085 738-50-56
email: trzcianne@trzcianne.pl

 

 

gminny portal mapowy 02

 

logo---Kopia

 

epuap banerdobry

 

youtubetrzcianne

 

rodo

 

baner turystyka207px

 

logo lgd

 

gopstrzciannelogo

 

Program 500plus

 

bz-logo

 

Nieodpłatna pomoc prawna

 

Plik pdf-1

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego

 

Dotyczy: Odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Trzcianne w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016
Numer ogłoszenia BZP: 166145 - 2015; data zamieszczenia: 16.11.2015

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 270686 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Trzcianne, ul. Wojska Polskiego 10, 19-104 Trzcianne, woj. podlaskie, tel. 85 738 50 56, faks 85 738 50 56.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Trzcianne w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot Zamówienia obejmuje odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Trzcianne Wspólny słownik zamówień (CPV): 90511000-2 Usługi wywozu odpadów 90513100-7 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych 1. Opis przedmiotu zamówienia 1.1. Zakres zamówienia obejmuje: a) odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, i ich wywóz zgodnie z harmonogramem i częstotliwością wywozu, w tym: odbieranie odpadów komunalnych niesegregowanych zmieszanych; odbieranie odpadów segregowanych z następujących frakcji: opakowania z tworzyw sztucznych, szkło, opakowania papierowe i papier, metale, popiół, odpady zielone ; b) odbieranie odpadów typu przeterminowane i zbędne leki z funkcjonującego punktu stacjonarnego w gminie; c) odbieranie zużytych baterii z funkcjonujących punktów stacjonarnych w gminie; d) odbieranie odpadów wielkogabarytowych; e) odbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 1.2. Sposób odbioru przez Wykonawcę odpadów komunalnych zbieranych nieselektywnie (zmieszanych). a) częstotliwość wywozu przez Wykonawcę niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej 1 raz w miesiącu; b) niesegregowane odpady komunalne w zabudowie jednorodzinnej zbierane będą do pojemników ustawionych w miejscach wskazanych przez właściciela nieruchomości (altanki śmietnikowe i wyznaczone miejsca na pojemniki), a w dniu odbioru odpadów, zgodnie z harmonogramem, wystawiane przez właściciela przed posesję. Wyjątek stanowić będą specjalnie przygotowane zasieki/osłony z dostępem od drogi publicznej oraz pojemniki ustawione w zabudowie wielorodzinnej (Trzcianne, ul. Nowa 2 i 3), które to Wykonawca ma obowiązek odebrać bezpośrednio z miejsca ich ustawienia; Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego wyposażenia mieszkańcom Gminy Trzcianne na czas trwania umowy pojemników do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych oraz pojemników do zbierania pozostałości po segregacji; c) do obowiązków Właścicieli nieruchomości należeć będzie utrzymanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym; d) do obowiązków Wykonawcy należeć będzie utrzymanie czystości i porządku wokół pojemników po wywozie - uprzątnięcie rozsypanych przez Wykonawcę podczas załadunku odpadów; e) Wykonawca odbiera od właścicieli nieruchomości zamieszkałych każdą ilość niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i odpadów zielonych, np. w postaci dostawionych przy pojemnikach worków ze zmieszanymi odpadami komunalnymi (w przypadku gdy pojemność pojemnika w danym miesiącu nie będzie wystarczająca); f) Wykonawca, w terminie do 7 dni po otrzymaniu zgłoszenia od Zamawiającego, dostarczy do gospodarstwa domowego pojemnik na odpady zmieszane. 1.3. Sposób odbioru przez Wykonawcę odpadów komunalnych zbieranych selektywnie a) częstotliwość odbioru i rodzaj worka na odpady komunalne odbierane selektywnie z nieruchomości zamieszkałych: worek żółty - opakowania z tworzyw sztucznych - 1 raz w miesiącu; worek zielony - szkło - 1 raz w miesiącu; worek niebieski - opakowania papierowe i papier - 1 raz w miesiącu; worek czerwony - metal - 1 raz w miesiącu; worek czarny - popiół - 1 raz na 2 miesiące, na koniec miesiąca: luty, kwiecień, październik i grudzień. b) worki do pierwszego odbioru selektywnie zebranych odpadów komunalnych Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w ilościach i terminach zapewniających funkcjonowanie systemu do mieszkańców deklarujących selektywną zbiórkę; c) Wykonawca zobowiązany będzie do odebrania każdej ilości posegregowanych do odpowiednich worków odpadów z terenu nieruchomości; d) obowiązkiem Wykonawcy jest uzupełnianie na własny koszt właścicielom nieruchomości worków do selektywnego zbierania odpadów komunalnych po każdorazowym odbiorze, poprzez pozostawienie przy wejściu na nieruchomość nowych pustych worków w dniu odbioru selektywnie zebranych odpadów komunalnych, w ilości odpowiadającej liczbie odebranych worków; e) do właściciela nieruchomości będzie należał obowiązek wystawiania worków z odpadami komunalnymi przed posesję w dniu odbioru odpadów zgodnie z harmonogramem. Wyjątek stanowić będą specjalnie przygotowane zasieki/osłony z dostępem od drogi publicznej; f) do obowiązków Wykonawcy należy utrzymanie czystości i porządku wokół worków po wywozie - uprzątnięcie rozsypanych przez Wykonawcę podczas załadunku odpadów 1.4 Sposób odbioru przez Wykonawcę odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego a) częstotliwość odbioru przez Wykonawcę odpadów wielkogabarytowych raz w roku kalendarzowym. Termin odbioru odpadów wielkogabarytowych 20-22 kwietnia 2016. b) do właściciela nieruchomości będzie należał obowiązek wystawiania odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego przed posesję. Dokładny wykaz gospodarstw domowych, z adresem i liczbą osób zamieszkałych oraz wyszczególnieniem tych, które zadeklarowały selektywną zbiórkę odpadów komunalnych Zamawiający dostarczy Wykonawcy do dnia 1 grudnia 2015 r. Wykazy aktualizujące przekazywane będą Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego do końca miesiąca poprzedzającego odbiór; 1.5 Obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego w zakresie realizacji zamówienia: a) Wykonawca zobligowany będzie w ramach umowy do przygotowania harmonogramu odbioru odpadów oraz przedstawienia Zamawiającemu do akceptacji, a także do jego dystrybucji wśród właścicieli nieruchomości wraz z pierwszym dostarczeniem worków do selektywnej zbiórki. Wszelkie zmiany harmonogramu będą wymagały zgody Zamawiającego, a Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia zmienionych harmonogramów do każdej nieruchomości objętej odbiorem odpadów komunalnych; b) system odbierania odpadów komunalnych nie obejmuje odpadów powstających w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej (rolniczej); c) odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Wykonawca powinien realizować w godzinach 700-1500; d) za szkody w majątku Zamawiającego lub osób trzecich spowodowane przez Wykonawcę w trakcie odbioru odpadów odpowiedzialność ponosi Wykonawca; e) Wykonawca zobowiązany będzie do zebrania odpadów leżących w każdym miejscu, jeśli będzie to wynikiem jego działania; f) nieodebranie z nieruchomości worków wystawionych zgodnie z harmonogramem oraz nieprzekazanie worków na wymianę skutkuje obowiązkiem Wykonawcy, by najpóźniej w przeciągu 48 godzin od otrzymania zawiadomienia faksem, e-mailem lub drogą telefoniczną od Zamawiającego usługę będącą przedmiotem zgłoszenia wykonać; g) Wykonawca zobowiązany będzie również do dystrybucji wśród właścicieli nieruchomości dokumentów związanych z Systemem Gospodarki Odpadami przekazanych przez Zamawiającego, np. ulotki informacyjne, o ile nie będą one wymagały potwierdzenia odbioru; h) Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć i ustawić na czas trwania umowy w wyznaczonym przez Zamawiającego punkcie Ośrodek Zdrowia na terenie Gminy Trzcianne, pojemnik do zbierania przeterminowanych leków oraz opróżniać go co najmniej raz na dwa miesiące; i) Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć i ustawić na czas trwania umowy w wyznaczonych przez Zamawiającego punktach (Urząd Gminy i Zespół Szkół w Trzciannem) na terenie Gminy Trzcianne, pojemniki do zbierania zużytych baterii oraz opróżniać go raz na dwa miesiące; j) obowiązkiem Wykonawcy będzie odbieranie odpadów komunalnych od wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Trzcianne, także z punktów trudno dostępnych, bez względu na porę roku (szczególnie zimą i w okresie wzmożonych opadów deszczu i śniegu). W przypadku trudności z dojazdem Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Zamawiającego i ustalić nowy termin odbioru odpadów z Zamawiającym, który nie może być dłuższy niż 7 dni k) zgodnie z art. 9e ust. 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 r. poz. 1399 tj.) Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia nie może mieszać selektywnie zebranych odpadów komunalnych z niesegregowanymi (zmieszanymi) odpadami komunalnymi; l) Wykonawca nie może mieszać odpadów odebranych z terenu Gminy Trzcianne z odpadami zebranymi z innej gminy; m) Wykonawca zobowiązany będzie do monitorowania obowiązku ciążącego na właścicielu nieruchomości w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych. W przypadku stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie wywiązuje się z obowiązku w zakresie segregacji odpadów Wykonawca odbiera odpady jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne w najbliższym terminie odbioru zmieszanych odpadów komunalnych. Wykonawca zobowiązany będzie w terminie 7 dni roboczych od dnia zaistnienia opisanej sytuacji do pisemnego lub drogą elektroniczną poinformowania Zamawiającego o niewywiązaniu się z obowiązków segregacji odpadów przez właściciela/użytkownika nieruchomości. Do informacji Wykonawca zobowiązany będzie załączyć dokumentację - zdjęcie fotograficzne lub nagranie z nieruchomości wykonane kamerą cyfrową lub urządzeniem rejestrującym z uwidocznioną datą wykonania zdjęcia lub filmu oraz protokół z zaistnienia takiego zdarzenia. Z dokumentacji musi jednoznacznie wynikać, jakiej dotyczy nieruchomości, w jakim dniu i o jakiej godzinie doszło do ustalenia ww. zdarzenia. n) Wykonawca zobowiązany będzie do ważenia wszystkich odebranych odpadów komunalnych na legalizowanej wadze; o) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji związanej z realizacją zamówienia, a w szczególności do: dostarczania Zamawiającemu faktur oraz kart przekazania odpadów zgodnie z obowiązującymi wzorami, o jakich mowa w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U z 2010r. Nr. 249, poz. 1673); przedkładania Zamawiającemu najpóźniej do 21 dni za dany okres rozliczeniowy raportów wagowych zawierających ilości i rodzaj odebranych odpadów (zgodnie z obowiązującą klasyfikacją odpadów), na których znajdować się winna adnotacja, że odpady pochodzą z terenu Gminy Trzcianne; dostarczania Zamawiającemu w wersji papierowej i elektronicznej sprawozdań półrocznych o jakich mowa w art. 9n ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Sprawozdania powinny być sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami, a w przypadku zmiany rozporządzenia, zgodnie z obowiązującymi wzorami druków (Dz. U. z 2012r., poz. 630) przedkładania Zamawiającemu raportów miesięcznych zawierających informacje o liczbie i rodzaju wydanych worków; dostarczenia niezbędnych informacji umożliwiających sporządzenie przez Zamawiającego rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, o którym mowa w art. 9q ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. p) Wykonawca obowiązany jest w dniu podpisania umowy oraz przez cały czas jej trwania do spełniania następujących wymagań: posiadania zaświadczenia o wpisie do rejestru działalności regulowanej w Gminie Trzcianne zgodnie z art. 9 c ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach; posiadania zezwolenia na transport odpadów, o którym mowa w art. 28 uprzednio obowiązującej ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2010r., nr 185, poz. 1243) lub wpis do rejestru o którym mowa w art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21); dysponowania ilością pojemników, pojazdów oraz personelu niezbędną do wykonywania przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym przepisami prawa lokalnego oraz wymaganiami Zamawiającego. q) Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania podczas trwania umowy przepisów prawnych, a w szczególności: ustawy z 14 stycznia 2013 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21) ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 r. poz. 1399 tj. z późn. zm.); ustawy z 29 lipca 2005 o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1495) Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Trzcianne; Uchwały Rady Gminy w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Uchwała Nr XXVI/112/13 Rady Gminy Trzcianne z dnia 22 lutego 2013 r.); Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami - uchwała Nr XX/233/12 Sejmiku Województwa Podlaskiego z 21 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami Województwa podlaskiego na lata 2012 - 2017 (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2012 r., poz. 2017). Wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami - uchwała Nr XX/234/12 Sejmiku Województwa Podlaskiego z 21 czerwca 2012 r., w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2012 - 2017 (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2012 r., poz. 2017). 1.6. Wymagania dotyczące instalacji do jakiej mogą trafić odpady: Zmieszane odpady komunalne, odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady zielone przeznaczonych do składowania Wykonawca zobowiązany jest przekazywać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa do odpowiedniej Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (zwany RIPOK) wyznaczonej dla Północnego regionu gospodarki odpadami. RIPOK dla Gminy Trzcianne to: - Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Koszarówce ze Stacją Przeładunkową w miejscowości Świerzbienie, - Zakład Recyklingu w Dolistowie Starym. Operator RIPOK-u, to: BIOM sp. z o.o z siedzibą w Dolistowie Starym I 144, 19-124 Jaświły, Biuro Zarządu: Zabiele 37, 19-124 Jaświły, Tel. 85 733 18 20 , tel/fax 85 716 17 55 Odpady komunalne zebrane od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Trzcianne należy przekazać do: - Stacji Przeładunkowej w miejscowości Świerzbienie - odpady komunalne zmieszane oraz odpadów zielonych-Zakładu Recyklingu w Dolistowie Starym - odpady komunalne selektywnie zebrane. -Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Koszarówce - popiół, odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny Przekazywanie odpadów do Stacji Przeładunkowej w miejscowości Świerzbienie oraz Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Koszarówce odbywać się będzie nieodpłatnie na podstawie porozumienia, które Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć z operatorem RIPOK-u (treść porozumienia dostępna w Załączniku nr 13 ). W przypadku awarii RIPOK, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia odpadów do instalacji przewidzianej do zastępczej obsługi, do której przypisana jest Gmina Trzcianne zgodnie z obowiązującym Planem gospodarki odpadami województwa podlaskiego na lata 2012-2017. 1.7 Wykaz urządzeń do gromadzenia odpadów. Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego wyposażenia mieszkańcom Gminy Trzcianne pojemników do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych oraz pojemników do zbierania pozostałości po segregacji, a także bezpłatne dostarczanie mieszkańcom worków do selektywnej zbiórki odpadów, przez cały okres trwania umowy. a) Pojemniki na odpady zmieszane Do zbiórki niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych w zabudowie jednorodzinnej mogą być stosowane pojemniki o pojemności od 110 l do 660 l, w zależności od indywidualnych potrzeb mieszkańców. Wszystkie pojemniki powinny charakteryzować się odpowiednią wytrzymałością mechaniczną. Do zbiórki niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych w zabudowie wielorodzinnej (Trzcianne, ul. Nowa 2 i 3) należy ustawić po trzy pojemniki o pojemności od 1100 l. b) Worki na odpady zbierane selektywnie Worki do selektywnego zbierania odpadów komunalnych powinny być półprzezroczyste, o grubości zapewniającej wytrzymałość worków a także opatrzone wyraźnym nadrukiem, na jaki rodzaj odpadu są przeznaczone. Wytyczne dotyczące kolorystyki, minimalnej pojemności i przeznaczenia zawarte są w poniższej tabeli: Lp. Kolor worka Minimalna pojemność [l]Przeznaczenie 1 Żółty 120 Opakowania z tworzyw sztucznych 2 Zielony 120 Szkło 3 Niebieski 120 Opakowania papierowe i papier 4 Czerwony 120 Metal 5 Czarny 120 Popiół Worki do pierwszego odbioru selektywnie zebranych odpadów komunalnych, w ilości 2 sztuk oraz na popiół 6 sztuk, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w terminach zapewniających funkcjonowanie systemu do mieszkańców deklarujących selektywną zbiórkę. Obowiązkiem Wykonawcy jest uzupełnianie na własny koszt właścicielom nieruchomości worków do selektywnego zbierania odpadów komunalnych po każdorazowym odbiorze, poprzez pozostawienie przy wejściu na nieruchomość nowych pustych worków w ilości odpowiadającej liczbie odebranych worków. 1.8. Sprzęt techniczny: Wykonawca zobowiązany jest do dysponowania sprzętem niezbędnym do realizacji zamówienia oraz dysponowania bazą magazynowo-transportową zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013r. poz. 122) lub do przedstawienia pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępniania potencjału (zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SIWZ) w tym minimalne wyposażenie w postaci: a) dwóch pojazdów przystosowanych do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych; b) dwóch pojazdów przystosowanych do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych; c) jednego pojazdu do zbierania odpadów bez funkcji kompaktującej. 2. charakterystyka Gminy Trzcianne w kontekście odbioru odpadów 2.1. Dane ogólne a) Liczba osób gromadzących odpady w sposób selektywny na terenie gminy Trzcianne wynosi 866 (wg. stanu na 31.09.2015). Liczba osób gromadzących odpadów w sposób nie selektywny na terenie gminy Trzcianne wynosi 2010 (wg. stanu na 31.09.2015). b) W obrębie gminy znajduje się 27 miejscowości: Boguszewo, Boguszki, Brzeziny, Budy, Chojnowo, Dobarz, Giełczyn, Gugny, kolonia Kleszcze, Korczak, Krynica, Laskowiec, Milewo, Mroczki, Niewiarowo, Nowa Wieś, Pisanki, Stare Bajki, Stójka, Szorce, Trzcianne, Wilamówka, Wyszowate, Zajki, Zubole, Zucielec. c) Liczba nieruchomości, z których są odbierane odpady komunalne wynosi 965 nieruchomości (w tym 730 nieruchomości nieselektywne, 235 nieruchomości selektywne wg. stanu na 31.09.2015), z zastrzeżeniem tego, że ilość obsługiwanych nieruchomości może ulec zwiększeniu bądź zmniejszeniu bez zmiany warunków wynagrodzenia. d) Powierzchnia Gminy Trzcianne wynosi 33187 ha. e) Długość dróg w Gminie Trzcianne z podziałem na rodzaj Zarządcy przedstawia poniższa tabela: Drogi Długość [km] Drogi gminne (publiczne) 66 Drogi powiatowe 82 Razem 148 2.2. Ilość odpadów zebranych w Gminie Trzcianne w roku 2014 i pierwszym półroczu 2015 W roku 2014 na terenie Gminy Trzcianne zebrano następujące ilości odpadów komunalnych (opracowano na podstawie sprawozdania wójta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2014 rok): Rodzaj odebranych odpadów komunalnych Kod odebranych odpadów komunalnych Masa odebranych odpadów komunalnych [Mg] Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 20 03 01 501,62 Opakowania z tworzyw sztucznych 15 01 02 0,48 Opakowania ze szkła 15 01 02 ,16 Papier i tektura 20 01 01 0,34 Szkło 20 01 02 6,92 Tworzywa sztuczne 20 01 39 2,72 W roku 2015 na terenie Gminy Trzcianne zebrano następujące ilości odpadów komunalnych opracowano na podstawie sprawozdania podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości za 1 półrocze 2015): Rodzaj odebranych odpadów komunalnych kod odebranych odpadów komunalnych Masa odebranych odpadów komunalnych [Mg] Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 20 03 01 259,09 Tworzywa sztuczne 20 01 39 1,33 Szkło 20 01 02 4,70 Papier i tektura 20 01 01 0,11 Odpady wielkogabarytowe 20 03 07 13,90 Zużyte opony 16 01 03 6,68 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 20 01 36 0,06 Wykonawcy nie przysługuje prawo dodatkowego wynagrodzenia czy odszkodowania za osiągnięcie innych ilości odebranych odpadów.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.10.00-2, 90.51.31.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.11.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Białymstoku Sp. z o.o., ul. 42 Pułku Piechoty 48, 15-950 Białystok, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 122500,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 125712,00

  • Oferta z najniższą ceną: 125712,00 / Oferta z najwyższą ceną: 173884,32

  • Waluta: PLN .