Ogłoszenia urzędowe

  • przetargi
  • obwieszczenia
  • inne
zobacz więcej ...
 

Środki pomocowe UE

Inwestycje realizowane z dofinansowaniem funduszy unijnych

zobacz więcej ...
 

Kultura

Wydarzenia, wystawy, warsztaty i inne inicjatywy kulturalne naszej społeczności

zobacz więcej ...

 

Urząd Gminy Trzcianne
ul. Wojska Polskiego 10
19-104 Trzcianne
tel. / fax. 085 738-50-56
email: trzcianne@trzcianne.pl

 

 

gminny portal mapowy 02

 

logo---Kopia

 

epuap banerdobry

 

youtubetrzcianne

 

rodo

 

baner turystyka207px

 

logo lgd

 

gopstrzciannelogo

 

Program 500plus

 

bz-logo

 

Nieodpłatna pomoc prawna

 

Plik pdf-1

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: ODBIERANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH GMINY TRZCIANNE W OKRESIE OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Numer ogłoszenia BZP: 270686 - 2015; data zamieszczenia: 13.10.2015

ZAWIADOMIENIE

(OGŁOSZENIE)

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Dotyczy zadania: „Odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Trzcianne w  okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016”

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 13.10.2015 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych, nr ogłoszenia 270686-2015.

Zmiana treści ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w dniu 20.10.2015 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych , nr ogłoszenia 278784-2015.

Zamawiający – Gmina Trzcianne, działając na podstawie art. 92 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) (dalej: Pzp) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. „Odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Trzcianne w  okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016” w trybie przetargu nieograniczonego (ogłoszenia wskazane na wstępie) jako najkorzystniejsza oferta wybrana została oferta Wykonawcy:

MPO Sp. z o.o.

ul. 42 Pułku Piechoty 48

15-950 Białystok

 

kwota oferty brutto 125 712 PLN

słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy siedemset dwanaście złotych 00/100.

Termin płatności faktur 28 dni

W kryterium oceny„ najniższa cena brutto” oferta otrzymała 98 pkt

W kryterium oceny „ termin płatności faktur” oferta otrzymała 2 pkt

Zgodnie z kryteriami oceny i wzorem zawartymi w SIWZ oferta łącznie uzyskała 100,00 pkt.

 

Uzasadnienie:

Wykonawca niewykluczony z postępowania złożył ofertę nie podlegającą odrzuceniu. Wybrana oferta jest najkorzystniejsza w oparciu o kryteria wyboru zawarte w SIWZ, tj. najniższą cenę brutto i termin płatności faktur. Oferta łącznie uzyskała 100pkt.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 92 ust. 1 ustawy Pzp oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące ważne oferty:

- Oferta nr 1

Przedsiębiorstwo Usługowo – Asenizacyjne

„ASTWA” Sp. z o.o.

ul. Kombatantów 4

15-102 Białystok

 

kwota oferty brutto 173 884,32 PLN

Termin płatności faktur 28 dni

 

W kryterium oceny„ najniższa cena brutto” oferta otrzymała 70,85 pkt

W kryterium oceny „ termin płatności faktur” oferta otrzymała 2 pkt

Zgodnie z kryteriami oceny i wzorem zawartymi w SIWZ oferta uzyskała 72,85 pkt.

- Oferta nr 2

 

MPO Sp. z o.o.

ul. 42 Pułku Piechoty 48

15-950 Białystok

 

kwota oferty brutto 125 712 PLN

Termin płatności faktur 28 dni

 

W kryterium oceny„ najniższa cena brutto” oferta otrzymała 98 pkt

W kryterium oceny „ termin płatności faktur” oferta otrzymała 2 pkt

Zgodnie z kryteriami oceny i wzorem zawartymi w SIWZ oferta łącznie uzyskała 100,00 pkt.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie został wykluczony żaden Wykonawca.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie została odrzucona żadna oferta.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego umowa z Wykonawcą zgodnie z art. 94 ust. 1 ustawy Pzp będzie zawarta po dniu 12.11.2015

Zgodnie z ustawą Pzp w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przysługują środki ochrony prawnej. Szczegółowe informacje dotyczące zawierają przepisy Działu VI Środki ochrony prawnej ustawy Pzp. Zamawiający informuje również, że zgodnie z art. 92 ust. 2 Pzp informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty została zamieszczona na stronie internetowej pod adresem www.trzcianne.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.