Ogłoszenia urzędowe

  • przetargi
  • obwieszczenia
  • inne
zobacz więcej ...
 

Środki pomocowe UE

Inwestycje realizowane z dofinansowaniem funduszy unijnych

zobacz więcej ...
 

Kultura

Wydarzenia, wystawy, warsztaty i inne inicjatywy kulturalne naszej społeczności

zobacz więcej ...

 

Urząd Gminy Trzcianne
ul. Wojska Polskiego 10
19-104 Trzcianne
tel. / fax. 085 738-50-56
email: trzcianne@trzcianne.pl

 

 

gminny portal mapowy 02

 

logo---Kopia

 

epuap banerdobry

 

youtubetrzcianne

 

rodo

 

baner turystyka207px

 

logo lgd

 

gopstrzciannelogo

 

Program 500plus

 

bz-logo

 

Nieodpłatna pomoc prawna

 

Plik pdf-1

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego

 

Dotyczy BZP 40293: Zakup i dostawa ciągnika rolniczego wraz z wozem asenizacyjnym na potrzeby Gminy Trzcianne
Numer ogłoszenia BZP: 56591 - 2015; data zamieszczenia: 22.04.2015

 

Trzcianne: Zakup i dostawa ciągnika rolniczego wraz z wozem asenizacyjnym na potrzeby Gminy Trzcianne

Numer ogłoszenia: 56591 - 2015; data zamieszczenia: 22.04.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 40293 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Trzcianne, ul. Wojska Polskiego 10, 19-104 Trzcianne, woj. podlaskie, tel. 85 738 50 56, faks 85 738 50 56.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa ciągnika rolniczego wraz z wozem asenizacyjnym na potrzeby Gminy Trzcianne.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego i wozu asenizacyjnego na potrzeby Gminy Trzcianne, którego szczegółowy opis parametrów technicznych zawiera Specyfikacja Techniczna stanowiąca załącznik nr 1a do SIWZ. 2. Pozostałe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia Ciągnik i wóz asenizacyjny w żadnym elemencie nie były wcześniej uszkodzone, Ciągnik i wóz asenizacyjny posiadają wszelkie dokumenty dopuszczające go do ruchu drogowego przez właściwy organ, Okres gwarancji udzielony przez Sprzedawcę minimum 24 m-ce, Koszt dostawy pokrywa Sprzedawca, Ciągnik i wóz asenizacyjny zostaną dostarczone do siedziby Zamawiającego tj. Urząd Gminy Trzcianne, ul. Wojska Polskiego 10, 19-104 Trzcianne. 3. W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie koszty związane z dostawą oraz przeszkoleniem operatora pod względem eksploatacyjnym oraz technicznym. 4. Dostarczony ciągnik i wóz asenizacyjny muszą posiadać: świadectwo homologacji na terenie RP lub odpowiadający dokument dopuszczający do ruchu drogowego gwarancję na okres min. 24 miesięcy fabryczną instrukcję obsługi w języku polskim.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 16.70.00.00-2, 34.14.45.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Zakup i dostawa ciągnika rolniczego wraz z wozem asenizacyjnym na potrzeby Gminy Trzcianne dofinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.04.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Rolnicze Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe CONTRACTUS Sp. z o.o., ul. Kresowa 58, 16-100 Sokółka, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 241400,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 296380,80
  • Oferta z najniższą ceną: 296380,80 / Oferta z najwyższą ceną: 304917,00
  • Waluta: PLN.

 

Wójt
/-/ Marek Krzysztof Szydłowski