Ogłoszenia urzędowe

  • przetargi
  • obwieszczenia
  • inne
zobacz więcej ...
 

Środki pomocowe UE

Inwestycje realizowane z dofinansowaniem funduszy unijnych

zobacz więcej ...
 

Kultura

Wydarzenia, wystawy, warsztaty i inne inicjatywy kulturalne naszej społeczności

zobacz więcej ...

 

Urząd Gminy Trzcianne
ul. Wojska Polskiego 10
19-104 Trzcianne
tel. / fax. 085 738-50-56
email: trzcianne@trzcianne.pl

 

 

gminny portal mapowy 02

 

logo---Kopia

 

epuap banerdobry

 

youtubetrzcianne

 

rodo

 

baner turystyka207px

 

logo lgd

 

gopstrzciannelogo

 

Program 500plus

 

bz-logo

 

Nieodpłatna pomoc prawna

 

Plik pdf-1

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Umowy Nr UDA-RPPD.05.02.00-20-042/14-00 o dofinansowanie Projektu „Modernizacja kotłowni w budynku Gimnazjum w Trzciannem – zainstalowanie pomp ciepła", Nr WND-RPPD.05.02.00-20-042/14 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013, Osi Priorytetowej V Rozwój infrastruktury ochrony środowiska, Działania 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska.

Trzcianne: Modernizacja kotłowni w budynku Gimnazjum w Trzciannem - zainstalowanie pomp ciepła
Numer ogłoszenia BZP: 218713 - 2014; data zamieszczenia: 16.10.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 202333 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Trzcianne, ul. Wojska Polskiego 10, 19-104 Trzcianne, woj. podlaskie, tel. 85 738 50 56, faks 85 738 50 56.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja kotłowni w budynku Gimnazjum w Trzciannem - zainstalowanie pomp ciepła.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu pn.: Modernizacja kotłowni w budynku Gimnazjum w Trzciannem - zainstalowanie pomp ciepła. Dostawy i roboty budowlane należy wykonać zgodnie z Projektem (część sanitarna projektu i część elektryczna projektu) - załącznik nr 9 do SIWZ, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót - załącznik nr 10 i 11 oraz z przedmiarami robót - załącznik nr 12 i 13 traktując je pomocniczo. Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie budynek Gimnazjum w Trzciannem. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu Modernizacja kotłowni w budynku Gimnazjum w Trzciannem - zainstalowanie pomp ciepła współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej V Rozwój infrastruktury ochrony środowiska, Działania 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska. Nr projektu: WND-RPPD.05.02.00-20-042/14. 2. Wspólny Słownik Zamówień: 42511110-5 Pompy grzewcze 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 45331200-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 45442100-8 Roboty malarskie 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 3. Wykonawca jest zobowiązany: - Wykonać przedmiot umowy z własnych materiałów, zgodnie ze złożoną ofertą i opisem zawartym w SIWZ. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy o wysokim standardzie, zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy technicznej, obowiązującymi normami, należytą starannością i ustaleniami z Zamawiającym. - Dostarczyć wszelkie certyfikaty, atesty, gwarancje i inne dokumenty niezbędne do dopuszczenia przedmiotu zamówienia do użytku. Dostarczony przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy. 4. Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt zamówienia, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie, jakość, zgodność z warunkami technicznymi, jakościowymi i obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 5. Obowiązkiem Wykonawcy jest przeprowadzenie wizji lokalnej w obiekcie szkoły w celu uzyskania na swoją odpowiedzialność i na swoje ryzyko, wszelkich istotnych informacji, które mogą być konieczne do prawidłowego przygotowania oferty. 6. Realizacja robót budowlanych i montażowych objętych opracowaną dokumentacją: 1) Wykonawca, najpóźniej na siedem dni przed rozpoczęciem robót budowlanych wykona i przedstawi Zamawiającemu do akceptacji plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 2)Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały i urządzenia , do czasu ich wbudowania były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 3) Na wszystkie zastosowane materiały Wykonawca zobowiązany jest przedstawić aprobaty techniczne lub oceny zgodności technicznej - zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz.881). 4) Wykonawcy są zobowiązani użyć do wykonania zamówienia materiałów i urządzeń odpowiadających wymaganiom Polskiej Normy oraz innym określonym w SIWZ. Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty zezwalające na ich stosowanie w budownictwie (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, świadectwa jakości). 5) Zamawiający dopuszcza stosowanie innych materiałów i technologii pod warunkiem, ze są one równoważne w stosunku do przywołanych, tzn. mają parametry nie gorsze od wskazanych w dokumentacji projektowej. W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych w opisie przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego materiały, urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że urządzenie, materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. W takim wypadku, Wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty, opisujące parametry techniczno - jakościowe, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające dane urządzenie lub materiały (wyroby) do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one równoważne. 7. Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym ceną ofertową ryczałtową obejmuje także: 1) Organizację i zagospodarowanie zaplecza budowy, w tym zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy oraz inne roboty zgodnie z zatwierdzonym projektem. 2) Zapewnienie dozoru w celu zabezpieczenia budowy przed kradzieżą i innymi ujemnymi skutkami, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy. 3) Urządzenie terenu budowy, wykonanie przyłączeń mediów dla potrzeb terenu budowy oraz ponoszenie kosztów ich zużycia wraz z poniesieniem kosztów włączeń i wyłączenia energii elektrycznej. 4) Utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci, jak i składowania materiałów i sprzętu w ustalonych miejscach w należytym porządku. 5) Umożliwienie wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom Zamawiającego. 6) Zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań, odbiorów oraz ewentualne uzupełnienie dokumentacji odbiorczej dla zakresu robót objętych przedmiotem przetargu, jak również dokonanie odkrywek w przypadku nie zgłoszenia robót zanikających do odbioru. 7) Naprawę uszkodzonych, a zinwentaryzowanych urządzeń uzbrojenia podziemnego. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia urządzeń, obiektów, ich części bądź robót w toku realizacji, naprawienie ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego. 8) Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania pozwolenia na zajęcie pasa drogowego na czas wykonywanych robót jeżeli zajdzie taka konieczność. 9) Przedmiot zamówienia będzie wykonywany w użytkowanym obiekcie, w szkole, w czasie roku szkolnego co obliguje do szczególnej dbałości o bezpieczeństwo uczniów. 10) Wykonawca zobowiązuje się do podstawienia pojemnika na składowanie gruzu i jego wywóz na własny koszt. 11) Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia zieleni przed uszkodzeniem w trakcie prowadzenia prac. 12) Wykonawca zobowiązany jest do uprzątnięcia terenu po zakończeniu robót. 13) Skompletowanie dokumentów odbiorowych, w tym: - dziennika budowy, - dokumentacji technicznej powykonawczej, - przedstawienia gwarancji, atestów, aprobat, świadectw zgodności i certyfikatów, - dokonania zgłoszeń i innych czynności jeśli są wymagane przepisami prawa budowlanego. Warunki i ograniczenia dotyczące przedmiotu zamówienia: 1. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 4. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 5. Zamawiający przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający wymaga, aby rękojmia i gwarancja jakości na przedmiot zamówienia wynosiły od daty bezusterkowego odbioru końcowego, na zainstalowane urządzenia i wykonane roboty budowlane: - pompy ciepła - zgodnie z gwarancją producenta (minimum 5 lat), -grupa sterowniczo-pompowa - zgodnie z gwarancjami producentów (minimum 1 rok), - pozostałe urządzenia, materiały i roboty budowlane minimum 1 rok. Gwarancja wykonawcy musi być oparta o gwarancje producentów urządzeń. Zamawiający wymaga (w ramach zaproponowanej ceny ryczałtowej) przeprowadzenia co roku przeglądu gwarancyjnego przed rozpoczęciem sezonu grzewczego w zakresie niezbędnym do utrzymania warunków gwarancji i zapewniania prawidłowej, zgodnej z przepisami eksploatacji zmodernizowanej kotłowni w budynku Gimnazjum w Trzciannem oraz prowadzenia nieodpłatnego serwisu gwarancyjnego z czasem reakcji do 48 godzin od momentu zgłoszenia awarii.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42.51.11.10-5, 45.31.00.00-3, 45.33.00.00-9, 45.33.10.00-6, 45.33.12.00-8, 45.33.11.00-7, 45.44.21.00-8, 45.11.13.00-1, 45.30.00.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt Modernizacja kotłowni w budynku Gimnazjum w Trzciannem - zainstalowanie pomp ciepła współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej V Rozwój infrastruktury ochrony środowiska, Działania 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.10.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • ZYMETRIC Sp. z o.o., ul. Marwilska 34, 03-228 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 694427,16 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 955550,00

  • Oferta z najniższą ceną: 955550,00 / Oferta z najwyższą ceną: 955550,00

  • Waluta: PLN.