Ogłoszenia urzędowe

  • przetargi
  • obwieszczenia
  • inne
zobacz więcej ...
 

Środki pomocowe UE

Inwestycje realizowane z dofinansowaniem funduszy unijnych

zobacz więcej ...
 

Kultura

Wydarzenia, wystawy, warsztaty i inne inicjatywy kulturalne naszej społeczności

zobacz więcej ...

 

Urząd Gminy Trzcianne
ul. Wojska Polskiego 10
19-104 Trzcianne
tel. / fax. 085 738-50-56
email: trzcianne@trzcianne.pl

 

 

gminny portal mapowy 02

 

logo---Kopia

 

epuap banerdobry

 

youtubetrzcianne

 

rodo

 

baner turystyka207px

 

logo lgd

 

gopstrzciannelogo

 

Program 500plus

 

bz-logo

 

Nieodpłatna pomoc prawna

 

Plik pdf-1

 

ZAPYTANIE CENOWE - usługa

OŚ.271.1.2014

ZAPYTANIE  OFERTOWE

dot. wyboru wykonawcy usługi pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Trzcianne”

 

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), gdyż wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 000 euro.

Zamawiający: Gmina Trzcianne

  ul. Wojska Polskiego 10

  19-104 Trzcianne

   tel. (85) 738-50-56

1.      Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych
i/lub gospodarczych z posesji osób fizycznych nie będących przedsiębiorcami z terenu gminy Trzcianne.

Szacunkowa ilość odpadów azbestowych do usunięcia z nieruchomości z terenu gminy Trzcianne wyniesie około 5348 m²(około 72,25 Mg).

Zakres prac będzie obejmował:

1) 

- demontaż wyrobów zawierających azbest na wskazanych przez Zamawiającego budynkach mieszkalnych i/lub gospodarczych na terenie gminy Trzcianne,

- załadunek zdemontowanych wyrobów zawierających azbest na oznakowane, zabezpieczone specjalistyczne środki transportu,

- transport odpadów azbestowych do miejsca ich unieszkodliwienia na składowisku odpadów niebezpiecznych.

Zakres zadania w pkt. 1) obejmuje usunięcie około 590 m² (tj. około 7,97 Mg) wyrobów zawierających azbest, w tym na terenie miejscowości: Trzcianne 240 m²
(2 gospodarstwa domowe), Krynica 50 m²(1 gospodarstwo domowe), Laskowiec 300 m²(1 gospodarstwo domowe).

2)

odbiór i załadunek wyrobów zawierających azbest,

- transport odpadów azbestowych do miejsca ich unieszkodliwienia na składowisku odpadów niebezpiecznych.

Zakres zadania w pkt 2 obejmuje usunięcie wyrobów zawierających azbest w ilości około 4758 m² (tj. około 64,28 Mg), w tym na terenie miejscowości: Trzcianne 695 m²(3 gospodarstwa domowe), Zubole 610 m²(3 gospodarstwa domowe), Wyszowate
286 m
² (2 gospodarstwa domowe), Boguszki 620 m² (3 gospodarstwa domowe), Mroczki 100 m² (1 gospodarstwo domowe), Chojnowo 200 m² (1 gospodarstwo domowe), Niewiarowo 372 m² (3 gospodarstwa domowe), Nowa Wieś 310 m² (2 gospodarstwa domowe), Krynica 445 m² (3 gospodarstwa domowe), Laskowiec 120 m² (1 gospodarstwo domowe), Zucielec 200 m² (2 gospodarstwa domowe), Szorce 500 m² (2 gospodarstwa domowe), Wilamówka 290 m² (1 gospodarstwo domowe).

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia o którym mowa wyżej, ponieważ podane ilości wyrobów zawierających azbest objętych przedmiotem zamówienia określone zostały w sposób szacunkowy.

Koszty inwentaryzacji powierzchni wyrobów zawierających azbest oraz koszty ważenia tych wyrobów ponosi Wykonawca.

Do obowiązku wykonawcy należeć będzie również prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów z zastosowaniem wzorów dokumentów określonych Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów  (Dz. U. z 2010 r. Nr 249, poz. 1673).

Wykonujący do rozliczenia wykonania zadania przedstawi karty przekazania odpadu z podpisami właściciela posesji oraz protokołu odbioru z wyodrębnieniem każdej nieruchomości, z której były usuwane wyroby zawierające azbest, informację o wyrobach azbestowych, których wykorzystywanie zostało zakończone oraz oświadczenia o prawidłowości wykonanych prac związanych z usunięciem odpadów azbestowych oraz oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego. Z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych, zgodnie z § 8 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.). Ponadto Wykonawca przedstawi karty przekazania odpadów zawierających azbest na składowisku odpadów oraz dokumentację fotograficzną nieruchomości w formie elektronicznej, z których usunięto wyroby zawierające azbest, przed i po wykonaniu prac. Po zatwierdzeniu przez Zamawiającego przedstawionych przez Wykonawcę powyższych rozliczeń, Wykonawca wystawi fakturę za wykonane prace.

Demontaż, transport i unieszkodliwieniena składowisku odpadów niebezpiecznych, powinno być zgodne z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.), ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.), ustawą z dnia 19 czerwca 1997r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 3 poz. 20 z późn. zm.), ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych ( Dz. U. Nr 227, poz. 1367 z późn. zm.), Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. z 2005 r. Nr 216 poz. 1824), Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.), Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2010 r. Nr 249, poz. 1673).

 Wykonawca w ramach proponowanej oferty cenowej winien zapewnić:

a)      nadzór osoby odpowiedzialnej za organizację wykonywanych robót i zabezpieczenie placu budowy,

b)      uporządkowanie terenu po zakończeniu robót oraz ewentualną wypłatę odszkodowań z tytułu zniszczeń powstałych w wyniku prowadzenia robót lub związanych z nimi.

2.      Warunki jakie powinien spełniać Wykonawca:

- musi posiadać zezwolenie na prowadzenie działalności, w wyniku której powstają odpady niebezpieczne oraz zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu w/w odpadów na składowisko odpadów niebezpiecznych – decyzja Starosty Monieckiego zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi zawierającymi azbest zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.), Dokumentem potwierdzającym spełnienie tego warunku są kserokopie aktualnych decyzji.

- musi posiadać zezwolenie na transport odpadów niebezpiecznych. Dokumentem potwierdzającym spełnienie tego warunku jest kserokopia aktualnej decyzji.

- musi posiadać pracowników przeszkolonych w zakresie pracy z wyrobami zawierającymi azbest (co najmniej 2 osoby). Dokumentem potwierdzającym spełnienie tego warunku jest oświadczenie Wykonawcy.

- musi dysponować odpowiednim sprzętem do bezpiecznego załadunku i transportu wyrobów zawierających azbest (co najmniej 1 środek transportu). Dokumentem potwierdzającym spełnienie tego warunku jest oświadczenie Wykonawcy.

- musi wskazać miejsce składowania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest (kserokopia aktualnej umowy ze wskazanym zakładem na przyjęcie odpadów zawierających azbest lub inny równoważny dokument),

- musi posiadać polisę ubezpieczeniową potwierdzającą, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Dokumentem potwierdzającym spełnienie tego warunku jest kserokopia aktualnej polisy.

3.      Kryteria oceny ofert:

Kryterium oceny ofert (100%) będzie cena całkowita za wykonanie przedmiotu zamówienia opisanego w ust. 1 wynikająca z oferty cenowej sporządzonej przez Wykonawcę zgodnie
z formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia do składania ofert.

4.      Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana pisemnie.

5.      Sposób przygotowania oferty:

- oferty należy składać na druku stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego,

- do oferty należy dołączyć oryginały/kserokopie dokumentów wymienionych w punkcie 2 zamówienia,

- Wykonawca określi jednostkowe ceny netto w PLN jako całkowity koszt demontażu, odbioru,  transportu i utylizacji odpadów azbestowych, a także cenę na  transport i utylizację wyrobów zawierających azbest, w przeliczeniu na jeden metr kwadratowy płyty zawierającej azbest – stałe i jednakowe na wszystkie zlecenia jednostkowe w okresie, na który zostanie zawarta umowa.

Wykonawca określi również wartość brutto całego zamówienia z podaniem wartości podatku VAT (wyrażony w % i kwocie PLN), która stosowana będzie wyłącznie do porównania ofert.

6.      Termin i sposób składania ofert:

Oferty cenowe należy składać w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Trzcianne,
ul. Wojska Polskiego 10, 19-104 Trzcianne w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Trzcianne”
w terminie
do 6czerwca 2014 r. do godziny 1000.

7.      Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli jest sprzeczna z zapytaniem ofertowym.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

8.      Wymagany termin realizacji zamówienia: do 31.08.2014 r.

9.      Miejsce realizacji usługi: Gmina Trzcianne.

10.  Informacje:

Środki finansowe na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Trzcianne” w 2014 r. będzie pochodzić z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku z udziałem środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktów z oferentami jest
Marek Gierasimiuk, tel. (85) 738-50-56 wew.26.
 

   

Załączniki:
1. Formularz ofertowy
2. Oświadczenie oferenta.
3. Projekt umowy