Ogłoszenia urzędowe

  • przetargi
  • obwieszczenia
  • inne
zobacz więcej ...
 

Środki pomocowe UE

Inwestycje realizowane z dofinansowaniem funduszy unijnych

zobacz więcej ...
 

Kultura

Wydarzenia, wystawy, warsztaty i inne inicjatywy kulturalne naszej społeczności

zobacz więcej ...

 

Urząd Gminy Trzcianne
ul. Wojska Polskiego 10
19-104 Trzcianne
tel. / fax. 085 738-50-56
email: trzcianne@trzcianne.pl

 

 

gminny portal mapowy 02

 

logo---Kopia

 

epuap banerdobry

 

youtubetrzcianne

 

rodo

 

baner turystyka207px

 

logo lgd

 

gopstrzciannelogo

 

Program 500plus

 

bz-logo

 

Nieodpłatna pomoc prawna

 

Plik pdf-1

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamowienia

Trzcianne: Dostawa oleju napędowego dla pojazdów i urządzeń Gminy Trzcianne w 2014.
Numer ogłoszenia BZP: 61325 - 2014; data zamieszczenia: 21.03.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 31327 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Trzcianne, ul. Wojska Polskiego 10, 19-104 Trzcianne, woj. podlaskie, tel. 85 738 50 56, faks 85 738 50 56.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa oleju napędowego dla pojazdów i urządzeń Gminy Trzcianne w 2014..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje zakup oleju napędowego dla pojazdów i urządzeń znajdujących się w ewidencji Gminy Trzcianne w ilości do 35 000 l. Olej napędowy musi spełniać polskie normy oraz standardy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1058). Wykonawca musi zapewnić dostawę paliwa do zbiornika znajdującego się w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, na terenie miejscowości Trzcianne, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30. Dostawy oleju napędowego będą realizowane sukcesywnie, według zapotrzebowania Zamawiającego do zbiornika wskazanego przez Zamawiającego, w ilościach zależnych od bieżących potrzeb Zamawiającego, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym przez Zamawiającego minimum na 2 dni przed wymaganym terminem dostawy. Wykonawca zapewni bezgotówkowy sposób transakcji. Podczas dostawy rejestrowana będzie ilość oleju napędowego. Dostawa oleju napędowego każdorazowo będzie dokumentowana wpisem w rejestrze dostaw paliwa, prowadzonym przez Zamawiającego. Wykonawca będzie wystawiać faktury każdorazowo po dokonaniu dostawy oleju napędowego za dokonane zakupy paliwa z terminem płatności 14 dni. Wykonawca zapewni pełny monitoring transakcji: data, miejsce, ilość, cena jednego litra paliwa, wartość zakupionego paliwa po uwzględnieniu oferowanego rabatu. Podana wielkość zapotrzebowania na olej napędowy jest wielkością szacunkową służącą do określenia wartości zamówienia i może ulec zmniejszeniu. W przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.41.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.03.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • P.H.U. Falko Oil Krzysztof Falkowski, ul. Legionowa 15/111, 15-281 Bialystok, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 156504,07 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 143130,00
  • Oferta z najniższą ceną: 143130,00 / Oferta z najwyższą ceną: 143130,00
  • Waluta: PLN.