Ogłoszenia urzędowe

  • przetargi
  • obwieszczenia
  • inne
zobacz więcej ...
 

Środki pomocowe UE

Inwestycje realizowane z dofinansowaniem funduszy unijnych

zobacz więcej ...
 

Kultura

Wydarzenia, wystawy, warsztaty i inne inicjatywy kulturalne naszej społeczności

zobacz więcej ...

 

Urząd Gminy Trzcianne
ul. Wojska Polskiego 10
19-104 Trzcianne
tel. / fax. 085 738-50-56
email: trzcianne@trzcianne.pl

 

 

gminny portal mapowy 02

 

logo---Kopia

 

epuap banerdobry

 

youtubetrzcianne

 

rodo

 

baner turystyka207px

 

logo lgd

 

gopstrzciannelogo

 

Program 500plus

 

bz-logo

 

Nieodpłatna pomoc prawna

 

Plik pdf-1

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Dotyczy: „Podniesienie poziomu ochrony walorów środowiskowych Biebrzańskiego Parku Narodowego poprzez wykorzystanie energii odnawialnej w Gminie Trzcianne pozyskiwanej z instalacji solarnych"

Ogłoszenie na stronie Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

31/12/2013    S252    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Trzcianne: Kolektory słoneczne do produkcji ciepła

2013/S 252-441678

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Gmina Trzcianne
ul. Wojska Polskiego 10
Punkt kontaktowy: Urząd Gminy Trzcianne
Osoba do kontaktów: Antoni Stefanowicz, Tomasz Tuszyński
19-104 Trzcianne
POLSKA
Tel.: +48 857385056
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Faks: +48 857385056

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://trzcianne.pl

Dostęp elektroniczny do informacji: http://trzcianne.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Podniesienie poziomu ochrony walorów środowiskowych Biebrzańskiego Parku Narodowego poprzez wykorzystanie energii odnawialnej w Gminie Trzcianne pozyskiwanej z instalacji solarnych.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Gmina Trzcianne.

Kod NUTS PL345

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż 230 instalacji solarnych wspomagających przygotowanie ciepłej wody użytkowej na terenie Gminy Trzcianne. Wykonawca dostarczy i zamontuje oraz uruchomi zestawy solarne w oparciu o kolektory słoneczne płaskie w dwóch obiektach użyteczności publicznej (Gimnazjum w Trzciannem i Urząd Gminy Trzcianne) oraz w 228 budynkach mieszkalnych.
Planowana jest dostawa i instalacja następujących zestawów kolektorów słonecznych:
Zestaw 1 –89 szt.:
Ilość kolektorów płaskich: 2
Minimalna powierzchnia absorbera zestawu /m2/: 3,6
Pojemność podgrzewacza /l/: 200
Zestaw 2 –122 szt.:
Ilość kolektorów płaskich: 3
Minimalna powierzchnia absorbera zestawu /m2/: 5,4
Pojemność podgrzewacza /l/: 300
Zestaw 3 –14 szt.:
Ilość kolektorów płaskich: 4
Minimalna powierzchnia absorbera zestawu /m2/: 7,2
Pojemność podgrzewacza /l/: 400
Zestaw 4 –4 szt.:
Ilość kolektorów płaskich: 5
Minimalna powierzchnia absorbera zestawu /m2/: 9,0
Pojemność podgrzewacza /l/: 500
Zestaw 5 –1 szt.:
Ilość kolektorów płaskich: 16
Minimalna powierzchnia absorbera zestawu /m2/: 28,8
Pojemność podgrzewacza /l/: 750
Minimalne parametry techniczne, jakie mają posiadać zastosowane płaskie kolektory słoneczne:
— Kolektor płaski harfa/meander, absorber miedziany/aluminiowy

— Powierzchnia całkowita brutto kolektora – nie mniejsza niż 2,0 m2

— Powierzchnia apertury kolektora – nie mniejsza niż 1,8 m2

— Powierzchnia absorbera kolektora – nie mniejsza niż 1,8m2

— Grubość szyby – min 3,2Mm
— Sprawność optyczna η0 (w odniesieniu do powierzchni apertury) – nie mniejsza niż 81%
— Współczynnik liniowych strat ciepła a1 – nie większy niż 3,8W/m2K
— Współczynnik strat nieliniowych a2 – nie większy niż 0,02W/m2K2
— Maksymalne ciśnienie robocze – 6Bar
— Temperatura stagnacji – nie niższa niż 200°C
Minimalna moc użyteczna kolektora odniesiona do powierzchni czynnej apertury przy natężeniu promieniowania 1000 W/m2 oraz różnicy temperatury (Tm - Ta) wg PN-EN 12975-2:2007:

Tm - Ta = 10 K: min 1427 W/m2

Tm - Ta = 30 K: min 1271 W/m2

Tm - Ta = 50 K: min 1020 W/m2

Tm - Ta = 70 K: min 806 W/m2

Potwierdzona wynikami badań wydanymi przez niezależną akredytowaną jednostkę badawczą.
Oferowany typ kolektorów ma posiadać zgodności z całym zakresem badań wymaganych wg normy PN-EN 12975-1, potwierdzoną certyfikatem wydanym przez niezależną akredytowaną jednostkę certyfikującą, oraz ma spełniać następujące wymagania:

— posiadać roczny uzysk energii z 1 m2 powierzchni apertury kolektora słonecznego minimum 480 kWh/m2 (1,872 GJ/m2), potwierdzony świadectwem (certyfikatem) uzysku energii z kolektora wydanym przez niezależna akredytowaną jednostkę badawczą,

— posiadać pełną odporność na stany przegrzewu (stagnacji) spowodowane np. długotrwałym brakiem obiegu nośnika ciepła w kolektorze,
— układ absorbera powinien gwarantować niezmienną i nie wymagającą interwencji inwestora eksploatację kolektora po przerwach w dostawie energii elektrycznej, niezależnie od czasu ich trwania
Kolektory słoneczne muszą posiadać udokumentowaną przez laboratorium notyfikowaną zgodność z normą: PN-EN 12975 i certyfikaty oraz raport z badań.
Kolektor słoneczny powinien posiadać absorber miedziany/aluminiowy pokryty wysokoselektywną powłoką. Szyba pryzmatyczna z powłoką antyrefleksyjną. Układ orurowania harfowy/meandryczny. Obudowa powinna być wykonana z aluminium. Ciśnienie robocze do 6 bar.
Zastosowany układ automatyki winien spełniać następujące funkcje:
— Sterowanie praca stacji pompowej w zależności od oraz różnicy temperatur;
— Przełączanie odbiorników energii solarnej w oparciu o wprowadzone priorytety;
— Ochrona przed przegrzaniem kolektorów;
— Schładzanie rewersyjne (nadmiar energii odprowadzany jest w godzinach nocnych do kolektora celem wypromieniowania). Funkcja wykorzystywana w przypadku braku odbioru ciepłej wody użytkowej (np. urlop domowników w miesiącach letnich);
— Ochrona przed zamrożeniem kolektorów;
— Zabezpieczenie odbiorników ciepła oraz urządzeń instalacji glikolowej przed przekroczeniem ich temp. Maksymalnej;
— Sterowanie pracą układu c.w.u.;
— Wyliczanie dziennej oraz sumarycznej energii zgromadzonej przez kolektory słoneczne z funkcją zapamiętania uzysków solarnych przez okres min. 6 lat;
— Dezynfekcja temperaturowa zasobnika ciepłej wody użytkowej.
Zastosowany podgrzewacz /zasobnik/ musi posiadać następujące cechy:
— Komora podgrzewacza wykonana z powłoki emaliowanej;
— Wbudowana anoda magnezowa;
— Płaszcz zewnętrzny z izolacją;
— Możliwość zamontowania grzałki (grzałka nie jest wymagana)
— Wbudowany termometr
— Ciśnienie robocze: zasobnik max 6 bar, wężownica max 10 bar.
Zastosowane naczynia przeponowe i zawory bezpieczeństwa:
Do zabezpieczenia instalacji w obiegu glikolowym i po stronie wody wodociągowej zastosować membranowe zawory bezpieczeństwa posiadające dopuszczenie i certyfikaty zgodnie z obowiązującymi przepisami Dozoru Technicznego, ciśnienie otwarcia zaworu: 6 bar. W obiegu glikolowym zastosować przeponowe naczynia zbiorcze na maksymalne ciśnienie ≥ 6 bar, posiadające dopuszczenia i certyfikaty zgodnie z obowiązującymi przepisami Dozoru Technicznego. Naczynia przeponowe należy dobrać zgodnie ze sztuką hydrauliczną dla odpowiednich zestawów.
Zastosowane solarne stacje pompowe winny być wyposażone w:
— Separator powietrza;
— Termometr;
— Manometr;
— Miernik przepływu;
— Zawór bezpieczeństwa 6 bar;
— Izolację cieplną;
— Króćce umożliwiające podpięcie układu do napełniania instalacji.
Konstrukcje wsporcze do montażu kolektorów słonecznych:
Metalowe, odporne na korozję bez konieczności stosowania dodatkowych powłok i farb zabezpieczających.
Płyn solarny (nośnik ciepła):
Roztwór glikolu propylenowego (temp. krystalizacji ≤ -25°C).
Wymagane okresy gwarancyjne na urządzenia wchodzące w skład instalacji słonecznej:
— kolektory słoneczne - min. 10 lat
— podgrzewacze i grupa sterowniczo- pompowa– min. 6 lat
Potwierdzenia gwarancji musi udzielić producent urządzeń. Ponadto Wykonawca wykona i ustawi dwie tablice informacyjne i dwie tablice pamiątkowe informujące o zaangażowaniu funduszy Unii Europejskiej w realizację inwestycji. Wielkość tablic informacyjnych i pamiątkowych oraz ich forma i informacje na nich zawarte muszą być zgodnie z zapisami Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2007–2013 dla beneficjentów w zakresie informacji i promocji.
Oprócz dostawy i montażu umowa obejmie także obsługę gwarancyjną oraz konserwację tych instalacji.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

09331100, 45330000, 45300000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Zamówienie (dostawa) przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty: 200 000 EUR zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym wydanym na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż 230 instalacji solarnych wspomagających przygotowanie ciepłej wody użytkowej na terenie Gminy Trzcianne. Wykonawca dostarczy i zamontuje oraz uruchomi zestawy solarne w oparciu o kolektory słoneczne płaskie w dwóch obiektach użyteczności publicznej (Gimnazjum w Trzciannem i Urząd Gminy Trzcianne) oraz w 228 budynkach mieszkalnych. Zamawiający przewiduje następujące terminy wykonania poszczególnych etapów, które będą stanowić osobny element odbioru częściowego i płatności wykonanego zamówienia:
Etap I – do dnia 20.3.2014r.
Etap ten obejmuje dostawę i montaż następujących zestawów:
Zestaw 1 –11 szt.:
Zestaw 2 –10 szt.:
Zestaw 3 –1 szt.:
Zestaw 4 –1 szt.:
Zestaw 5 –1 szt.:
Etap II – do dnia 20.6.2014r.
Etap ten obejmuje dostawę i montaż następujących zestawów:
Zestaw 1 –48 szt.:
Zestaw 2 –72 szt.:
Zestaw 3 –8 szt.:
Zestaw 4 –1 szt.:
Etap III – do dnia 11.8.2014r.
Etap ten obejmuje dostawę i montaż następujących zestawów:
Zestaw 1 –30 szt.:
Zestaw 2 –40 szt.:
Zestaw 3 –5 szt.:
Zestaw 4 –2 szt.:
W przypadku braku możliwości wykonania I Etapu w przewidzianym terminie (przedłużająca się procedura przetargowa, niesprzyjające zimowe warunki atmosferyczne, itp.) Wykonawca będzie miał obowiązek wykonania etapu Iw terminie do dnia 20.6.2014r.
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 20.2.2014. Zakończenie 11.8.2014

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
1. Wysokość wadium.
Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę w wadium w wysokości 50 000 PLN
2. Forma wadium
1) Wadium może być wnoszone w następujących formach w zależności od wyboru Wykonawcy:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620).
2) Wadium wnoszone w formie innej niż w pieniądzu musi spełniać wymagania wynikające z ustawy Pzp, w szczególności określać bezwarunkowy, nieodwołany obowiązek zapłaty na pierwsze żądanie zamawiającego, w przypadkach określonych w art. 46 ust.4a i 5 ustawy oraz być ważne przez okres związania ofertą, tj. 60 dni. Dowodem wniesienia wadium jest oryginalny dokument poręczenia lub gwarancji, złożony wraz z ofertą. Wadium nie może zawierać zapisów ograniczających obowiązek zapłaty wadium. Oryginał dokumentu (poręczenie bankowe, poręczenie spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa, poręczenie udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.) należy dołączyć do oferty w sposób umożliwiający jego zwrot, bez konieczności rozszywania (dekompletacji) oferty, np. umieścić w oddzielnej kopercie ze wskazaniem na niej nazwy postępowania, w którym jest składane. Dokument wadialny musi identyfikować wykonawcę oraz zawierać informacje, iż stanowi zabezpieczenie wadium w przedmiotowym postępowaniu.
3. Miejsce i sposób wniesienia wadium.
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Mońkach Oddział Trzcianne nr PL 12 8085 0005 0390 0286 2000 0030 kod SWIFT: POLUPLPR, z dopiskiem „Wadium w postępowaniu ZW.271.2.2013 – Dostawa i montaż 230 instalacji solarnych w Gminie Trzcianne”
Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy załączyć do oferty. Wadium może być wniesione przez jednego z Wykonawców lub Pełnomocnika.
4. Termin wniesienia wadium.
Wadium musi obejmować okres związania ofertą, tj. 60 dni od terminu składania ofert. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert tj.: nie później niż do dnia 10.02.2014r. do godz. 10:00 Wykonawca, który nie wniesie wadium w wyznaczonym terminie zostanie wykluczony a jego oferta odrzucona. Terminowe wniesienie wadium (w każdej z dopuszczonych form jego wniesienia) zamawiający sprawdzi w ramach własnych czynności proceduralnych.
5. Zwrot wadium
1) Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a Pzp.
2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.
3) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
4) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust.1 jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
5) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.
6. Zatrzymanie wadium
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli:
a) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie,
b) Wykonawca, którego oferta została wybrana:
- odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Zamawiający przewiduje następujące terminy wykonania poszczególnych etapów, które będą stanowić osobny element odbioru częściowego i płatności wykonanego zamówienia:
Etap I – do dnia 20.3.2014 r.
Etap II – do dnia 20.6.2014 r.
Etap III – do dnia 11.8.2014 r.
Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego dokonywane będą w PLN. Termin płatności – 30 dni od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury VAT po dokonaniu protokolarnego odbioru wykonanych prac. Zamówienie finansowane ze środków własnych Zamawiającego oraz dofinansowywane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007–2013, Osi Priorytetowej V Rozwój Infrastruktury ochrony środowiska, Działania 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
1. Do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia stosuje się odpowiednio wymagania dotyczące wykonawcy. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki udziału w postępowaniu muszą być spełnione łącznie przez wykonawców, natomiast brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art.24 ust.1 ustawy Pzp, będzie badany odrębnie w stosunku do każdego z tych wykonawców. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W takim przypadku, do oferty należy załączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia, są zobowiązani przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę.
3. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
I. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, wobec których nie zachodzą podstawy do wykluczenia z udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 24 ustawy Pzp oraz spełniający warunki określone w oparciu o art. 22 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
2) posiadania wiedzy i doświadczenia: Zamawiający określił opis sposobu dokonania oceny spełniania warunku w Sekcji III.2.3) niniejszego Ogłoszenia.
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
Zamawiający określił opis sposobu dokonania oceny spełniania warunku w Sekcji III.2.3) niniejszego Ogłoszenia.
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej:
Zamawiający określił opis sposobu dokonania oceny spełniania warunku w Sekcji III.2.2) niniejszego Ogłoszenia.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp spełniają łącznie, natomiast wobec żadnego z nich nie mogą zachodzić podstawy do wykluczenia z udziału w postępowaniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawców zostanie dokonana w oparciu o zasadę spełnia / nie spełnia na podstawie informacji zawartych w załączonych do ofert dokumentach lub o świadczeniach, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w niniejszym
II. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp należy przedłożyć:
1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;
2) pozostałe dokumenty i oświadczenia wskazane w Sekcji III.2.2) oraz Sekcji III.2.3) niniejszego Ogłoszenia.
W celu potwierdzenia spełniania warunków wymaganych od Wykonawców składających wspólną ofertę: oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – składa Pełnomocnik w imieniu wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, a oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt 2) powyżej, należy złożyć zgodnie ze wskazaniami zawartymi w Sekcji III.2.2) oraz Sekcji III.2.3.).
III.W zakresie wykazania braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1ustawy Pzp należy przedłożyć:
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
2) oświadczenie, w którym Wykonawca złoży listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej;
3) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem termin uskładania ofert;
4) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
5) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
6) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
7) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert;
8) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert.
9) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:
9.1.) pkt od 3 do 5 i w pkt 7 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
9.2.) pkt 6 i 8 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt4–8, 10 i 11 ustawy Pzp.
10) Dokumenty, o których mowa w pkt 9.1. lit. a i c oraz pkt 9.2., powinny być wystawione nie wcześniej niż6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 9.1 lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
11) Jeżeli w kraju miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 9, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem – pkt 10 stosuje się odpowiednio.
12) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
13) Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5–8,10 i 11 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
W celu potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu z udziału w postępowaniu Wykonawców składających wspólną ofertę: oświadczenia wymienione w pkt 1 i 2 oraz dokumenty wymienione w pkt od 3 do 8 albo odpowiadające im określone w pkt 9 i 11 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
I. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego muszą spełniać warunki określone w art.22 ust.1 ustawy pzp dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej:
a) Wykonawca winien wykazać, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej niż 1 000 000 PLN.
W celu oceny spełnienia przez Wykonawcę niniejszego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
b) Wykonawca winien wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 1 000 000 PLN.
W celu oceny spełnienia przez Wykonawcę niniejszego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Jeżeli z polisy lub innego dokumentu jednoznacznie nie wynika fakt opłacenia, Zamawiający wymaga wykazania tego faktu, przy czym uzna za wystarczające załączenie dowodu opłacenia (np. potwierdzenia przelewu, dowodu wpłaty).
II. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.
III. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca, w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów (tj. w formie oryginału, podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania podmiotu) do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
IV. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art.26 ust.2b ustawy, zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda przedstawienia następujących dokumentów:
a) W przypadku polegania na zasobach innych podmiotów, w zakresie warunków, o których mowa w art. 22ust.1 pkt 4 ustawy i opisanych przez Zamawiającego wyżej w pkt. I – dokumentów, o których mowa wyżej w pkt. I.a i I.b.
V. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 mogą spełniać łącznie.
VI. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane wyrażone w innych walutach niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) obowiązujący w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a jeżeli w danym dniu brak średniego kursu NBP, Zamawiający przyjmie średni kurs z dnia następnego.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
I. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego muszą spełniać warunki określone w art.22ust.1 ustawy Pzp dotyczące:
1. Posiadanie wiedzy i doświadczenia.
Na potwierdzenie spełnienie warunków udziału w postepowaniu w zakresie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia Wykonawca powinien złożyć wraz z ofertą wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
Określenie dostaw, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń:
Wykonawca winien wykazać, że posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, co najmniej jedno zamówienie obejmujące dostawę i montaż instalacji solarnych na obiektach budowlanych o wartości co najmniej 500 000 PLN brutto. Do wykazu należy załączyć dowody potwierdzające, że dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Dowodami, o których mowa powyżej, są:
1) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
2) oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 1.
Uwaga 1:
Wykonawca w miejsce poświadczeń, o których mowa wyżej, może przedłożyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie dostaw określone w § 1 ust.1 pkt 2 i 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz.1817).
Uwaga 2:
W przypadku, gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w wykazie dostaw, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania w/w dowodów.
Uwaga 3:
W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, o których mowa wyżej, budzą wątpliwości zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego dostawy były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio zamawiającemu.
2. Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
Wykonawca winien wykazać dysponowanie osobami, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, legitymującymi się kwalifikacjami zawodowymi określonymi poniżej:
Kierownik – specjalista w zakresie branży sanitarnej posiadający:
— uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych wydane na podstawie obecnie obowiązujących przepisów prawa lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub uprawnienia według przepisów kraju ich uzyskania, uprawniające do pełnienia funkcji kierownika robót sanitarnych objętych niniejszym zamówieniem.
— co najmniej 3-letnie doświadczenie w kierowaniu lub nadzorowaniu robót budowlanych w zakresie branży sanitarnej.
Uwaga:
Osoba, o których mowa powinna posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.1623 z późń. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. (Dz. U. Nr 83, poz. 578 z późń. zm.) w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniejszych obowiązujących przepisów prawa. Zamawiający określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza, odpowiadające im kwalifikacje zawodowe uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w danej specjalności, nabyte w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, stosownie do przepisu art.12a ustawy Prawo budowlane oraz przepisów ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz.394).
W celu oceny spełnienia przez Wykonawcę niniejszego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć:
a) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami,
b) oświadczenie Wykonawcy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia.
II. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca, w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów (tj. w formie oryginału, podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania podmiotu) do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
III. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art.26 ust.2 b ustawy, zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda przedstawienia następujących dokumentów dotyczących w szczególności:
i. zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
ii. sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
iii. charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,
iv. zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
IV. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia warunki udziału w postępowaniu określone wart.22 ust.1 mogą spełniać łącznie.
V. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane wyrażone w innych walutach niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) obowiązujący w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a jeżeli w danym dniu brak średniego kursu NBP, Zamawiający przyjmie średni kurs z dnia następnego.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ZW.271.2.2013
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: nie
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
10.2.2014 - 10:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 10.2.2014 - 10:30

Miejscowość:

Trzcianne, Urząd Gminy Trzcianne, ul. Wojska Polskiego 10, 19-104 Trzcianne pokój nr 21 (sala konferencyjna).

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego oś priorytetowa V: Rozwój Infrastruktury Ochrony Środowiska, działanie 5.2 Rozwój Lokalnej Infrastruktury Ochrony Środowiska.
VI.3)Informacje dodatkowe

1. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Zamawiający dopuszcza przekazywanie powyższych dokumentów faksem lub drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną przed upływem terminu muszą być potwierdzone na piśmie przez przekazującego. Forma faksu lub elektroniczna jest niedopuszczalna do następujących czynności wymagających pod rygorem nieważności formy pisemnej: złożenie Oferty; uzupełnienie Oferty; zmiana Oferty; powiadomienie Zamawiającego o wycofaniu złożonej przez Wykonawcę oferty.

2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona przez odbiorcę.
3. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia uzysków energetycznych przedstawionych zestawów solarnych poprzez dostarczenie symulacji za pomocą dedykowanego programu komputerowego. W roku 2014, po wykonaniu całości dostawy i montażu instalacji kolektorów słonecznych, symulacja powinna przedstawiać osiągnięcie mocy zainstalowanej energii cieplnej w wysokości minimum 0,93 MW.
4. Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii z zastrzeżeniem zapisów dokumentów wadialnych oraz pełnomocnictw osób reprezentujących Wykonawcę, które muszą być przedstawione w oryginale. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę lub osoby, podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.
5. Pełnomocnictwo osób do reprezentowania Wykonawcy musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli pełnomocnictwo takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), to do oferty należy dołączyć oryginał lub notarialnie poświadczony odpis pełnomocnictwa wystawionego na reprezentanta Wykonawcy.
6. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski.
7. Do przeliczenia na złote polskie (PLN) danych finansowych wyrażonych w walutach innych niż złoty polski, należy przyjąć średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z pierwszego dnia roboczego miesiąca, w którym opublikowano ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Tel.: +48 224587840
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy pzp.
2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
3. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
4. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
6. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 4 i 5 wnosi się w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu, należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;
7. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,
b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
8. Szczegółowo kwestie odnoszące się do odwołania przedstawione są w art. 180-192 ustawy Pzp.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17 A
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Tel.: +48 224587840
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia do DUUE:30.12.2013

 

Do pobrania

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia