Ogłoszenia urzędowe

  • przetargi
  • obwieszczenia
  • inne
zobacz więcej ...
 

Środki pomocowe UE

Inwestycje realizowane z dofinansowaniem funduszy unijnych

zobacz więcej ...
 

Kultura

Wydarzenia, wystawy, warsztaty i inne inicjatywy kulturalne naszej społeczności

zobacz więcej ...

 

Urząd Gminy Trzcianne
ul. Wojska Polskiego 10
19-104 Trzcianne
tel. / fax. 085 738-50-56
email: trzcianne@trzcianne.pl

 

 

gminny portal mapowy 02

 

logo---Kopia

 

epuap banerdobry

 

youtubetrzcianne

 

rodo

 

baner turystyka207px

 

logo lgd

 

gopstrzciannelogo

 

Program 500plus

 

bz-logo

 

Nieodpłatna pomoc prawna

 

Plik pdf-1

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

RDG.271.4.2013

 


ZAWIADOMIENIE

(OGŁOSZENIE)

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zamawiający - Gmina Trzcianne, działając na podstawie art. 92 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.

„Przebudowa gminnej drogi dojazdowej do pól we wsi Mroczki”

w trybie przetargu nieograniczonego (BZP z dnia 24-06-2013 r., nr ogłoszenia 122467 - 2013) jako najkorzystniejsza wybrana została oferta Wykonawcy:

 

Usługi Transportowe

Roboty Ziemne i Drogowe

Stanisław Chodkiewicz

ul. Armii Krajowej 4

19-101 Mońki

z ceną brutto 149 522,49 PLN

słownie: sto czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia dwa złotych 49/100.

Uzasadnienie:

Wykonawca niewykluczony z postępowania złożył ofertę nie podlegającą odrzuceniu. Wybrana oferta jest najkorzystniejsza w oparciu o kryterium wyboru zawarte w SIWZ tj. najniższa cena brutto. Oferta uzyskała 100 punktów.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Prawa zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny.

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące ważne oferty:

- Oferta nr 1

Usługi Transportowe

Roboty Ziemne i Drogowe

Stanisław Chodkiewicz

ul. Armii Krajowej 4

19-101 Mońki

zgodnie z kryterium oceny i wzorem zawartym w SIWZ oferta uzyskała 100,00 punktów.

 

- Oferta nr 2

 

Spółdzielnia Kółek Rolniczych

ul. Zastawie I/22

16-070 Choroszcz

zgodnie z kryterium oceny i wzorem zawartym w SIWZ oferta uzyskała 78,64 punktów.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1, pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego umowa z Wykonawcą zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 będzie zawarta po dniu 26.07.2013r.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przysługują środki ochrony prawnej.

Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej zawierają przepisy Działu VI Środki ochrony prawnej ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający informuje również, że zgodnie z art. 92 ust. 2 Prawa zamówień publicznych informacja o wybraniu najkorzystniejszej oferty została zamieszczona na stronie internetowej pod adresem www.trzcianne.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

 

 

Wójt Gminy Trzcianne

Zdzisław Dąbrowski