Ogłoszenia urzędowe

  • przetargi
  • obwieszczenia
  • inne
zobacz więcej ...
 

Środki pomocowe UE

Inwestycje realizowane z dofinansowaniem funduszy unijnych

zobacz więcej ...
 

Kultura

Wydarzenia, wystawy, warsztaty i inne inicjatywy kulturalne naszej społeczności

zobacz więcej ...

 

Urząd Gminy Trzcianne
ul. Wojska Polskiego 10
19-104 Trzcianne
tel. / fax. 085 738-50-56
email: trzcianne@trzcianne.pl

 

 

gminny portal mapowy 02

 

logo---Kopia

 

epuap banerdobry

 

youtubetrzcianne

 

rodo

 

baner turystyka207px

 

logo lgd

 

gopstrzciannelogo

 

Program 500plus

 

bz-logo

 

Nieodpłatna pomoc prawna

 

Plik pdf-1

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZAWIADOMIENIE

(OGŁOSZENIE)

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zamawiający - Gmina Trzcianne, działając na podstawie art. 92 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. Odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych znajdujących się w granicach administracyjnych gminy Trzcianne.

w trybie przetargu nieograniczonego (BZP z dnia 06-06-2013 r., nr ogłoszenia 102609 - 2013) jako najkorzystniejsza wybrana została oferta Wykonawcy:

 

MPO Sp. z o.o.

Ul. 42 Pułku Piechoty 48

15-950 Białystok

z ceną brutto 174 396,24 PLN

słownie: sto siedemdziesiąt cztery  tysiące trzysta dziewięćdziesiąt sześć złotych 24/100.

Uzasadnienie:

Wykonawca niewykluczony z postępowania złożył ofertę nie podlegającą odrzuceniu. Wybrana oferta jest najkorzystniejsza w oparciu o kryterium wyboru zawarte w SIWZ tj. najniższa cena brutto. Oferta uzyskała 100 punktów.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Prawa zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny.

 

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące ważne oferty:

- Oferta nr 2

P.P.U.H. CZYŚCIOCH Sp. z o.o.

Ul. Kleeberga 20

15-691 Białystok

 

zgodnie z kryterium oceny i wzorem zawartym w SIWZ oferta uzyskała 89,94 punktów.

 

 

- Oferta nr 3

 

MPO Sp. z o.o.

Ul. 42 Pułku Piechoty 48

15-950 Białystok

zgodnie z kryterium oceny i wzorem zawartym w SIWZ oferta uzyskała 100  punktów.

 

- Oferta nr 4

 

BIOM Sp. z o.o.

Dolistowo Stare I 144

19-124 Jaświły

zgodnie z kryterium oceny i wzorem zawartym w SIWZ oferta uzyskała 91,73 punktów.

 

- Oferta nr 1

Przedsiębiorstwo Usługowo – Asenizacyjne „ASTWA” Spółka z o.o., Ul. Kombatantów 4,    15-102 Białystok została odrzucona.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1, pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego umowa z Wykonawcą zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 będzie zawarta po dniu 27.06.2013r.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przysługują środki ochrony prawnej.

Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej zawierają przepisy Działu VI Środki ochrony prawnej ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający informuje również, że zgodnie z art. 92 ust. 2 Prawa zamówień publicznych informacja o wybraniu najkorzystniejszej oferty została zamieszczona na stronie internetowej pod adresem www.trzcianne.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

Wójt Gminy Trzcianne
Zdzisław Dąbrowski