Ogłoszenia urzędowe

  • przetargi
  • obwieszczenia
  • inne
zobacz więcej ...
 

Środki pomocowe UE

Inwestycje realizowane z dofinansowaniem funduszy unijnych

zobacz więcej ...
 

Kultura

Wydarzenia, wystawy, warsztaty i inne inicjatywy kulturalne naszej społeczności

zobacz więcej ...

 

Urząd Gminy Trzcianne
ul. Wojska Polskiego 10
19-104 Trzcianne
tel. / fax. 085 738-50-56
email: trzcianne@trzcianne.pl

 

 

gminny portal mapowy 02

 

logo---Kopia

 

epuap banerdobry

 

youtubetrzcianne

 

rodo

 

baner turystyka207px

 

logo lgd

 

gopstrzciannelogo

 

Program 500plus

 

bz-logo

 

Nieodpłatna pomoc prawna

 

Plik pdf-1

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamowienia

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 69095 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Trzcianne, ul. Wojska Polskiego 10, 19-104 Trzcianne, woj. podlaskie, tel. 85 738 50 56, faks 85 738 50 56.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Trzcianne.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Trzcianne. Zakres zamówienia obejmuje demontaż, załadunek, transport i utylizację pokrycia dachowego z płyt zawierających azbest na budynkach mieszkalnych, gospodarczych i inwentarskich zlokalizowanych na terenie Gminy Trzcianne w ilości szacunkowej 1436,32 m2 ok. 21.09 Mg, załadunek, transport i utylizacja odpadów zawierających azbest zdemontowanych oraz składowanych na terenie nieruchomości w Gminie Trzcianne na składowisko odpadów niebezpiecznych w ilości szacunkowej 7222m2 ok. 108,3 Mg. Przyjęto do obliczenia wagę 15 kg/m2 wyrobów zawierających azbest. Ilość punktów adresowych na terenie Gminy 32. Szczegółowy wykaz zostanie przekazany wykonawcy po podpisaniu umowy). Wykonawca zobowiązany jest ustalić z właścicielami posesji termin wykonania prac. Wykonawca w terminie 21 dni od podpisania umowy przedstawi Zamawiającemu w formie pisemnej harmonogram realizacji zadania zawierający termin wykonania prac na poszczególnych posesjach uzgodniony z właścicielami (posiadaczami) nieruchomości. ważenie wyrobów zawierających azbest bezpośrednio na każdej posesji przy odbiorze z nieruchomości. Okoliczność zważenia wyrobów i ich waga winny być potwierdzone podpisami przedstawiciela Wykonawcy wykonującego tę czynność oraz właściciela (posiadacza) nieruchomości potwierdzenie przejęcia odpadu od właściciela nieruchomości (protokół odbioru odpadu) sporządzony w dwóch egzemplarzach: dla odbierającego wyroby zawierające azbest celem przekazania do Urzędu Gminy w Trzciannem, drugi dla właściciela nieruchomości; udokumentowanie przekazania odpadu na składowisko - miejsce unieszkodliwiania (karta przekazania odpadu na składowisko) oryginał karty przekazania odpadów zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2010r. Nr 249, poz. 1673). Oświadczenie Wykonawcy zadania o prawidłowości wykonania prac oraz oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych (zgodnie z §8 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004r. Nr 71, poz. 649). Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wypadkową, a także za zniszczenia własności prywatnej spowodowane swoim działaniem lub niedopatrzeniem związanym z realizacją niniejszego zamówienia; Wykonawca w ramach ceny ofertowej m. in. winien zapewnić: - organizację poszczególnych etapów związanych z wykonywaniem usługi i zabezpieczenie placu, na którym usługa jest wykonywana, - uporządkowanie terenu po zakończeniu prac oraz ewentualną wypłatę odszkodowań z tytułu zniszczeń powstałych w wyniku prowadzenia prac lub w związku z nimi. Wykonawca musi posiadać zezwolenie na transport odpadów niebezpiecznych wskazane w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21) lub wpis do rejestru o którym mowa w art. 49 ww. ustawy. Szczegółowe wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia: Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów musi być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Wykonawca zobowiązany jest wykonać demontaż pokrycia dachowego, załadunek, transport i utylizację z płyt zawierających azbest na budynkach mieszkalnych, gospodarczych i inwentarskich zlokalizowanych na terenie Gminy Trzcianne, załadunek, transport i utylizację odpadów zawierających azbest zdemontowanych oraz składowanych na terenie nieruchomości w Gminy Trzcianne wskazanych przez Zamawiającego nieruchomościach zakwalifikowanych do udziału w programie, sukcesywnie począwszy od dnia zawarcia umowy do dnia 10 września 2013 roku. Wykonawca zamówienia staje się posiadaczem i wytwórcą wszystkich odpadów niebezpiecznych powstałych w wyniku prowadzenia prac; Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody spowodowane swoim działaniem lub niedopatrzeniem związanym z realizacją niniejszego zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia zakresu przedmiotu o którym mowa wyżej, ponieważ podane ilości wyrobów zawieranych azbest objętych przedmiotem zamówienia określone zostały w sposób szacunkowy. W takim przypadku Wykonawcy nie będą przysługiwać żadne roszczenia wobec Zamawiającego Wykaz nieruchomości, z których należy usunąć wyroby zawierające azbest zostanie przekazany Wykonawcy po podpisaniu umowy. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami: - ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013r., poz. 21), - ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.), - ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150 tekst jednolity z późn. zm.), - ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 227, poz. 1367 z późn zm.), - rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71 poz. 649 z późn. zm.), - rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8. poz.31). Szczegółowy zakres zamówienia oraz warunki realizacji zawierają istotne postanowienia umowy stanowiące Część II IDW.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.65.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.06.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Zakład Gospodarki Komunalnej GRONEKO Marcin Gronowski, Mikołaj Gronowski, Mikorzyn 19, 87-732 Lubanie, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 86502,82 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 54748,55
  • Oferta z najniższą ceną: 54748,55 / Oferta z najwyższą ceną: 68884,34
  • Waluta: PLN.