Ogłoszenia urzędowe

  • przetargi
  • obwieszczenia
  • inne
zobacz więcej ...
 

Środki pomocowe UE

Inwestycje realizowane z dofinansowaniem funduszy unijnych

zobacz więcej ...
 

Kultura

Wydarzenia, wystawy, warsztaty i inne inicjatywy kulturalne naszej społeczności

zobacz więcej ...

 

Urząd Gminy Trzcianne
ul. Wojska Polskiego 10
19-104 Trzcianne
tel. / fax. 085 738-50-56
email: trzcianne@trzcianne.pl

 

 

gminny portal mapowy 02

 

logo---Kopia

 

epuap banerdobry

 

youtubetrzcianne

 

rodo

 

baner turystyka207px

 

logo lgd

 

gopstrzciannelogo

 

Program 500plus

 

bz-logo

 

Nieodpłatna pomoc prawna

 

Plik pdf-1

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

OŚ.271.1.2013

ZAWIADOMIENIE

(OGŁOSZENIE)

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zamawiający - Gmina Trzcianne, działając na podstawie art. 92 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.

„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Trzcianne”

w trybie przetargu nieograniczonego (BZP z dnia 08-05-2013 r., nr ogłoszenia 69095 - 2013) jako najkorzystniejsza wybrana została oferta Wykonawcy:

 

Zakład Gospodarki Komunalnej „GRONEKO”

Marcin Gronowski, Mikołaj Gronowski

Mikorzyn 19,

87-732 Lubanie,

z ceną brutto 54 748,55 PLN

słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące  siedemset czterdzieści osiem złotych 55/100.

Uzasadnienie:

Wykonawca niewykluczony z postępowania złożył ofertę nie podlegającą odrzuceniu. Wybrana oferta jest najkorzystniejsza w oparciu o kryterium wyboru zawarte w SIWZ tj. najniższa cena. Oferta uzyskała 100 punktów.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Prawa zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny.

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące ważne oferty:

- Oferta nr 1

MAXMED – Zakład Usługowo-Handlowy,

Marcin Murzyn,

84-252 Orle,

ul. Pomorska 49

zgodnie z kryterium oceny i wzorem zawartym w SIWZ oferta uzyskała 79,48 punktów.

 

 

- Oferta nr 3

 

Zakład Gospodarki Komunalnej „GRONEKO”

Marcin Gronowski, Mikołaj Gronowski,

87-732 Lubanie,

Mikorzyn 19

zgodnie z kryterium oceny i wzorem zawartym w SIWZ oferta uzyskała 100 punktów.

 

- Oferta nr 4

INWESTBUD Sp. z o.o.

02-968 Warszawa,

ul. Przyczółkowa 124A

zgodnie z kryterium oceny i wzorem zawartym w SIWZ oferta uzyskała 92,49 punktów.

 

- Oferta nr 5

 

PRO-EKO Serwis Sp. z o.o.

09-500 Gostynin,

Bierzewice 62

zgodnie z kryterium oceny i wzorem zawartym w SIWZ oferta uzyskała 97,48 punktów.

 

- Oferta nr 6

 

MPO Sp. z o.o.

15-950 Białystok,

ul. 27 lipca 62,

zgodnie z kryterium oceny i wzorem zawartym w SIWZ oferta uzyskała 95,27 punktów.

 

- Oferta nr 7

 

Środowisko i Innowacje Sp. z o.o.

28-142 Tuczępy,

Bobrów 8

zgodnie z kryterium oceny i wzorem zawartym w SIWZ oferta uzyskała 98,20 punktów.

 

Oferta nr 2 złożona przez POL-AZBEST Justyna Prus, 15-186 Białystok, ul. Stefana Jaracza 28 została odrzucona, ponieważ oferent nie uzupełnił brakujących dokumentów po uprzednim wezwaniu do ich uzupełnienia.

 

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1, pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego umowa z Wykonawcą zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 będzie zawarta po dniu 13.06.2013r.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przysługują środki ochrony prawnej.

Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej zawierają przepisy Działu VI Środki ochrony prawnej ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający informuje również, że zgodnie z art. 92 ust. 2 Prawa zamówień publicznych informacja o wybraniu najkorzystniejszej oferty została zamieszczona na stronie internetowej pod adresem www.trzcianne.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

 

Wójt Gminy Trzcianne

Zdzisław Dąbrowski