Ogłoszenia urzędowe

  • przetargi
  • obwieszczenia
  • inne
zobacz więcej ...
 

Środki pomocowe UE

Inwestycje realizowane z dofinansowaniem funduszy unijnych

zobacz więcej ...
 

Kultura

Wydarzenia, wystawy, warsztaty i inne inicjatywy kulturalne naszej społeczności

zobacz więcej ...

 

Urząd Gminy Trzcianne
ul. Wojska Polskiego 10
19-104 Trzcianne
tel. / fax. 085 738-50-56
email: trzcianne@trzcianne.pl

 

 

gminny portal mapowy 02

 

logo---Kopia

 

epuap banerdobry

 

youtubetrzcianne

 

rodo

 

baner turystyka207px

 

logo lgd

 

gopstrzciannelogo

 

Program 500plus

 

bz-logo

 

Nieodpłatna pomoc prawna

 

Plik pdf-1

 

Odpowiedź na zapytania przetargowe z dnia 26-09-2012r.

 

Gmina Trzcianne
ul. Wojska Polskiego 10
19-104 Trzcianne
tel. (85) 738 50 56, fax: (85) 738 50 56
REGON: 450669795, NIP: 546-13-21-354
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.trzcianne.pl

 

Wykonawcy

Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: RDG. 271.2.2012

 

Odpowiedź na zapytania przetargowe

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (ogłoszenie BZP z dnia 21 września 2012r., numer ogłoszenia 359708 – 2012) na wykonanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej we wsi Krynica”.

 

W dniu 26 września 2012 r. wpłynęły do Zamawiającego następujące zapytania w trybie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zmian.)

 

Zapytanie przetargowe Nr 1

 

  1. Prosimy o zmianę załącznika nr 4 do SIWZ „Oświadczenie o wykonywaniu zamówienia siłami własnymi lub przy pomocy podwykonawców ”. Ustawa Prawo Zamówień Publicznych, Art. 36 pkt. 4 mówi, że Zamawiający może wymagać jedynie wskazania części zamówienia, które wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, a nie może żądać podania nazw i adresów. Poza tym na etapie przetargu Wykonawca nie ma obowiązku podjęcia decyzji, jakiemu Podwykonawcy powierzy część robót, rozstrzygając to na etapie budowy. W związku z tym prosimy o usunięcie z ww. załącznika kolumny tabeli „Nazwa i adres podwykonawcy”.

 

Odpowiedź na zapytanie przetargowe Nr 1

 

Mając na uwadze przepisy art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający w załączniku Nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w punkcie 2 usunął kolumnę pn.: „Nazwa i adres podwykonawcy”.

 

Zapytanie przetargowe Nr 2

 

  1. Prosimy o potwierdzenie, że w km 0+000 do km 0+015 warstwy bitumiczne należy ułożyć na podbudowie z kruszyw łamanych grubości 20cm (zgodnie z przedmiarem robot) gdyż opis techniczny zakłada na tym odcinku, ze istniejąca nawierzchnia jest nawierzchnią brukowcową i przed ułożeniem warstw bitumicznych należy wyrównać ją betonem asfaltowym.

 

Odpowiedź na zapytanie przetargowe Nr 2

 

Tak potwierdzamy, że w powyższym kilometrze drogi należy ułożyć warstwy bitumiczne na podbudowie z kruszywa łamanego grubości 20 cm zgodnie z przedmiarem robót.

 

Zapytanie przetargowe Nr 3

 

  1. Pozycja 8 i 10 przedmiaru zakładają oczyszczenie i skropienie nawierzchni bitumicznej w ilości 2057,00m2, z czego wynika, że prace te wykonać należy tylko przed położeniem warstwy ścieralnej. A co z oczyszczeniem i skropieniem podłoża przed ułożeniem warstwy wiążącej? Prosimy o wyjaśnienie oraz zwiększenie ilości powierzchni przeznaczonej do oczyszczenia i skropienia.

 

Odpowiedź na zapytanie przetargowe Nr 3

 

Powyższe prace należy wykonać zgodnie z przedmiarem robót. Oczyszczenie i skropienie nawierzchni należy wykonać przed położeniem warstwy ścieralnej. Prosimy nie uwzględniać skropienia i oczyszczenia powierzchni przed położeniem warstwy wiążącej.

 

Zapytanie przetargowe Nr 4

 

  1. Prosimy o zezwolenie zastosowania do warstw bitumicznych nawierzchni mieszanek MMA według obowiązujących Wymagań technicznych WT - 2 2010 ”Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych oraz WT -1 2010.

 

Odpowiedź na zapytanie przetargowe Nr 4

 

Wyrażamy zgodę na zastosowanie powyższym mieszanek MMA według obowiązujących Wymagań technicznych WT - 2 2010 ”Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych oraz WT -1 2010.

 

Zapytanie przetargowe Nr 5

 

  1. Prosimy o zezwolenie zastosowania do wyrównania betonem asfaltowym mieszanki MMA jak do warstwy wiążącej według SST D.05.03.05a (AC11W KR1-2) ). Nadmieniamy, iż zgodnie z normą PN-S-96025:2000 dla BA 0/20 (KR4) grubość warstwy technologicznej wynosi od 6,0 do 8,0cm więc zastosowanie takiego typu mieszanki do warstwy wyrównawczej jest błędne. Ponadto kategoria ruchu na przebudowywanym odcinku drogi to KR 1 a wymagania dla warstwy wyrównawczej odnoszą się do KR4.

 

Odpowiedź na zapytanie przetargowe Nr 5

 

Wyrażamy zgodę na zastosowanie powyższych mieszanek.

 

Zapytanie przetargowe Nr 6

 

  1. Prosimy o wykreślenie z SST D.04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE zapisów dotyczących wykonania podbudowy grubości 15cm na zjazdach gdyż dalsza dokumentacja nie przewiduje wykonania zjazdów.

 

Odpowiedź na zapytanie przetargowe Nr 6

 

Wykreślamy z SST zapisy dotyczące wykonania podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości 15 cm na zjazdach ponieważ dokumentacja nie przewiduje wykonania zjazdów.

Do pobrania
Załącznik Nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o wykonywaniu zamówienia siłami własnymi lub przy pomocy podwykonawców