Ogłoszenia urzędowe

  • przetargi
  • obwieszczenia
  • inne
zobacz więcej ...
 

Środki pomocowe UE

Inwestycje realizowane z dofinansowaniem funduszy unijnych

zobacz więcej ...
 

Kultura

Wydarzenia, wystawy, warsztaty i inne inicjatywy kulturalne naszej społeczności

zobacz więcej ...

 

Urząd Gminy Trzcianne
ul. Wojska Polskiego 10
19-104 Trzcianne
tel. / fax. 085 738-50-56
email: trzcianne@trzcianne.pl

 

 

gminny portal mapowy 02

 

logo---Kopia

 

epuap banerdobry

 

youtubetrzcianne

 

rodo

 

baner turystyka207px

 

logo lgd

 

gopstrzciannelogo

 

Program 500plus

 

bz-logo

 

Nieodpłatna pomoc prawna

 

Plik pdf-1

 

Ogłoszenie o zbyciu nieruchomości

 

Wójt Gminy Trzcianne ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Trzcianne, położonych w obrębie wsi Brzeziny gm. Trzcianne, oznaczonych numerem geodezyjnym 910 o powierzchni 2,03 ha i 920 o powierzchni 2,21 ha oraz w obrębie wsi Giełczyn gm. Trzcianne, oznaczonej numerem geodezyjnym 107 o powierzchni 1,20 ha. Termin pierwszego przetargu był wyznaczony na dzień 20 lipca 2011r., drugi na dzień 23 września 2011r. Nieruchomości nie mają założonych ksiąg wieczystych. Przedmiotowe nieruchomości położone są na terenie na którym nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy Trzcianne, nieruchomości położone są na terenie przeznaczonym do rolniczego wykorzystania.

Cena wywoławcza nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 910 w obrębie wsi Brzeziny wynosi 18286,00 zł. /słownie: osiemnaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt sześć złotych 00/100/.

Cena wywoławcza nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 920 w obrębie wsi Brzeziny wynosi 19908,00 zł. /słownie: dziewiętnaście tysięcy dziewięćset osiem złotych 00/100/.

Cena wywoławcza nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 107  w obrębie wsi Giełczyn wynosi 9728,00 zł. /słownie: dziewięć tysięcy siedemset dwadzieścia osiem złotych 00/100/.

Przetarg odbędzie się w dniu 08 maja 2012 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy w Trzciannem pok. 21. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne,  które wpłaciły wadium.

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 910 w obrębie wsi Brzeziny tj. 1828,60 zł należy wpłacić na konto Urzędu Gminy Nr 12808500050390028620000030 w BS Mońki O/Trzcianne najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2012r.

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 920 w obrębie wsi Brzeziny tj. 1990,80 zł należy wpłacić na konto Urzędu Gminy Nr 12808500050390028620000030 w BS Mońki O/Trzcianne najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2012r.

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 107 w obrębie wsi Giełczyn tj. 972,80 zł należy wpłacić na konto Urzędu Gminy Nr 12808500050390028620000030 w BS Mońki O/Trzcianne najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2012r.

Wpłacone wadium będzie zwrócone  po przetargu, zaś wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia.

W przypadku nie przystąpienia do zawarcia umowy sprzedaży w oznaczonym terminie w Kancelarii Notarialnej wskazanej przez sprzedającego, kandydat na nabywcę traci wpłacone wadium. Zwalnia się z obowiązku wpłacenia wadium osoby fizyczne, którym przysługuje prawo zaliczenia na poczet ceny sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa wartości nieruchomości pozostawionych poza granicami państwa polskiego jeżeli w terminie do dnia 30 kwietnia 2012r. złożą Przewodniczącemu Komisji Przetargowej pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości ustalonego wadium w razie uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży, oryginał zaświadczenia lub decyzji stwierdzającej uprawnienie do zaliczenia wartości pozostawionych nieruchomości na poczet ceny sprzedaży. W przypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa wyżej, zwolnienie z obowiązku wpłacenia wadium nie ma zastosowania.

Osobom fizycznym i prawnym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu niniejszej nieruchomości, która spełnia jeden z następujących warunków:

1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych, przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie nieruchomości przed upływem 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu w/w nieruchomości przeznaczonej do zbycia,

2) jest poprzednim właścicielem niniejszej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie nieruchomości przed upływem  terminu 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu w/w nieruchomości przeznaczonej do zbycia.

Osoba, która wygra przetarg poniesie koszty związane z wykonaniem operatu wyceny nieruchomości w wysokości 369,00 zł. za każdą działkę oraz koszty związane ze sporządzeniem aktu notarialnego.

Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w pokoju nr 13 Urzędu Gminy Trzcianne lub telefonicznie pod numerem tel. (085) 738 50 56 w. 26.

 

WÓJT GMINY

/-/ Zdzisław Dąbrowski