Ogłoszenia urzędowe

  • przetargi
  • obwieszczenia
  • inne
zobacz więcej ...
 

Środki pomocowe UE

Inwestycje realizowane z dofinansowaniem funduszy unijnych

zobacz więcej ...
 

Kultura

Wydarzenia, wystawy, warsztaty i inne inicjatywy kulturalne naszej społeczności

zobacz więcej ...

 

Urząd Gminy Trzcianne
ul. Wojska Polskiego 10
19-104 Trzcianne
tel. / fax. 085 738-50-56
email: trzcianne@trzcianne.pl

 

 

gminny portal mapowy 02

 

logo---Kopia

 

epuap banerdobry

 

youtubetrzcianne

 

rodo

 

baner turystyka207px

 

logo lgd

 

gopstrzciannelogo

 

Program 500plus

 

bz-logo

 

Nieodpłatna pomoc prawna

 

Plik pdf-1

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - usługi

 

Trzcianne: Udzielenie i obsługa kredytów: - kredytu długoterminowego w kwocie 369 560,00 zł przeznaczonego na częściowe sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - kredytu długoterminowego w kwocie 694 681,00 zł przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - kredytu długoterminowego w kwocie 493 588,00 zł z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków PROW w zadaniu Regionalna Izba Doliny Biebrzy w Laskowcu - remont wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego drewnianego budynku kościoła oraz zagospodarowania jego otoczenia
Numer ogłoszenia: 285250 - 2011; data zamieszczenia: 13.09.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 252110 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Trzcianne, ul. Wojska Polskiego 10, 19-104 Trzcianne, woj. podlaskie, tel. 85 738 50 56, faks 85 738 50 56.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie i obsługa kredytów: - kredytu długoterminowego w kwocie 369 560,00 zł przeznaczonego na częściowe sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - kredytu długoterminowego w kwocie 694 681,00 zł przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - kredytu długoterminowego w kwocie 493 588,00 zł z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków PROW w zadaniu Regionalna Izba Doliny Biebrzy w Laskowcu - remont wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego drewnianego budynku kościoła oraz zagospodarowania jego otoczenia.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytów: - kredytu długoterminowego w kwocie 369 560,00 zł przeznaczonego na częściowe sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w zadaniu Regionalna Izba Doliny Biebrzy w Laskowcu - remont wraz ze zmianą użytkowania sposobu istniejącego drewnianego budynku kościoła oraz zagospodarowania jego otoczenia - kredytu długoterminowego w kwocie 694 681 zł przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - kredytu długoterminowego w kwocie 493 588,00 zł z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków PROW w zadaniu Regionalna Izba Doliny Biebrzy w Laskowcu - remont wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego drewnianego budynku kościoła oraz zagospodarowania jego otoczenia. Zamawiający oczekuje na oferty spełniające następujące kryteria: a) Okresy spłaty kredytów: - kredytu długoterminowego w kwocie 369 560,00 zł przeznaczonego na częściowe sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w zadaniu Regionalna Izba Doliny Biebrzy w Laskowcu - remont wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego drewnianego budynku kościoła oraz zagospodarowania jego otoczenia - od 01.01.2013 do 31.12.2018 r. - kredytu długoterminowego w kwocie 694 681 zł przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - od 01.01.2013 do 31.12.2018 r - kredytu długoterminowego w kwocie 493 588,00 zł z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków PROW w zadaniu Regionalna Izba Doliny Biebrzy w Laskowcu - remont wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego drewnianego budynku kościoła oraz zagospodarowania jego otoczenia do momentu otrzymania refundacji nie dłużej niż do 30.06.2012 r. b) Okres spłaty odsetek: w ratach kwartalnych począwszy od pierwszego kwartału od przekazania kredytu do dyspozycji zamawiającego. c) Spłata rat kapitałowych kredytów: - kredytu długoterminowego w kwocie 369 560,00 zł przeznaczonego na częściowe sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w zadaniu Regionalna Izba Doliny Biebrzy w Laskowcu - remont wraz ze zmianą użytkowania istniejącego drewnianego budynku kościoła oraz zagospodarowania jego otoczenia - miesięcznie - kredytu długoterminowego w kwocie 694 681 zł. Przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, - miesięcznie - kredytu długoterminowego w kwocie 493 588,00 zł z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków PROW w zadaniu Regionalna Izba Doliny Biebrzy w Laskowcu - remont wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego drewnianego budynku kościoła oraz zagospodarowania jego otoczenia- jednorazowo po uzyskaniu refundacji, d) Przekazanie kredytu do dyspozycji Zamawiającego nie później niż 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy i dokonania prawnych zabezpieczeń. e) Zabezpieczenie kredytów: -weksle in blanco z deklaracjami wekslowymi wystawionymi przez kredytobiorcę. f) Harmonogram spłaty kredytów: Spłata kapitału - kredytu długoterminowego w kwocie 369 560,00 zł przeznaczonego na częściowe sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w zadaniu Regionalna Izba Doliny Biebrzy w Laskowcu - remont wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego drewnianego budynku kościoła oraz zagospodarowania jego otoczenia od 01.01.2013 do 31.12.2018 r - kredytu długoterminowego w kwocie 694 681 zł. Przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań od 01.01.2013 do 31.12.2018 r - kredytu długoterminowego w kwocie 493 588,00 zł z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków PROW w zadaniu Regionalna Izba Doliny Biebrzy w Laskowcu - remont wraz ze zmianą użytkowania istniejącego drewnianego budynku kościoła oraz zagospodarowania jego otoczenia jednorazowo - w momencie otrzymania refundacji, nie dłużej niż do 30.06.2012 r. g) Udzielenie kredytów: - kredytu długoterminowego w kwocie 369 560,00 zł przeznaczonego na częściowe sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w zadaniu Regionalna Izba Doliny Biebrzy w Laskowcu - remont wraz ze zmianą użytkowania istniejącego drewnianego budynku kościoła oraz zagospodarowania jego otoczenia jednorazowo - kredytu długoterminowego w kwocie 694 681 zł przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań jednorazowo, - kredytu długoterminowego w kwocie 493 588,00 zł z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków PROW w zadaniu Regionalna Izba Doliny Biebrzy w Laskowcu - remont wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego drewnianego budynku kościoła oraz zagospodarowania jego otoczenia - jednorazowo h) Oprocentowanie zmienne kredytów składające się ze stawki bazowej WIBOR 3M powiększone o stałą marżę Banku. W okresie kredytowania będzie obowiązywał WIBOR 3M z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc spłaty raty kredytu i odsetek. Należy przyjąć rzeczywistą liczbę dni w miesiącu i roku w trakcie kredytowania i wyliczenia ceny oferty. i) Wysokość prowizji podana w punktach procentowych liczona od udzielonego kredytu.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.09.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • BANK SPÓŁDZIELCZY w Mońkach, ul. Wyzwolenia 13, 19-100 Mońki, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 346501,14 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 304951,63

  • Oferta z najniższą ceną: 304951,63 / Oferta z najwyższą ceną: 304951,63

  • Waluta: PLN.