Ogłoszenia urzędowe

  • przetargi
  • obwieszczenia
  • inne
zobacz więcej ...
 

Środki pomocowe UE

Inwestycje realizowane z dofinansowaniem funduszy unijnych

zobacz więcej ...
 

Kultura

Wydarzenia, wystawy, warsztaty i inne inicjatywy kulturalne naszej społeczności

zobacz więcej ...

 

Urząd Gminy Trzcianne
ul. Wojska Polskiego 10
19-104 Trzcianne
tel. / fax. 085 738-50-56
email: trzcianne@trzcianne.pl

 

 

gminny portal mapowy 02

 

logo---Kopia

 

epuap banerdobry

 

youtubetrzcianne

 

rodo

 

baner turystyka207px

 

logo lgd

 

gopstrzciannelogo

 

Program 500plus

 

bz-logo

 

Nieodpłatna pomoc prawna

 

Plik pdf-1

 

OGŁOSZENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty

Trzcianne, dnia 2011-08-31

 

Znak: Fn. 271.1.2011

ZAWIADOMIENIE

(OGŁOSZENIE)

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamawiający:  Gmina Trzcianne – Wójt Gminy Trzcianne, działając na podstawie
art. 92 ust.1, pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn.zm.) informuje, że w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego na udzielenie i obsługę kredytów:

- kredytu długoterminowego w kwocie 369 560,00 zł przeznaczonego na częściowe sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w zadaniu „Regionalna Izba Doliny Biebrzy
w Laskowcu – remont wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego drewnianego budynku kościoła oraz zagospodarowania jego otoczenia”,

- kredytu długoterminowego w kwocie 694 681,00 zł przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,

- kredytu długoterminowego w kwocie 493 588,00 zł z przeznaczeniem na wyprzedzające finasowanie działań z udziałem środków PROW w zadaniu „Regionalna Izba Doliny Biebrzy w Laskowcu – remont wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego drewnianego budynku kościoła oraz zagospodarowania jego otoczenia”,

w trybie przetargu nieograniczonego (BZP z dnia 2011-08-19, nr ogłoszenia 252110-2011, jako najkorzystniejsza wybrana została oferta Wykonawcy:

BANK SPÓŁDZIELCZY
w Mońkach
19-100 Mońki
ul. Wyzwolenia 13

z ceną brutto 304 951,63 PLN
słownie: trzysta cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt jeden złotych 63/100

 

Uzasadnienie:

Wykonawca niewykluczony z postępowania złożył ofertę nie podlegającą odrzuceniu. Wybrana oferta jest najkorzystniejsza, złożono tylko jedną ofertę na kwotę niższą niż Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. Oferta uzyskała 100 pkt.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny.

W prowadzonym postępowaniu złożono jedną ważną ofertę:

- Oferta nr 1

BANK SPÓŁDZIELCZY
w Mońkach
19-100 Mońki
ul. Wyzwolenia 13

zgodnie z kryterium oceny i wzorem zawartym w SIWZ oferta uzyskała 100,00 pkt

Działając na podstawie art. 92 ust.1, pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego umowa z Wykonawcą zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit a będzie zawarta po dniu 05.09.2011 r.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.
z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przysługują środki ochrony prawnej.

Szczegółowe informacje dotyczące złożenia odwołania i skargi do sądu zawierają przepisy Działu VI Środki ochrony prawnej ustawy  Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający informuje również, że zgodnie z art.92 ust.2 Pzp informacja
o wyborze najkorzystniejszej oferty została zamieszczona na stronie internetowej pod adresem www.trzcianne.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

 

Wójt Gminy Trzcianne
Zdzisław Dąbrowski