Ogłoszenia urzędowe

 • przetargi
 • obwieszczenia
 • inne
zobacz więcej ...
 

Środki pomocowe UE

Inwestycje realizowane z dofinansowaniem funduszy unijnych

zobacz więcej ...
 

Kultura

Wydarzenia, wystawy, warsztaty i inne inicjatywy kulturalne naszej społeczności

zobacz więcej ...

 

Urząd Gminy Trzcianne
ul. Wojska Polskiego 10
19-104 Trzcianne
tel. / fax. 085 738-50-56
email: trzcianne@trzcianne.pl

 

 

gminny portal mapowy 02

 

logo---Kopia

 

epuap banerdobry

 

youtubetrzcianne

 

rodo

 

baner turystyka207px

 

logo lgd

 

gopstrzciannelogo

 

Program 500plus

 

bz-logo

 

Nieodpłatna pomoc prawna

 

Plik pdf-1

 

Odpowiedzi na zapytania przetargowe

Odpowiedzi na zapytania przetargowe.

Trzcianne, 25.08.2011 r.

 

 

Gmina Trzcianne
ul. Wojska Polskiego 10
19-104 Trzcianne

REGON: 450669795;  NIP: 546-13-21-354

tel./fax (85) 738 50 56
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.trzcianne.pl

WYKONAWCY

 

 

Numer referencyjny nadany spawie przez Zamawiającego: Fn. 271.1.2011

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (ogłoszenie: BZP z dnia 19.08.2011 r., numer ogłoszenia 252110 – 2011) na udzielenie i obsługę kredytów:

-  kredytu  długoterminowego w kwocie 369 560,00 zł przeznaczonego na częściowe  sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w zadaniu „Regionalna Izba Doliny Biebrzy                                                                                                                                                                                                  
w Laskowcu – remont wraz ze zmianą użytkowania sposobu  istniejącego drewnianego budynku kościoła oraz zagospodarowania jego otoczenia ”

- kredytu  długoterminowego w kwocie  694 681 zł przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

- kredytu długoterminowego  w kwocie 493 588,00 zł  z przeznaczeniem na wyprzedzające finasowanie działań z udziałem środków  PROW w zadaniu „Regionalna Izba Doliny Biebrzy w Laskowcu – remont wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego drewnianego budynku kościoła oraz zagospodarowania jego otoczenia ”

Do Zamawiającego wpłynęły zapytania przetargowe w trybie art. 38 ustawy  dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759
z późn. zm.) o następującej treści:

 

 

Zapytanie przetargowe Nr 1 z dnia 22.08.2011 r.

cytuję:

bank … zwraca się z uprzejmą prośbą o:

- przesunięcie terminu składania ofert do dnia 05 września 2011 roku

oraz o dostarczenie następujących dokumentów niezbędnych do oceny ryzyka kredytowego transakcji tj.:

 1. zaświadczenia o nadaniu Gminie numeru Regon, NIP
 2. statut Gminy,
 3. dokumenty potwierdzające upoważnienie przedstawicieli Gminy do podpisania umowy kredytu, ustanawiania zabezpieczeń,
 4. wykaz instytucji powiązanych kapitałowo i organizacyjnie z Gminą (z uwzględnieniem nazwy, numeru REGON i NIP),
 5. wykaz instytucji, w których Gmina korzysta z kredytów i/lub pożyczek (nazwa, aktualne zadłużenie, miesięczne obciążenia, ostateczny termin spłaty),
 6. uchwałę budżetową  ze zmianami na rok bieżący z opinią RIO dotyczącą możliwości sfinansowania deficytu budżetowego,
 7. sprawozdania z wykonania budżetu za:
  -   2009r., 2010r. (Rb-N, Rb –Z, Rb- NDS,  Rb -27S i Rb -28S) oraz w formie opisowej wraz z opiniami RIO,
  -  I kwartał 2011r. (Rb-N, Rb –Z, Rb- NDS,  Rb -27S i Rb -28S) oraz w formie opisowej wraz z opinią RIO,
 8. uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu  wskazującą źródła spłaty kredytu,
 9. opinię RIO o możliwości spłaty wnioskowanego kredytu,
 10. wieloletnią prognozę  finansową.

Zwracamy się również z prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

 1. Czy Zamawiający złoży  oświadczenie o poddaniu się egzekucji ?
 2. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zamieszczenia na wekslu in blanco oraz deklaracji wekslowej  kontrasygnaty Skarbnika Gminy?
 3. Czy Zamawiający posiada zobowiązania wynikające z umów o terminie płatności, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, przypadające w latach następnych, faktury z terminem płatności dłuższym niż pół roku, wykup (cesja) wierzytelności ?
 4. Czy Zamawiający ma zawarte umowy leasingowe?
 5. Czy Zamawiający zawarł umowy zobowiązujące do dokonywania dopłaty do kapitału lub bezzwrotnej dopłaty do działalności bieżącej w spółce kapitałowej, w której ma udziały ?
 6. Czy Zamawiający posiada zobowiązania w postaci umów o partnerstwie publiczno-prywatnym, koncesje na roboty budowlane lub usługi do płatności na rzecz partnera prywatnego lub koncesjonariusza, w szczególności w okresie wieloletnim (wieloletnie bezzwrotne dopłaty do działalności bieżącej spółki kapitałowej, na podniesienie jej kapitału zakładowego czy też zobowiązania do płatności na rzecz koncesjonariuszy z umów o koncesję na roboty budowlane lub usługi) ?
 7. Czy Zamawiający udzielił gwarancji i poręczeń innym podmiotom ?
 8. Czy Zamawiający przejął z mocy prawa zadłużenia po podmiocie, dla którego była podmiotem założycielskim lub na postawie umowy z wierzycielem spółki prawa handlowego, czy też stowarzyszenia zależnego na mocy, której Zamawiający wstąpi na miejsce dłużnika, który zostaje z długu zwolniony ?
 9. Czy Zamawiający posiada zobowiązania z tyt. przejętych kredytów i pożyczek nie klasyfikowane jako zadłużenie ujmowane do długu publicznego ?
 10. Czy Zamawiający zawarł umowy polegające na sprzedaży udziałów lub akcji w spółkach kapitałowych z zastrzeżeniem prawa odkupu (tzw. transakcja buy-sell-back – BSB) ?
 11. Czy Zamawiający podpisał ugody z wierzycielami w zakresie rozłożenia na raty spłaty wymagalnych zobowiązań (np. ZUS i inne) ?
 12. Czy Zamawiający ma podpisane umowy factoringu oraz inne umowy, z których wynika obowiązek spełnienia świadczeń, w szczególności pieniężnych?

  Zapytanie przetargowe Nr 2 z dnia 23.08.2011 r.

  cytuję:

  „… dostarczenie następujących dokumentów niezbędnych do oceny ryzyka kredytowego transakcji tj.:

  -  sprawozdania z wykonania budżetu za:

  1. II kwartał 2011r. (Rb-N, Rb –Z, Rb- NDS,  Rb -27S i Rb -28S) oraz w formie opisowej wraz z opinią RIO,”

   

  Zapytanie przetargowe Nr 3 z dnia 23.08.2011 r.

  cytuję:

  „ … zwraca się z uprzejmą prośbą o udzielnie odpowiedzi na poniższe pytania:

  1. Czy Zamawiający potwierdza możliwość zawarcia 3 umów kredytowych w ramach niniejszego zamówienia?
  2. Czy Zamawiający zaakceptuje w okresie kredytowania stawkę WIBOR 3M ustalaną w następujący sposób:

  „Stawka ustalana na okres 3  miesięcy w wysokości stawki WIBOR 3M z ostatniego dnia roboczego kwartału i mająca zastosowanie do określenia wysokości oprocentowania od 1-go  dnia następnego kwartału”

  oraz o dostarczenie następujących dokumentów:

  1. Zawartą umowę o dofinansowanie działań  z udziałem środków PROW w zadaniu „Regionalna Izba Doliny Biebrzy w Laskowcu – remont wraz ze zmianą sposobu  użytkowania istniejącego drewnianego budynku kościoła oraz zagospodarowania jego otoczenia” „

  Zapytanie przetargowe Nr 4 z dnia 24.08.2011 r.

  cytuję:

  „ … zwraca się z uprzejmą prośbą o  przesunięcie terminu składania ofert do dnia 05 września 2011 roku z uwagi na brak dokumentów niezbędnych do oceny ryzyka kredytowego transakcji „

  Zapytanie przetargowe Nr 5 z dnia 24.08.2011 r.

  cytuję:

  „ … zwraca się z prośbą zamieszczenie na stronie internetowej lub przesłanie na adres e-mail dodatkowych dokumentów:

  - Potwierdzających powołanie Wójta i Skarbnika

  - informacji o wartości mienia komunalnego na koniec 2010 r.

  - Opinii RIO o możliwości spłaty kredytu

  - Zarządzenia Burmistrza w sprawie zaciągnięcia kredytu

  - Uchwały budżetowej na rok 2011 wraz z ostatnimi zmianami

  - Wieloletniej Prognozy Finansowej na okres kredytowania

  - Sprawozdań finansowych Rb-z Rb-NDS na koniec 2010 r. i na koniec II kwartału 2011 r.

  - Zaświadczeń o nadaniu numerów NIP i REGON”

   

  Odpowiedź na zapytanie przetargowe Nr 1  z dnia 22.08.2011 r.

  Zamawiający nie zmienia terminu składania ofert. Potwierdza termin podany w SIWZ tj. 29 sierpnia 2011 r. godz. 9:30 Urząd Gminy Trzcianne, ul. Wojska Polskiego 10, 19-104 Trzcianne, pokój nr 18 (sekretariat).

  Zamawiający udostępnia żądane dokumenty do oceny ryzyka kredytowego:

  1. zaświadczenia o nadaniu Gminie numeru Regon, NIP - pliki do pobrania
  2. statut Gminy, - pliki do pobrania
  3. dokumenty potwierdzające upoważnienie przedstawicieli Gminy do podpisania umowy kredytu, ustanawiania zabezpieczeń, - pliki do pobrania
  4. wykaz instytucji powiązanych kapitałowo i organizacyjnie z Gminą (z uwzględnieniem nazwy, numeru REGON i NIP), - pliki do pobrania
  5. wykaz instytucji, w których Gmina korzysta z kredytów i/lub pożyczek (nazwa, aktualne zadłużenie, miesięczne obciążenia, ostateczny termin spłaty), - pliki do pobrania
  6. uchwałę budżetową  ze zmianami na rok bieżący z opinią RIO dotyczącą możliwości sfinansowania deficytu budżetowego, - pliki do pobrania
  7. sprawozdania z wykonania budżetu za:
   -   2009r., 2010r. (Rb-N, Rb –Z, Rb- NDS,  Rb -27S i Rb -28S) oraz w formie opisowej wraz z opiniami RIO,
   -   I kwartał 2011r. (Rb-N, Rb –Z, Rb- NDS,  Rb -27S i Rb -28S) oraz w formie opisowej wraz z opinią RIO, - pliki do pobrania
  8. uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu  wskazującą źródła spłaty kredytu, - pliki do pobrania
  9. opinię RIO o możliwości spłaty wnioskowanego kredytu, - Gmina Trzcianne pismem z dnia 22 sierpnia 2011r. wystąpiła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku o opinię w ww. sprawie. Opinia RIO po otrzymaniu zostanie przedstawiona wykonawcy przed podpisaniem umowy.
  10. wieloletnią prognozę  finansową. - pliki do pobrania

  Odpowiedzi na pytania:

  1. Zamawiający złoży oświadczenie o poddaniu się egzekucji.
  1. Zamawiający dopuszcza możliwość zamieszczenia na wekslu in blanco kontrasygnaty Skarbnika Gminy, która będzie polegała na umieszczeniu na wekslu podpisu Skarbnika z dopiskiem - „Kontrasygnuję” oraz wskazaniem funkcji osoby kontrasygnującej weksel - „Skarbnik Gminy Trzcianne”?
   Jednocześnie uprzejmie informujemy, iż zamieszczenie na wekslu podpisu Skarbnika nie będzie traktowane jako udzielenie poręczenia wekslowego tylko jako podpis warunkujący ważność zobowiązania wystawcy weksla – jednostki samorządu terytorialnego.
  2. Zamawiający nie posiada zobowiązań wynikających z umów o terminie płatności na okres dłuższy niż 6 miesięcy, przypadających w latach następnych, faktur z terminem płatności dłuższym niż pół roku i wykup (cesji) wierzytelności.
  3. Zamawiający nie ma zawartych umów  leasingowych.
  4. Zamawiający nie zawarł umów zobowiązujących do dokonywania dopłaty do kapitału lub bezzwrotnej dopłaty do działalności bieżącej w spółce kapitałowej, nie ma udziałów w takiej spółce.
  5. Zamawiający nie posiada zobowiązań w postaci umów o partnerstwie publiczno-prywatnym, koncesji na roboty budowlane lub usługi do płatności na rzecz partnera prywatnego lub koncesjonariusza, w szczególności w okresie wieloletnim (wieloletnie bezzwrotne dopłaty do działalności bieżącej spółki kapitałowej, na podniesienie jej kapitału zakładowego czy też zobowiązań do płatności na rzecz koncesjonariuszy z umów o koncesję na roboty budowlane lub usługi.
  6. Zamawiający nie udzielił gwarancji i poręczeń innemu podmiotowi.
  7. Zamawiający nie przejął z mocy prawa zadłużenia po podmiocie, dla którego byłby podmiotem założycielskim ani  na postawie umowy z wierzycielem spółki prawa handlowego, ani też stowarzyszenia zależnego na mocy, której Zamawiający wstąpi na miejsce dłużnika, który zostaje z długu zwolniony.
  8. Zamawiający nie posiada zobowiązań z tyt. przejętych kredytów i pożyczek nie klasyfikowanych jako zadłużenie ujmowane do długu publicznego.
  9. Zamawiający nie zawarł umów polegających na sprzedaży udziałów lub akcji w spółkach kapitałowych z zastrzeżeniem prawa odkupu (tzw. transakcja buy-sell-back – BSB).
  10. Zamawiający nie podpisał ugody z wierzycielami w zakresie rozłożenia na raty spłaty wymagalnych zobowiązań (np. ZUS i inne).
  11. Zamawiający nie ma podpisanych umów factoringu oraz innych umów, z których wynika obowiązek spełnienia świadczeń, w szczególności pieniężnych.

   

  Odpowiedź na zapytanie przetargowe Nr 2  z dnia 23.08.2011 r.

  Zamawiający udostępnia żądane dokumenty do oceny ryzyka kredytowego:

  -     sprawozdania z wykonania budżetu za:
  II kwartał 2011r. (Rb-N, Rb –Z, Rb- NDS,  Rb -27S i Rb -28S) oraz w formie opisowej wraz z opinią RIO), - pliki do pobrania

   

  Gmina Trzcianne na dzień odpowiedzi nie posiada jeszcze formy opisowej wraz z opinią RIO, nie upłyną ustawowy termin na złożenie informacji i uzyskanie opinii.

  Odpowiedź na zapytanie przetargowe Nr 3  z dnia 23.08.2011 r.

  Ad. 1 Zamawiający potwierdza możliwość  zawarcia 3 umów w ramach niniejszego zamówienia na warunkach opisanych w SIWZ pkt. 21 Istotne postanowienia umowy
  w sprawie zamówienia publicznego.

  Ad. 2 Zamawiający nie akceptuje sposobu naliczania stawki WIBOR 3M w okresie kredytowania opisanego w pytaniu. Zamawiający pozostaje przy sposobie naliczania stawki WIBOR 3M opisanym w SIWZ w pkt. 2 Opis przedmiotu zamówienia, ppkt. h Oprocentowanie … .

  Zamawiający udostępnia żądane dokumenty:

  Umowa wraz z aneksami Nr 1 i Nr 2 o dofinansowanie działań z udziałem środków PROW w zadaniu „Regionalna Izba Doliny Biebrzy w Laskowcu – remont wraz ze zmianą użytkowania sposobu  istniejącego drewnianego budynku kościoła oraz zagospodarowania jego otoczenia” - pliki do pobrania

   

  Odpowiedź na zapytanie  przetargowe Nr 4  z dnia 24.08.2011 r.

  Zamawiający nie zmienia terminu składania ofert. Potwierdza termin podany w SIWZ tj. 29 sierpnia 2011 r. godz. 9:30 Urząd Gminy Trzcianne, ul. Wojska Polskiego 10, 19-104 Trzcianne, pokój nr 18 (sekretariat).

  Odpowiedź na zapytanie  przetargowe Nr 5  z dnia 24.08.2011 r.

  Zamawiający udostępnia żądane dokumenty:

  • Potwierdzających powołanie Wójta i Skarbnika – udostępniono w odpowiedzi na zapytanie przetargowe Nr 1
  • informacji o wartości mienia komunalnego na koniec 2010 r. – pliki do pobrania
  • Opinii RIO o możliwości spłaty kredytu – udostępniono w odpowiedzi na zapytanie przetargowe Nr 1
  • Zarządzenia Burmistrza w sprawie zaciągnięcia kredytu – udostępniono w odpowiedzi na zapytanie przetargowe Nr 1
  • Uchwały budżetowej na rok 2011 wraz z ostatnimi zmianami – udostępniono w odpowiedzi na zapytanie przetargowe Nr
  • Wieloletniej Prognozy Finansowej na okres kredytowania – udostępniono w odpowiedzi na zapytanie przetargowe Nr 1
  • Sprawozdań finansowych Rb-z Rb-NDS na koniec 2010 r. i na koniec II kwartału 2011 r. – udostępniono w odpowiedzi na zapytanie przetargowe Nr 1 i Nr 2
  • Zaświadczeń o nadaniu numerów NIP i REGON” – udostępniono w odpowiedzi na zapytanie przetargowe Nr 1

   

   

   

  Zdzisław Dąbrowski
  Wójt Gminy Trzcianne