Ogłoszenia urzędowe

  • przetargi
  • obwieszczenia
  • inne
zobacz więcej ...
 

Środki pomocowe UE

Inwestycje realizowane z dofinansowaniem funduszy unijnych

zobacz więcej ...
 

Kultura

Wydarzenia, wystawy, warsztaty i inne inicjatywy kulturalne naszej społeczności

zobacz więcej ...

 

Urząd Gminy Trzcianne
ul. Wojska Polskiego 10
19-104 Trzcianne
tel. / fax. 085 738-50-56
email: trzcianne@trzcianne.pl

 

 

gminny portal mapowy 02

 

logo---Kopia

 

epuap banerdobry

 

youtubetrzcianne

 

rodo

 

baner turystyka207px

 

logo lgd

 

gopstrzciannelogo

 

Program 500plus

 

bz-logo

 

Nieodpłatna pomoc prawna

 

Plik pdf-1

 

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Trzcianne

Trzcianne dnia, 2011-08-03

 

OGŁOSZENIE

WÓJT GMINY TRZCIANNE

Ogłasza

Wójt Gminy Trzcianne ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Trzcianne, położonej w obrębie wsi Boguszewo gm. Trzcianne, oznaczonej numerem geodezyjnym 335 o powierzchni 0,47 ha. Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą KW 19095. Przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie na którym nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy Trzcianne, nieruchomość położona jest na terenie przeznaczonym do eksploatacji żwiru i piasku.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 4310,00 zł. /słownie: cztery tysiące trzysta dziesięć złotych 00/100/.

Przetarg odbędzie się w dniu 06 września 2011 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy w Trzciannem pok. 21. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne,  które wpłaciły wadium.

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 431,00 zł należy wpłacić na konto Urzędu Gminy Nr 12808500050390028620000030 w BS Mońki O/Trzcianne najpóźniej do dnia 05 września 2011 r.

Wpłacone wadium będzie zwrócone  po przetargu, zaś wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia.

W przypadku nie przystąpienia do zawarcia umowy sprzedaży w oznaczonym terminie w Kancelarii Notarialnej wskazanej przez sprzedającego, kandydat na nabywcę traci wpłacone wadium. Zwalnia się z obowiązku wpłacenia wadium osoby fizyczne, którym przysługuje prawo zaliczenia na poczet ceny sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa wartości nieruchomości pozostawionych poza granicami państwa polskiego jeżeli w terminie do dnia  05 września 2011 r. złożą Przewodniczącemu Komisji Przetargowej pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości ustalonego wadium w razie uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży, oryginał zaświadczenia lub decyzji stwierdzającej uprawnienie do zaliczenia wartości pozostawionych nieruchomości na poczet ceny sprzedaży. W przypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa wyżej, zwolnienie z obowiązku wpłacenia wadium nie ma zastosowania.

Osobom fizycznym i prawnym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu niniejszej nieruchomości, która spełnia jeden z następujących warunków:

1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych, przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie nieruchomości przed upływem 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu w/w nieruchomości przeznaczonej do zbycia,

2) jest poprzednim właścicielem niniejszej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie nieruchomości przed upływem  terminu 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu w/w nieruchomości przeznaczonej do zbycia.

Osoba, która wygra przetarg poniesie koszty związane z wykonaniem operatu wyceny nieruchomości w wysokości 488,00 zł., oraz koszty związane ze sporządzeniem aktu notarialnego.

Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w pokoju nr 13 Urzędu Gminy Trzcianne lub telefonicznie pod numerem tel. (085) 738 50 56 w. 26.

 

WÓJT GMINY

Zdzisław Dąbrowski