Ogłoszenia urzędowe

  • przetargi
  • obwieszczenia
  • inne
zobacz więcej ...
 

Środki pomocowe UE

Inwestycje realizowane z dofinansowaniem funduszy unijnych

zobacz więcej ...
 

Kultura

Wydarzenia, wystawy, warsztaty i inne inicjatywy kulturalne naszej społeczności

zobacz więcej ...

 

Urząd Gminy Trzcianne
ul. Wojska Polskiego 10
19-104 Trzcianne
tel. / fax. 085 738-50-56
email: trzcianne@trzcianne.pl

 

 

gminny portal mapowy 02

 

logo---Kopia

 

epuap banerdobry

 

youtubetrzcianne

 

rodo

 

baner turystyka207px

 

logo lgd

 

gopstrzciannelogo

 

Program 500plus

 

bz-logo

 

Nieodpłatna pomoc prawna

 

Plik pdf-1

 

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Trzcianne

 

Trzcianne dnia, 2011-06-16

 

OGŁOSZENIE
WÓJT GMINY TRZCIANNE
ogłasza

 

Wójt Gminy Trzcianne ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Trzcianne, położonych w obrębie wsi Brzeziny gm. Trzcianne, oznaczonych numerem geodezyjnym 910 o powierzchni 2,03 ha. i 920 o powierzchni 2,21 ha oraz w obrębie wsi Giełczyn gm. Trzcianne, oznaczonej numerem geodezyjnym 107 o powierzchni 1,20 ha. Nieruchomości nie mają założonych ksiąg wieczystych. Przedmiotowe nieruchomości położone są na terenie na którym nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy Trzcianne, nieruchomości położone są na terenie przeznaczonym do rolniczego wykorzystania.

Cena wywoławcza nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 910 w obrębie wsi Brzeziny wynosi 18286,00 zł. /słownie: osiemnaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt sześć złotych 00/100/.

Cena wywoławcza nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 920 w obrębie wsi Brzeziny wynosi 19908,00 zł. /słownie: dziewiętnaście tysięcy dziewięćset osiem złotych 00/100/.

Cena wywoławcza nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 107 w obrębie wsi Giełczyn wynosi 9728,00 zł. /słownie: dziewięć tysięcy siedemset dwadzieścia osiem złotych 00/100/.

Przetarg odbędzie się w dniu 20 lipca 2011 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Trzciannem pok. 21. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłaciły wadium.

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 910 w obrębie wsi Brzeziny tj. 1828,60 zł należy wpłacić na konto Urzędu Gminy Nr 12808500050390028620000030 w BS Mońki O/Trzcianne najpóźniej do dnia 19 lipca 2011 r.

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 920 w obrębie wsi Brzeziny tj. 1990,80 zł należy wpłacić na konto Urzędu Gminy Nr 12808500050390028620000030 w BS Mońki O/Trzcianne najpóźniej do dnia 19 lipca 2011 r.

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 107 w obrębie wsi Giełczyn tj. 972,80 zł należy wpłacić na konto Urzędu Gminy Nr 12808500050390028620000030 w BS Mońki O/Trzcianne najpóźniej do dnia 19 lipca 2011 r.

Wpłacone wadium będzie zwrócone po przetargu, zaś wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia.

W przypadku nie przystąpienia do zawarcia umowy sprzedaży w oznaczonym terminie w Kancelarii Notarialnej wskazanej przez sprzedającego, kandydat na nabywcę traci wpłacone wadium. Zwalnia się z obowiązku wpłacenia wadium osoby fizyczne, którym przysługuje prawo zaliczenia na poczet ceny sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa wartości nieruchomości pozostawionych poza granicami państwa polskiego jeżeli w terminie do dnia 19 lipca 2011 r. złożą Przewodniczącemu Komisji Przetargowej pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości ustalonego wadium w razie uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży, oryginał zaświadczenia lub decyzji stwierdzającej uprawnienie do zaliczenia wartości pozostawionych nieruchomości na poczet ceny sprzedaży. W przypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa wyżej, zwolnienie z obowiązku wpłacenia wadium nie ma zastosowania.

Osobom fizycznym i prawnym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu niniejszej nieruchomości, która spełnia jeden z następujących warunków:

1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych, przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie nieruchomości przed upływem 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu w/w nieruchomości przeznaczonej do zbycia,

2) jest poprzednim właścicielem niniejszej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie nieruchomości przed upływem terminu 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu w/w nieruchomości przeznaczonej do zbycia.

Osoba, która wygra przetarg poniesie koszty związane z wykonaniem operatu wyceny nieruchomości w wysokości 369,00 zł. za każdą działkę oraz koszty związane ze sporządzeniem aktu notarialnego.

Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w pokoju nr 13 Urzędu Gminy Trzcianne lub telefonicznie pod numerem tel. (085) 738 50 56 w. 26.

 

WÓJT GMINY

Zdzisław Dąbrowski