Ogłoszenia urzędowe

  • przetargi
  • obwieszczenia
  • inne
zobacz więcej ...
 

Środki pomocowe UE

Inwestycje realizowane z dofinansowaniem funduszy unijnych

zobacz więcej ...
 

Kultura

Wydarzenia, wystawy, warsztaty i inne inicjatywy kulturalne naszej społeczności

zobacz więcej ...

 

Urząd Gminy Trzcianne
ul. Wojska Polskiego 10
19-104 Trzcianne
tel. / fax. 085 738-50-56
email: trzcianne@trzcianne.pl

 

 

gminny portal mapowy 02

 

logo---Kopia

 

epuap banerdobry

 

youtubetrzcianne

 

rodo

 

baner turystyka207px

 

logo lgd

 

gopstrzciannelogo

 

Program 500plus

 

bz-logo

 

Nieodpłatna pomoc prawna

 

Plik pdf-1

 

Ogłoszenie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzciannem

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO

 

Trzcianne 27 maj 2011 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzciannem ogłasza nabór na stanowisko pracownik socjalny.


KRYTERIA WYBORU KANDYDATÓW

I. Wymagania niezbędne

1. Posiadać obywatelstwo polskie.

2. Spełniać co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:

a) dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych,

b) dyplom ukończenia studiów wyższych o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków: pedagogika, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie, pedagogika specjalna,

c) dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku praca socjalna.

3. Stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zawodu pracownika socjalnego.

4. Nieposzlakowana opinia.

5. Niekaralność za przestępstwa umyślne.

6. Posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz powinien korzystać z praw publicznych.

7. Znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej.

8. Znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego.

9. Znajomość ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

II. Wymagania dodatkowe

1. Ukończone szkolenia i kursy związane z pomocą społeczną.

3. Znajomość obsługi komputera .

4. Mile widziane doświadczenie zawodowe w tym praktyka, staż.

III. Preferowane cechy osobowości kandydata

1. Komunikatywność.

2. Kreatywność.

3. Odporność na stres.

4. Umiejętność pracy w zespole.

5. Dokładność.

6. Odpowiedzialność.

7. Sumienność.

IV. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku

1. Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, kompletowanie dokumentacji, sporządzanie decyzji oraz proponowanie form pomocy osobom potrzebującym.

2. Świadczenie pomocy w postaci pracy socjalnej.

3. Organizowanie stosownej pomocy osobom lub rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, a w szczególności w formie:- zawierania kontraktów socjalnych, pomocy w załatwianiu spraw urzędowych i innych spraw bytowych;

4. Udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej.

5. Współpraca i współdziałanie z innymi podmiotami specjalistycznymi w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych oraz łagodzenie ubóstwa.

6. Praca w programie komputerowym pomocy społecznej.

7. Zapewnienie właściwej i terminowej realizacji zadań.

V. Wymagane dokumenty

1. Życiorys.

2. List motywacyjny.

3. Kopie dokumentu poświadczającego wykształcenie.

4. Inne dokumenty świadczące o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

5. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych.

6. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie.

7. Zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na zatrudnienie na stanowisku.

Kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę obowiązany jest przedłożyć oryginał zapytania o karalność z Krajowego Rejestru Karnego.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzciannem” w terminie do dnia 10 czerwca 2011r., do godziny 15.00 - osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzciannem lub pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzciannem, ul. Wojska Polskiego 11/2, 19-104 Trzcianne (decyduje data doręczenia dokumentów do Ośrodka). Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV
(z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej, stażu, praktyki), powinny być własnoręcznie podpisane i opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r. Nr 223, poz.1458 z późn. zm.).