Ogłoszenia urzędowe

  • przetargi
  • obwieszczenia
  • inne
zobacz więcej ...
 

Środki pomocowe UE

Inwestycje realizowane z dofinansowaniem funduszy unijnych

zobacz więcej ...
 

Kultura

Wydarzenia, wystawy, warsztaty i inne inicjatywy kulturalne naszej społeczności

zobacz więcej ...

 

Urząd Gminy Trzcianne
ul. Wojska Polskiego 10
19-104 Trzcianne
tel. / fax. 085 738-50-56
email: trzcianne@trzcianne.pl

 

 

gminny portal mapowy 02

 

logo---Kopia

 

epuap banerdobry

 

youtubetrzcianne

 

rodo

 

baner turystyka207px

 

logo lgd

 

gopstrzciannelogo

 

Program 500plus

 

bz-logo

 

Nieodpłatna pomoc prawna

 

Plik pdf-1

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

„Regionalna Izba Doliny Biebrzy w Laskowcu
- remont wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego drewnianego budynku kościoła oraz zagospodarowaniem jego otoczenia”

jest dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 działanie „Odnowa i rozwój wsi”

Trzcianne, dnia 2011-04-21

Znak: ZW. 271.1.2011

 

ZAWIADOMIENIE

(OGŁOSZENIE)

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamawiający - Gmina Trzcianne, działając na podstawie art. 92 ust.1, pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. „Regionalna Izba Doliny Biebrzy w Laskowcu - remont wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego drewnianego budynku kościoła oraz zagospodarowaniem jego otoczenia” w trybie przetargu nieograniczonego (BZP z dnia
2011-03-18, nr ogłoszenia 88723-2011)  jako najkorzystniejsza oferta wybrana została oferta Wykonawcy:

Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane

Dariusz Balik

18-300 Zambrów

ul. Gen. J. Bema 5/33

z ceną brutto: 791 527,78 PLN

słownie: siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dwadzieścia siedem złotych 78/100

 

Uzasadnienie:

Wykonawca niewykluczony z postępowania złożył ofertę nie podlegającą odrzuceniu. Wybrana oferta jest najkorzystniejsza w oparciu o kryterium wyboru zawarte w SIWZ,
tj. najniższą cenę brutto. Oferta uzyskała 100 pkt.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

W prowadzonym postępowaniu złożono pięć ważnych ofert:

 

-          Oferta nr 1

Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków

Spółka Akcyjna

Oddział w Białymstoku

80 – 717 Gdańsk

ul. Miałki Szlak 59

 

zgodnie z kryterium oceny i wzorem zawartym w SIWZ oferta uzyskała 95,55 pkt.

 

-          Oferta nr 2

Firma Budowlana

Marian Chmielewski

ul. Ogrodowa 19

19-110 Goniądz

zgodnie z kryterium oceny i wzorem zawartym w SIWZ oferta uzyskała 93,13 pkt.

 

-          Oferta nr 3

Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane

Dariusz Balik

18-300 Zambrów

ul. Gen. J. Bema 5/33

zgodnie z kryterium oceny i wzorem zawartym w SIWZ oferta uzyskała 100,00 pkt.

 

-          Oferta nr 4

Zakład Ogólnobudowlany

Wiesław Szerszunowicz

16-060 Zabłudów

Kol. Zabłudów 5/2

zgodnie z kryterium oceny i wzorem zawartym w SIWZ oferta uzyskała 94,93 pkt.

 

 

-          Oferta nr 5

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

Edward Bajkowski

19-101 Mońki

ul. Aleja Wojska Polskiego 39

zgodnie z kryterium oceny i wzorem zawartym w SIWZ oferta uzyskała 94,63 pkt.

 

 

 

Działając na podstawie art. 92 ust.1, pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu został wykluczony następujący Wykonawca:

ZUP Przedsiębiorstwo Budowlane

Handlowo-Usługowe

Spółka z o.o.

15- 795 Białystok

ul. Palmowa 56

- z  powodu nie spełnienia wymogu określonego w SIWZ,  Roz. VIII,  ust. 4, pkt 4.2  zgodnie
z którym, cyt. „Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej w których Wykonawca posiada rachunek potwierdzający zdolność kredytową Wykonawcy
o wysokości nie mniejszej niż cena oferty wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert”, Wykonawca złożył w ofercie dokument z błędem nie potwierdzający spełnienia w/w warunku. Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający  wezwał Wykonawcę do złożenia wymaganego dokumentu. Wykonawca nie dostarczył  informacji banku o zdolności kredytowej potwierdzającej spełnianie warunku postawionego przez Zamawiającego. Wykluczenia dokonano na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 Pzp.

 

Działając na podstawie art. 92 ust.1, pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu została odrzucona oferta Wykonawcy wykluczonego z postępowania na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 5 Pzp. Zamawiający na podstawie art. 24 ust. 4 odrzuca ofertę jeżeli została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

Działając na podstawie art. 92 ust.1, pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego umowa z Wykonawcą zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp będzie zawarta po dniu 01.05.2011 r.

 

Zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przysługują środki ochrony prawnej.

Szczegółowe informacje dotyczące złożenia odwołania i skargi do sądu zawierają przepisy Działu VI Środki ochrony prawnej ustawy  Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający informuje również, że zgodnie z art.92 ust.2 Pzp informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty została zamieszczona na stronie internetowej pod adresem www.trzcianne.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

 

Wójt Gminy Trzcianne

Zdzisław Dąbrowski