Ogłoszenia urzędowe

  • przetargi
  • obwieszczenia
  • inne
zobacz więcej ...
 

Środki pomocowe UE

Inwestycje realizowane z dofinansowaniem funduszy unijnych

zobacz więcej ...
 

Kultura

Wydarzenia, wystawy, warsztaty i inne inicjatywy kulturalne naszej społeczności

zobacz więcej ...

 

Urząd Gminy Trzcianne
ul. Wojska Polskiego 10
19-104 Trzcianne
tel. / fax. 085 738-50-56
email: trzcianne@trzcianne.pl

 

 

gminny portal mapowy 02

 

logo---Kopia

 

epuap banerdobry

 

youtubetrzcianne

 

rodo

 

baner turystyka207px

 

logo lgd

 

gopstrzciannelogo

 

Program 500plus

 

bz-logo

 

Nieodpłatna pomoc prawna

 

Plik pdf-1

 

Odpowiedź na zapytania przetargowe z dnia 01 i 02.09.2010r.

Gmina Trzcianne – Wójt Gminy Trzcianne
19-104 Trzcianne
ul. Wojska Polskiego 10
tel. (085) 738 50 56, fax: (85) 738 50 56
REGON: 450669795, NIP: 546-13-21-354
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.trzcianne.pl

 

Wykonawcy

Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: RDG.341-2/2010

 

Odpowiedź na zapytania przetargowe

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (ogłoszenie BZP z dnia 25 sierpnia 2010 r., numer ogłoszenia 263762 – 2010) na wykonanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej przez wieś Laskowiec”.

 

W dniu 1 i 2 września 2010 r. wpłynęły do Zamawiającego następujące zapytania w trybie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759)

 

Zapytanie przetargowe Nr 1

 

  1. Zamawiający przygotowując SIWZ ww. postępowania oparł się na nieaktualnym Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane oraz na nieaktualnym brzmieniu ustawy Pzp (pomimo powoływania się na tekst jednolity z 2010 r. nie stosuje się brzmienia ustawy z Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759). Wnosimy o ustalenie m.in. warunków udziału w postępowaniu oraz wymagań dla podmiotów występujących wspólnie według obecnie obowiązujących dokumentów. Dotyczy to m.in.:

-        Zał. Nr 4 do SIWZ punkt 2 „Wykaz podwykonawców przewidzianych przez Wykonawcę do wykonania robót” – zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych, Art. 36 pkt. 4 Zamawiający może żądać jedynie wskazania części zamówienia, które wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, a nie może żądać podania nazw firm. Zamawiający może żądać podania nazw podwykonawców tylko w przypadku, jeżeli wykonawca powołuje się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjale innych podmiotów (art. 26 pkt. 2b ustawy PZP). W związku z tym wnosimy o usunięcie z ww. załącznika kolumny „Nazwa i adres podwykonawcy”.

Odpowiedź na zapytanie przetargowe Nr 1

 

Pytający miał na uwadze prawdopodobnie art. 36 ust. 4, a nie art. 36 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Mając na uwadze przepisy art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) Zamawiający w załączniku Nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w punkcie 2 usunął kolumnę pn.: „Nazwa i adres podwykonawcy”.

 

Zapytanie przetargowe Nr 2

 

-          Rozdział III punkt 1 SIWZ „Warunki udziału w postępowaniu”, Doświadczenie zawodowe – Zamawiający żąda wykazaniem się doświadczeniem z ostatnich 3 lat, co jest niezgodne z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r., § 1 ust. 1 pkt. 2), gdzie mowa jest o 5 letnim doświadczeniu. Wnosimy o zmianę ww. punktu SIWZ.

 

Odpowiedź na zapytanie przetargowe Nr 2

 

Na podstawie § 1 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817) Zamawiający zmienił punkt 1 w rozdziale III SIWZ Doświadczenie zawodowe w następujący sposób:

„Wykonawca musi udokumentować, że  wykonał  w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy  - w tym okresie co najmniej  2  drogi, obejmujące swym zakresem przedmiot niniejszego zamówienia tj. budowy 2 dróg o nawierzchni asfaltowej o długości 458,24 m”.

 

Zapytanie przetargowe Nr 3

 

-  Rozdział III punkt 3 SIWZ „Podmioty występujące wspólnie” – Zamawiający wymaga załączenia umowy konsorcjum z notarialnie potwierdzonymi podpisami. Ustawa Prawo Zamówień Publicznych art. 25 wyraźnie mówi, że Zamawiający może żądać „wyłącznie oświadczeń i dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania”, które to dokumenty podaje ww. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r., stanowiące zamknięty katalog dokumentów, w którym brak jest umowy konsorcjum. Art. 23 Pzp mówi, że zamawiający może żądać umowy regulującej współpracę wykonawców dopiero wtedy, kiedy zostanie wybrana ich oferta (nie wymagając oczywiście notarialnego poświadczenia). Dokumentem informującym o sposobie reprezentacji w przypadku konsorcjum jest pełnomocnictwo dołączane do oferty.

 

Odpowiedź na zapytanie przetargowe Nr 3

 

W przypadku złożenia przez dwa lub kilka podmiotów (tj. osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej) oferty wspólnej (konsorcjum), która zostanie wybrana przez Zamawiającego jako najkorzystniejsza, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

 

Zapytanie przetargowe Nr 4

 

- Rozdział III punkt 2 ppkt d) SIWZ – Zamawiający żąda dołączenia do wykazu osób uprawnień i aktualnych zaświadczenia z Okręgowej Izby Samorządu Zawodowego – przytaczane Rozporządzenie nie zawiera tych dokumentów (katalog zamknięty), wnosimy o wykreślenie ww. zapisów.

 

Odpowiedź na zapytanie przetargowe Nr 4

 

Zamawiający żąda wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami.

 

Zapytanie przetargowe Nr 5

 

Rozdział III punkt 1 SIWZ „Warunki udziału w postępowaniu”, Potencjał kadrowy – czy spełnieniem warunku będzie wykazanie się 2 osobami posiadającymi uprawnienia drogowe bądź ogólnobudowlane?

 

Odpowiedź na zapytanie przetargowe Nr 5

 

Za spełnienie tego warunku zamawiający uzna jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie realizacji umowy będzie dysponował 2 osobami z których jedna posiada uprawnienia drogowe a druga ogólnobudowlane lub 1 osobą która posiada uprawnienia drogowe jak i ogólnobudowlane.

 

Zapytanie przetargowe Nr 6

 

Prosimy o zamieszczenie Szczegółowych Specyfikacji Technicznych na poszczególne roboty w ramach przedmiotowego zadania.

 

Odpowiedź na zapytanie przetargowe Nr 6

 

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne zostały zamieszczone jako złącznik numer 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Zapytanie przetargowe Nr 7

 

Czy Zamawiający posiada projekt czasowej organizacji ruchu? Jeżeli nie, to kto ponosi koszt jego opracowania?

 

Odpowiedź na zapytanie przetargowe Nr 7

 

Zamawiający nie posiada projektu organizacji ruchu na czas robót. Koszt wykonania w/w opracowania ponosi wykonawca robót. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien  opracować projekt organizacji ruchu zgodnie z planowaną technologią i organizacją robót – pkt 9 Opisu technicznego.

 

Zapytanie przetargowe Nr 8

 

Zgodnie z przedmiarem należy wykonać 15 cm podbudowy z gruntocementu o Rm=2,5 MPa, według rysunków „Przekroje normalne” o Rm=1,5 MPa. Prosimy o ujednolicenie zapisów.

 

Odpowiedź na zapytanie przetargowe Nr 8

 

Należy wycenić wykonanie warstwy wzmacniającej z kruszywa stabilizowanego cementem Rm= 2,5 Mpa. Projektant dokonał autopoprawki na rysunkach w projekcie. Załącznik Nr 8 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Zapytanie przetargowe Nr 9

 

Rozdział II SIWZ „Przedmiot zamówienia i termin jego realizacji” mówi, „... przed przystąpieniem do właściwych robót ziemnych spod projektowanego korpusu drogowego i projektowanych poboczy należy usunąć warstwę ziemi urodzajnej”. Czy należy wyceniać te roboty, skoro w przedmiarze brakuje pozycji usunięcia warstwy humusu? Jeżeli tak, to jakiej grubości?

 

Odpowiedź na zapytanie przetargowe Nr 9

 

Roboty uwzględniono w bilansie robót ziemnych.

 

Zapytanie przetargowe Nr 10

 

Według planu sytuacyjnego na całym odcinku przedmiotowej drogi zaprojektowano obustronne pobocza, przedmiar przewiduje wykonanie poboczy, ale tylko na odcinku 227,15 m (utwardzonych mieszanką kruszyw gr. 10 cm). Czy na pozostałym odcinku drogi należy wykonywać pobocza gruntowe? Jeżeli tak prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

 

Odpowiedź na zapytanie przetargowe Nr 10

 

W projekcie przewidziano wykonanie umocnionych poboczy szer. 1,0 m na odcinku km 0+000 – 0+227,15. Wykonanie poboczy gruntowych ujęto w ramach wykonania nasypów (Grunt z dowozu w ramach bilansu robót ziemnych).

 

Zapytanie przetargowe Nr 11

 

Dział nr 4 POZYCJE TOWARZYSZĄCE – „Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych. Objętość betonu w jednym miejscu do 0.1 m3 - REGULACJA ZASUW WODOCIĄGOWYCH”. Jakiej klasy betonu należy użyć do wyceny? Prosimy o zamieszczenie SST.

 

Odpowiedź na zapytanie przetargowe Nr 11

 

W związku z tym, że jest to regulacja pionowa zasuw wodociągowych, należy ją wycenić jako sztuki. Wprowadzono zmiany w przedmiarze robót. Załącznik Nr 9 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

 

Zapytanie przetargowe Nr 12

 

Czy gruntocement na warstwę wzmacniającą gr. 15 cm należy wykonywać w mieszarce stacjonarnej czy może odbywać się bezpośrednio w miejscu wbudowania? Prosimy o zamieszczenie SST.

 

Odpowiedź na zapytanie przetargowe Nr 12

 

W SST D-04.05.01 dopuszczono obydwa rozwiązania, pod warunkiem, że będzie to kruszywo stabilizowane cementem Rm=2,5 Mpa. W przypadku stabilizacji na miejscu należy uprzednio dowieźć i rozłożyć warstwę kruszywa. Nie dopuszcza się wykonywania stabilizacji sprzętem rolniczym.

 

Zapytanie przetargowe Nr 13

 

Prosimy o ujednolicenie zapisów dotyczących wymaganych przez Zamawiającego dokumentów: w ogłoszeniu w pkt. III 4.1) i 4.2) Zamawiający żąda: zaświadczenia z ZUS, zaświadczenie z US i opłaconej polisy, natomiast w SIWZ brak jest takich zapisów. Prosimy o jednoznaczne określenie dokumentów załączanych do oferty.

 

Odpowiedź na zapytanie przetargowe Nr 13

 

Zamawiający żąda aktualnego zaświadczenia z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego o nie zaleganiu ze składkami na ubezpieczenie zdrowotne, społeczne lub uzyskaniu zgody na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku, gdy ofertę składa kilku Wykonawców działających jako konsorcjum wymóg złożenia odpowiedniego dokumentu dotyczy każdego z nich, aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego o nie zaleganiu opłacaniem podatków, opłat lub uzyskaniu zgody na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert. W przypadku, gdy ofertę składa kilku Wykonawców działających jako konsorcjum wymóg złożenia odpowiedniego dokumentu dotyczy każdego z nich i opłaconej polisy ubezpieczeniowej a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Zapisy SIWZ zostały ujednolicone z ogłoszeniem.

 

 

 

Zapytanie przetargowe Nr 14

 

W przypadku ubiegania się o zamówienie przez konsorcjum Zamawiający żąda od każdego z Wykonawców dokumentów z pkt. III.2 SIWZ, tj. druku oferty, aktualnego odpisu KRS, oświadczenia o braku wykluczenia, wykazu robót i wykazu osób. Wnosimy o zmianę powyższego zapisu i ograniczenie do składnia przez każdego z partnerów konsorcjum tylko dokumentów: odpis KRS i oświadczenie o niewykluczeniu, gdyż wykaz robót i osób powinni składać wykonawcy wspólnie, co jest właśnie celem składania oferty przez konsorcjum – spełnienie łącznie warunków udziału w postępowaniu.

 

Odpowiedź na zapytanie przetargowe Nr 14

 

Zamawiający ograniczył dokumenty składane przez każdego z członków Konsorcjum do aktualnego odpisu z KRS i oświadczenia o niewykluczeniu, pozostałe wymagane dokumenty składają wspólnie.

 

Do pobrania
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia