Ogłoszenia urzędowe

  • przetargi
  • obwieszczenia
  • inne
zobacz więcej ...
 

Środki pomocowe UE

Inwestycje realizowane z dofinansowaniem funduszy unijnych

zobacz więcej ...
 

Kultura

Wydarzenia, wystawy, warsztaty i inne inicjatywy kulturalne naszej społeczności

zobacz więcej ...

 

Urząd Gminy Trzcianne
ul. Wojska Polskiego 10
19-104 Trzcianne
tel. / fax. 085 738-50-56
email: trzcianne@trzcianne.pl

 

 

gminny portal mapowy 02

 

logo---Kopia

 

epuap banerdobry

 

youtubetrzcianne

 

rodo

 

baner turystyka207px

 

logo lgd

 

gopstrzciannelogo

 

Program 500plus

 

bz-logo

 

Nieodpłatna pomoc prawna

 

Plik pdf-1

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Trzcianne: Remont z doposażeniem Świetlicy Wiejskiej w budynku wielofunkcyjnym w Chojnowie
Numer ogłoszenia BZP: 252270 - 2010; data zamieszczenia: 16.08.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 190339 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Trzcianne, ul. Wojska Polskiego 10, 19-104 Trzcianne, woj. , tel. 086 2195056 wew. 27, faks 086 2195056.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont z doposażeniem Świetlicy Wiejskiej w budynku wielofunkcyjnym w Chojnowie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: rzedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. Remont z doposażeniem Świetlicy Wiejskiej w budynku wielofunkcyjnym w Chojnowie składającego się z dwóch części tj. z robót budowlanych i dostawy wyposażenia. Część I - polega na przeprowadzeniu remontu budynku Świetlicy Wiejskiej w budynku wielofunkcyjnym w Chojnowie. Na remont składają się następujące prace: 1. Piętro 1.1.1 Sala główna - remont ścian, szpachlowanie, malowanie, - wymiana stolarki drzwiowej, - wymiana posadzki drewnianej na panele gr 15 mm, - wymiana instalacji elektryczno -oświetleniowej, - ogrzewanie kominkowe, - wymiana stolarki okiennej i parapetów. 1.1.2 Kuchnia przy sali - wymiana posadzki na gres, - licowanie ścian płytkami glazury, - wymiana instalacji i urządzeń sanitarnych, - wymiana instalacji elektryczno - oświetleniowej. 1.1.3 Pomieszczenia wc i łazienki - wymiana posadzki na gres, - wymiana licowania ścian na glazur - wymiana instalacji sanitarnych, - wymiana urządzeń sanitarnych, - wymiana instalacji elektryczno - oświetleniowej, - malowanie i szpachlowanie ścian i sufitów. 1.1.4 Klatka schodowa - malowanie olejne lamperii, - szpachlowanie i malowanie emulsyjne ścian i sufitów, - obłożenie schodów płytkami gresu schodowego, - cokolik z gresu, - wymiana instalacji elektryczno - oświetleniowej. 1.1.5 Taras - wymian posadzki cementowej z wykonaniem izolacji folią, - wykonanie posadzki z gresu, - czyszczenie i malowanie balustrady i konstrukcji stalowej, - wymiana obróbek blacharskich - malowanie ścian, - wymiana daszku nad tarasem. 2. Parter - szpachlowanie i malowanie ścian - wymiana posadzki pcv na gres, - wymiana drzwi wejściowych na aluminiowe - wymiana instalacji elektryczno - oświetleniowe, - wymiana okna i drzwi wewnętrznych. 3. Dojścia do budynku - obłożenie schodów płytkami gresu mrozoodpornego i antypoślizgowego, - wymiana chodnika między schodami, - wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych z kostki betonowej. Kolorystykę wewnętrznych pomieszczeń i zewnętrznych elementów oraz posadzki uzgodnić z inwestorem. W ramach doposażenia planujemy zakup następujących rzeczy: 1. Zestaw komputerowy - 1 zestaw. 2. Oprogramowanie (MS Office 2007 Basic; Windows 7; program antywirusowy) - 1 zestaw. 3. Urządzenie wielofunkcyjne A4 (drukarka, skaner, komunikacja bezprzewodowa WiFi) - 1 sztuka. 4. Router WiFi - 1 sztuka. 5. Telewizor plazmowy 32 cale - 1 sztuka. 6. Rolety dzielone do trzech otworów okienno-drzwiowych i jednego okna - 4 komplety. 7. Moskitiery okienne - 2 sztuki. 8. Gry zręcznościowe 8.1. Piłkarzyki - 1 sztuka, 8.2. Stół do tenisa - 1sztuka, 9. Gry planszowe 9.1. Szachy - 1 sztuka, 9.2. Warcaby - 1 sztuka, 10. Meble: 10.1. Stolik świetlicowy - 10 sztuk, 10.2. Krzesła tapicerskie metalowe - 50 sztuk, 10.3. Biblioteczka - 1 sztuka, 10.4. Biurko komputerowe - 1 sztuka, 10.5. Biurko - 1 sztuka, 10.6. Fotel tapicerski okręcany - 2 sztuki, 10.7. Stolik pod telewizor - 1 sztuka. 11. Wyposażenie łazienki: 11.1. Suszarka do rąk - 1 sztuka, 11.2. Lustro łazienkowe - 1 sztuka. 12. Grzejniki elektryczne olejowe - 3 sztuki. 13. Wyposażenie siłowni 13.1. Atlas treningowy 1 - stanowiskowy - 1 sztuka, 13.2. Rower treningowy - 1 sztuka, 13.3. Wiosła treningowe - 1 sztuka. Szczegółowy zakres robót budowlanych określa przedmiar robót (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Prace remontowe świetlicy wiejskiej w budynku wielofunkcyjnym w Chojnowie powinny być wykonane zgodnie z opisem technicznym - Remont z doposażeniem Świetlicy Wiejskiej w budynku wielofunkcyjnym w Chojnowie (Załącznik Nr 3 do SIWZ), oraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót stanowiącą Załącznik Nr 4 do SIWZ. Wykonawca udzieli co najmniej 36 miesięcy gwarancji na wykonane prace. 1. Obowiązkiem Wykonawcy jest przeprowadzenie wizji lokalnej na terenie działki i w świetlicy wiejskiej w budynku wielofunkcyjnym w Chojnowie w celu wykonania pomiarów oraz uzyskania, na swoją odpowiedzialność i na swoje ryzyko, wszelkich istotnych informacji, które mogą być konieczne do prawidłowego przygotowania oferty. Termin przeprowadzenia wizji Wykonawca obowiązany jest wcześniej uzgodnić z osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia zieleni przed uszkodzeniem w trakcie prowadzenia prac. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania pozwolenia na zajęcie pasa drogowego na czas wykonywanych robót jeżeli zajdzie taka konieczność. Wykonawca zobowiązany jest do uprzątnięcia terenu po zakończeniu robót. 2. Prace zostaną wykonane przy użyciu materiałów i narzędzi Wykonawcy. Na wszystkie zastosowane materiały Wykonawca zobowiązany jest przedstawić aprobaty techniczne lub oceny zgodności technicznej - zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz.881). 3. Przedmiot zamówienia będzie wykonywany w użytkowanym obiekcie. 4. Wykonawca zobowiązuje się do podstawienia pojemnika na składowanie gruzu i jego wywóz na własny koszt. 5. Zamawiający oświadcza, że posiada zgłoszenie zamiaru wykonania obiektu (robót budowlanych) z dnia 26.01.2010r. na wykonanie prac objętych zamówieniem.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.00.00-2, 45.45.30.00-7, 37.46.00.00-0, 39.13.00.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Remont z doposażeniem Świetlicy Wiejskiej w budynku wielofunkcyjnym w Chojnowie dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Działanie Odnowa i rozwój wsi.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.08.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Firma Budowlana Marian Chmielewski, 19-110 Goniądz, ul. Ogrodowa 19, ul. Ogrodowa 19, 19-110 Goniądz, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 201486,64 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 185517,15

  • Oferta z najniższą ceną: 185517,15 / Oferta z najwyższą ceną: 240098,51

  • Waluta: PLN.