Ogłoszenia urzędowe

  • przetargi
  • obwieszczenia
  • inne
zobacz więcej ...
 

Środki pomocowe UE

Inwestycje realizowane z dofinansowaniem funduszy unijnych

zobacz więcej ...
 

Kultura

Wydarzenia, wystawy, warsztaty i inne inicjatywy kulturalne naszej społeczności

zobacz więcej ...

 

Urząd Gminy Trzcianne
ul. Wojska Polskiego 10
19-104 Trzcianne
tel. / fax. 085 738-50-56
email: trzcianne@trzcianne.pl

 

 

gminny portal mapowy 02

 

logo---Kopia

 

epuap banerdobry

 

youtubetrzcianne

 

rodo

 

baner turystyka207px

 

logo lgd

 

gopstrzciannelogo

 

Program 500plus

 

bz-logo

 

Nieodpłatna pomoc prawna

 

Plik pdf-1

 

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu

Trzcianne, 15 stycznia 2019 r.

Gmina Trzcianne

ul. Wojska Polskiego 10

19-104 Trzcianne

GKOŚ.271.1.2019

WYKONAWCY

Dotyczy:

Postępowania o udzielenie zmówienia publicznego w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego:

„Zakup oleju napędowego ON na potrzeby Gminy Trzcianne w 2019 i 2020 roku”

ZAWIADOMIENIE

o unieważnieniu przetargu

Zamawiający – Gmina Trzcianne, działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zmówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) zawiadamia o unieważnieniu postępowania (Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 500102-N-2019 z dnia 02.01.2019 r.) o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego art. 39 – 46 ustawy Prawo zamówień publicznych na wykonanie dostawy pn.: „Zakup oleju napędowego ON na potrzeby Gminy Trzcianne w 2019 i 2020 roku”.

Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt. 2 i 3.

W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w terminie składania ofert wyznaczonym przez Zamawiającego, to jest do godziny 13:00 dnia 11 stycznia 2019 roku nie wpłynęła żadna oferta.

Wobec powyższego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający unieważnia postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego.

Wójt

Marek Krzysztof Szydłowski