Ogłoszenia urzędowe

  • przetargi
  • obwieszczenia
  • inne
zobacz więcej ...
 

Środki pomocowe UE

Inwestycje realizowane z dofinansowaniem funduszy unijnych

zobacz więcej ...
 

Kultura

Wydarzenia, wystawy, warsztaty i inne inicjatywy kulturalne naszej społeczności

zobacz więcej ...

 

Urząd Gminy Trzcianne
ul. Wojska Polskiego 10
19-104 Trzcianne
tel. / fax. 085 738-50-56
email: trzcianne@trzcianne.pl

 

 

gminny portal mapowy 02

 

logo---Kopia

 

epuap banerdobry

 

youtubetrzcianne

 

rodo

 

baner turystyka207px

 

logo lgd

 

gopstrzciannelogo

 

Program 500plus

 

bz-logo

 

Nieodpłatna pomoc prawna

 

Plik pdf-1

 

Odpowiedź na zapytanie przetargowe "Instalacje OZE w Gminie Trzcianne"

Trzcianne, 7 grudnia 2018 r.

Gmina Trzcianne

ul. Wojska Polskiego 10

19-104 Trzcianne

tel. (85)738 50 56, fax (85) 738 50 56

REGON: 450669795, NIP: 5461321354

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.trzcianne.pl

WYKONAWCY

 

Numer referencyjny nadany przez Zamawiającego: GKOŚ.271.7.2018

Odpowiedź na zapytanie przetargowe

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (ogłoszenie Dz. Urz. UE z dnia 21 i 22 listopada 2018 r., nr ogłoszenia 2018/S 224-5136676 i 2018/S 225-515871) na wykonanie zadania pn. „Instalacje OZE
w Gminie Trzcianne”

W dniu 6 grudnia 2018 r. wpłynęły do Zamawiającego następujące zapytania
w trybie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.).

Pytanie do Postępowania

Pytanie nr 1

Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia zawarł wymóg maksymalnej temperatury stagnacji 200°C. Zwracamy uwagę, że powyższy wymóg nie wynika z żadnych wymogów technicznych jak również z żadnych obiektywnych potrzeb Zamawiającego, ponieważ temperatura stagnacji nie jest parametrem decydującym o wydajności czy też trwałości zarówno kolektorów słonecznych jak i całej instalacji. Ograniczenie temperatury stagnacji stanowi naruszenie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) poprzez powodowanie ograniczenia uczciwej konkurencji. W związku z powyższym, wnosimy o wykreślenie parametru maksymalnej temperatury stagnacji kolektora słonecznego 200°C.

Odpowiedź na zapytanie nr 1:

Zamawiający, mając na względzie słuszny interes społeczny oraz zachowanie zasad uczciwej konkurencji przy realizacji zadania pn.: „Instalacje OZE w gminie Trzcianne” wyraża zgodę na wykreślenie parametru dotyczącego maksymalnej temperatury stagnacji kolektora słonecznego 200°C.

Pytanie nr 2

W opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający podał jako minimalne parametry kolektora słonecznego :

-        powierzchna apertury: nie mniej niż 2 m2,

-        sprawność optyczna do powierzchni czynnej: nie mniej niż 82,5%,

-        współczynnika strat a1 do powierzchni czynnej: nie więcej niż 3,55 W/(m2K),

-        współczynnika strat a2 do powierzchni czynnej: nie więcej niż 0,023 W/(m2K2).

Na podstawie powyższych parametrów wskazanych przez Zamawiającego, obliczone wartości mocy w poszczególnych punktach różnicy temperatury dT oraz przy natężeniu promieniowania G = 1000 W/m2 wynoszą odpowiednio:

-        1 650 W (dla dT = 0K i G = 1000 W/m2)

-        1 574 W (dla dT = 10K i G = 1000 W/m2)

-        1 396 W (dla dT = 30K i G = 1000 W/m2)

-        1 180 W (dla dT = 50K i G = 1000 W/m2)

-           928 W (dla dT = 70K i G = 1000 W/m2)

Dodatkowo z powyższych punktów różnicy temperatury dT, równej 30K, Zamawiający żąda wyższej wartość mocy kolektora niż wynika z podanych współczynników i ma ona wynosić nie mniej niż1 430 W (dla dT = 30K i G = 1000 W/m2).

Dla każdego kolektora słonecznego w dostępnych publicznie wynikach badań w ramach certyfikacji Solar Keymark, prezentowane są obliczone moce zawsze dla takich samych charakterystycznych warunków odniesienia, co także dla osób mniej zorientowanych umożliwia proste, jednoznaczne i bezpośrednie porównywanie mocy kolektorów, a w przypadku przedmiotowego postępowania ocenę spełnia wymaganych parametrów minimalnych. Postawienie wymagań co do wydajności kolektora słonecznego wyłącznie w postaci wymaganej mocy minimalnej kolektora, umożliwia Zamawiającemu uzyskanie kolektora o wyższej wydajności cieplnej i osiągnięcie wyższego efektu ekologicznego niż wynika z wymagań opisanych w SIWZ. Jednocześnie zamawiający nie będzie ograniczał konkurencji, poprzez niedopuszczenie do zastosowania produktów o wyższej wydajności, co łatwo robić wprowadzając wiele szczegółowych parametrów, jak jest to zrobione w obecnej specyfikacji, na przykład w postaci współczynników sprawności. Parametry te osobno nie wskazują na wydajność cieplną kolektora słonecznego, a dopiero wyliczona na ich podstawie moc dla różnych warunków pracy pozwala na dokonanie obiektywnego porównania oferowanych kolektorów. Przyjęty opis przedmiotu zamówienia, z obecną treścią w zakresie kolektorów słonecznych narusza zasady konkurencji co jest sprzeczne z prawidłowym wydatkowaniem środków publicznych, gdyż nie dopuszcza do zastosowania oferowanego przez nas kolektora lepszego, o wyższej wydajności cieplnej w każdych warunkach pracy. Zobrazowane zostało to na poniższym wykresie:

Prosimy o dopuszczenie do zastosowania w zakresie równoważności przyjętych rozwiązań kolektora słonecznego o wyższym niż dopuszczony w opisie przedmiotu zamówienia współczynniku strat nieliniowych a1= 3,6 W/(m2K2),pod warunkiem zaoferowania kolektora, którego moc dla różnicy temperatury dT wynoszącej odpowiednio 0K, 10K, 30K, 50K i 70K jest wyższa od mocy kolektora, wymaganej przez Zamawiającego w SIWZ.

Odpowiedź na zapytanie nr 2:

Zamawiający, mając na względzie słuszny interes społeczny oraz zachowanie zasad uczciwej konkurencji, dopuszcza do zastosowania w zakresie równoważności przyjętych rozwiązań kolektora słonecznego o wyższym niż dopuszczony w opisie przedmiotu zamówienia współczynniku strat nieliniowych a1= 3,6 W/(m2K2), pod warunkiem zaoferowania kolektora, którego moc dla różnicy temperatury dT wynoszącej odpowiednio 0K, 10K, 30K, 50K i 70K jest wyższa od mocy kolektora, wymaganej przez Zamawiającego w SIWZ.

Pytanie nr 3

Zamawiający w opisie przedmiotu Zamówienia wymaga zastosowania zbiorników z izolacją bezfreonową, zwracamy uwagę, że Polsce nie ma zakazu dotyczącego wykorzystania systemu opartego o HFO (związki chlorowcowe) a system oparty na HFO posiada duże lepsze parametry termiczne niż system wody dodatkowo aby spełniać bardzo restrykcyjne wymogi co do klas ErP zbiorniki muszą być izolowane w dwóch systemach HFO (związki chlorowcowe). W związku z powyższym wnosimy o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zbiorników o niskiej zawartości chlorowców, które są obecnie standardem na rynku pod warunkiem zaoferowania zbiornika spełniającego pozostałe wymagania Zamawiającego.

Odpowiedź na zapytanie nr 3:

Zamawiający dopuszcza do udziału w postępowaniu zbiorniki z izolacją o niskiej zawartości chlorowców, które są obecnie standardem na rynku pod warunkiem zaoferowania zbiornika spełniającego pozostałe wymagania Zamawiającego.

Parametry izolacji zbiorników powinny być zgodne z rozporządzeniem z dnia 5 lipca 2013 r. Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 926) Tabela 1.5.  

Wójt

Marek Krzysztof Szydłowski