Ogłoszenia urzędowe

  • przetargi
  • obwieszczenia
  • inne
zobacz więcej ...
 

Środki pomocowe UE

Inwestycje realizowane z dofinansowaniem funduszy unijnych

zobacz więcej ...
 

Kultura

Wydarzenia, wystawy, warsztaty i inne inicjatywy kulturalne naszej społeczności

zobacz więcej ...

 

Urząd Gminy Trzcianne
ul. Wojska Polskiego 10
19-104 Trzcianne
tel. / fax. 085 738-50-56
email: trzcianne@trzcianne.pl

 

 

gminny portal mapowy 02

 

logo---Kopia

 

epuap banerdobry

 

youtubetrzcianne

 

rodo

 

baner turystyka207px

 

logo lgd

 

gopstrzciannelogo

 

Program 500plus

 

bz-logo

 

Nieodpłatna pomoc prawna

 

Plik pdf-1

 

Odpowiedź na zapytanie przetargowe

Trzcianne, 11 czerwca 2018 r.

Gmina Trzcianne

ul. Wojska Polskiego 10

19-104 Trzcianne

tel. (85) 738 50 56, fax. (85) 738 50 56

REGON: 450669795, NIP: 5461321354

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.trzcianne.pl

WNIOSKODAWCY

Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: Fn.271.1.2018, Fn.271.2.2018

Odpowiedź na zapytanie przetargowe

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (ogłoszenie BZP z dnia 4 czerwca 2018 r., numer ogłoszenia 567184-N – 2018 oraz 567340-N-2018) na wykonanie usług pn. Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 1 626 525,00 zł na sfinansowanie deficytu budżetu Gminy Trzcianne w 2018 r. oraz

Udzielenie kredytu na wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 1 707 167,00 zł.

W dniu 08 czerwca 2018 r. wpłynęły do Zamawiającego zapytania w trybie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) w odpowiedzi na nie udziela się następujących wyjaśnień:

W związku z ogłoszonym postepowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytów długoterminowych w kwocie 1.626.525 zł i 1.707.167 zł zwracam się z prośbą o udostepnienie następujących dokumentów:

1. Sprawozdanie finansowe dla Ministra Finansów Rb-NDS sporządzone na dzień 31.12.2017r. oraz 31.03.2018r.

Odpowiedź: Kopie dokumentów w załączeniu.

2. Sprawozdanie finansowe dla Ministra Finansów Rb-Z sporządzone na dzień 31.12.2017r. oraz 31.03.2018r.

Odpowiedź: Kopie dokumentów w załączeniu.

3. Opinie RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za ostatni zamknięty rok budżetowy

Odpowiedź: Kopie dokumentów w załączeniu.

4. Uchwały budżetowej Rady Gminy na aktualny rok budżetowy (2018r.) wraz z załącznikami (z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w trakcie roku budżetowego).

Odpowiedź: Linki do opublikowanych na portalu BIP uchwał w sprawie budżetu gminy wraz ze zmianami znajdują się pod adresem:

http://bip.ug.trzcianne.wrotapodlasia.pl/rad_gmi/Uchwaly_Rad/86c6b0ecc292e01/

http://bip.ug.trzcianne.wrotapodlasia.pl/urz_gmi/Zarzadzenia_Wojta/zarzadzeniawojta14_18/

5. Uchwały Rady Gminy w sprawie WPF podjęta w aktualnym roku budżetowym (2018r.)-wg. ostatniej uchwały

Odpowiedź: Kopie dokumentów w załączeniu.

6. Uchwała/y Rady Gminy na zaciągnięcie kredytów: do kwoty 1.626.525,00 PLN oraz 1.707.167,00 PLN

Odpowiedź: Kopie dokumentów w załączeniu.

7. Uchwały RIO w sprawie możliwości spłaty wnioskowanych kredytów (1.626.525,00 PLN oraz 1.707.167,00 PLN)

Odpowiedź: Kopie dokumentów w załączeniu.

W związku z ogłoszonym postępowaniem o udzielenie zamówienie publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytów długoterminowych w kwocie 1.626.525 zł i 1.707.167 zł zwracam się z prośbą o udzielenie następujących wyjaśnień:

1. Prosimy o informację, czy Gmina Trzcianne wyrazi zgodę na kontrasygnatą Skarbnika Gminy na wekslu oraz deklaracji wekslowej?

Odpowiedź: Tak.

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zapis iż jeżeli oprocentowanie kredytu rozumiane, jako suma marży i stopy procentowej WIBOR 1M osiągnie wartość ujemną, strony będą przyjmować, że wynosi ona zero?

Odpowiedź: Tak.

3. Prosimy o potwierdzenie, że zamawiający nie posiada zaległości wobec Urzędu Skarbowego, ZUS oraz że terminowo reguluje swoje zobowiązania wobec banków.

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada zaległości wobec Urzędu Skarbowego, ZUS oraz że terminowo reguluje swoje zobowiązania wobec banków.

4. Czy Zamawiający wyraża zgodę na przedłożenie przed podpisaniem umowy z Bankiem aktualnych zaświadczeń z US i ZUS?

Odpowiedź: Tak, o ile będzie to konieczne.

5. Prosimy o informacje, czy na Państwa rachunkach w bankach ciążą zajęcia egzekucyjne. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych ( w tyś. PLN)?

Odpowiedź: Na rachunkach zamawiającego nie ciążą zajęcia egzekucyjne.

6. Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 18 miesięcy był prowadzony u Państwa program postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych/

Odpowiedź: W ciągu ostatnich 18 miesięcy u Zamawiającego nie był prowadzony program postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

7. Czy zamawiający wyemitował papiery wierzycielskie, jeśli tak to kto jest agentem emisji, jaki to rodzaj zobowiązania, kwota zobowiązania i na jaki okres jest to zobowiązanie (od kiedy do kiedy)?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyemitował papierów wierzycielskich.

8. Czy zamawiający posiada akcje, udziały w innych podmiotach (jeśli tak, to prosimy o podanie nazwy podmiotu, jego REGON, wartość udziałów, procent w ogólnej liczbie głosów na WZA, procent udziału w kapitale podmiotu, jeśli udział ten jest powyżej 50%, prosimy o przesłanie sprawozdań finansowych tych podmiotów)?

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada akcji ani udziałów w innych podmiotach.

9. Czy zamawiający wykazuje w prognozach finansowych emisję papierów wartościowych lub zaciągnął kredyty lub pożyczki w związku umowami zawartymi z podmiotami dysponującymi środkami pochodzącymi z budżetu UE? Jeśli tak, czy występują problemy z realizacją niniejszych umów, które mogłyby zaważyć na możliwości pozyskania tych środków?

Odpowiedź: Zamawiający nie wykazuje w prognozach finansowych emisji papierów wartościowych natomiast w przeszłości zaciągał kredyty w związku z umowami zawartymi z podmiotami dysponującymi środkami pochodzącymi z budżetu UE. Nigdy nie było problemów z realizacją niniejszych umów, które mogłyby zaważyć na możliwości pozyskania środków.

10.Czy zamawiający udzielił poręczeń na rzecz innych podmiotów lub gminnych jednostek organizacyjnych – jeśli tak prosimy o ich wyszczególnienie z informacją o kwocie, terminie ich zapadalności oraz dodaniem krótkiego opisu czego dotyczyły poręczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie udzielił poręczeń na rzecz innych podmiotów lub gminnych jednostek organizacyjnych.

11. Prosimy o potwierdzenie, że aktualnie nie występują nieujęte w kwocie zadłużenia w sprawozdaniach budżetowych lub wieloletniej prognozie finansowej transakcje (instrumenty o charakterze ekonomicznym zbliżonym do kredytu, pożyczki lub poręczenia) wynikające ze:

a) sprzedaży zwrotnej składników majątku komunalnego,

b) leasingu zwrotnego składników majątku komunalnego,

c) płatności ratalnej, dokonywanej przez okres dłuższy niż 12 miesięcy, za wykonane dostawy lub zrealizowane usługi na rzecz jst,

d) kwoty długu wynikającej ze spłaty wierzyciela Gminy dokonanej przez osobę trzecią w trybie określonym w art. 518 ustawy Kodeks cywilny (tzw. subrogacji) wraz z restrukturyzacją zadłużenia, za wyjątkiem przypadku kredytu, pożyczki lub emisji papierów wartościowych przewidzianych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów,

e) umów wsparcia udzielonych spółkom komunalnym realizującym zadania z zakresu zadań własnych Gminy;

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że aktualnie nie występują nieujęte w kwocie zadłużenia w sprawozdaniach budżetowych ani wieloletniej prognozie finansowej żadne transakcje (instrumenty o charakterze ekonomicznym zbliżonym do kredytu, pożyczki lub poręczenia).

Wójt

Marek Krzysztof Szydłowski

Do pobrania

 

RbNDSI2018r
RbNDS2017r

RbZ2017r

RbZI2018r

opinia RIO sprawozdania za 2017r

uchwała w spr. WPF z 24.04.2018r.

zarządzenie Wójta o zaciągnięciu kredytu 1

zarządzenie Wójta o zaciągnięciu kredytu 2

uchwała RIO 1

uchwała RIO 2