Ogłoszenia urzędowe

  • przetargi
  • obwieszczenia
  • inne
zobacz więcej ...
 

Środki pomocowe UE

Inwestycje realizowane z dofinansowaniem funduszy unijnych

zobacz więcej ...
 

Kultura

Wydarzenia, wystawy, warsztaty i inne inicjatywy kulturalne naszej społeczności

zobacz więcej ...

 

Urząd Gminy Trzcianne
ul. Wojska Polskiego 10
19-104 Trzcianne
tel. / fax. 085 738-50-56
email: trzcianne@trzcianne.pl

 

 

gminny portal mapowy 02

 

logo---Kopia

 

epuap banerdobry

 

youtubetrzcianne

 

rodo

 

baner turystyka207px

 

logo lgd

 

gopstrzciannelogo

 

Program 500plus

 

bz-logo

 

Nieodpłatna pomoc prawna

 

Plik pdf-1

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Dotyczy:Ogłoszenie BZP nr 527624-N-2018 z dnia 07-03-2018 r.

Ogłoszenie BZP nr 500097847-N-2018 z dnia 04-05-2018 r.

 

Gmina Trzcianne: Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Trzciannem z budową otworu studziennego i budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Trzcianne oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej we wsi Niewiarowo gmina Trzcianne

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
Projekt "Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Trzciannem z budową otworu studziennego i budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Trzcianne oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej we wsi Niewiarowo gmina Trzcianne" współfinansowany jest w ramach "Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozowju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 527624-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Trzcianne, Krajowy numer identyfikacyjny 54695700000, ul. ul. Wojska Polskiego  10, 19104   Trzcianne, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 85 738 50 56, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , faks 85 738 50 56.
Adres strony internetowej (url): www.trzcianne.pl
Adres profilu nabywcy: www.trzcianne.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Trzciannem z budową otworu studziennego i budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Trzcianne oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej we wsi Niewiarowo gmina Trzcianne

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

GKOŚ.271.1.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Określenie przedmiotu zamówienia 1.1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa stacji uzdatniania wody w Trzciannem z budową otworu studziennego i budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Trzcianne oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej we wsi Niewiarowo gmina Trzcianne. 1.2. Zamówienie obejmuje: ETAP I: Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej we wsi Niewiarowo gmina Trzcianne polegająca na opracowaniu dokumentacji projektowej i budowie przydomowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej we wsi Niewiarowo gmina Trzcianne. Przedmiotem zamówienia w formule zaprojektuj i wybuduj jest wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie niezbędnych decyzji na realizację robót budowlanych związanych z budową przydomowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej we wsi Niewiarowo gmina Trzcianne. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia jest określony w programie funkcjonalno – użytkowym stanowiącym załącznik Nr 9. ETAP II: Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Trzciannem z budową otworu studziennego i budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Trzcianne. Zamawiający Gmina Trzcianne posiada wszelkie decyzje i zezwolenia na realizację drugiego etapu Zamówienia. Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Trzciannem polegająca na budowie zbiornika wyrównawczego o pojemności 100m3, budowie między obiektowych kolektorów technologicznych wodociągowych i sanitarnych oraz kabli zasilających i sterujących, budowie ogrodzenia, wykonaniu obudowy studni głębinowej 1A, wykonaniu otworu studziennego – zastępczego nr 1A oraz likwidacji otworu studziennego nr 1 na terenie gminnego ujęcia wodociągowego w miejscowości Trzcianne, budowie sieci wodociągowej PVC Ø 110 mm o długości około 7660 mb, przyłączy z rur PE 40 mm o długości około 1260 mb i 13 szt. hydrantów pożarowych nadziemnych w zabudowie kolonijnej wsi Zucielec, Zubole i Chojnowo gm. Trzcianne. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót stanowiące załączniki do niniejszej SIWZ. 1.3. Zakres objęty rozbudową i budową: - rozbudowa stacji uzdatniania wody w Trzciannem, - budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Trzcianne o długości około 7660mb i przyłącza z rur PE 40 mm o długości 1260 mb, - opracowanie dokumentacji projektowej i budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej we wsi Niewiarowo. 1.4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 1.5. Wykonawca może złożyć oferty na dowolną ilość części. 1.6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiar robót, program funkcjonalno – użytkowy stanowiące załączniki do niniejszej SIWZ.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45100000-8, 45112000-5, 45111000-8, 45111200-0, 45230000-8, 45232460-4, 45255110-3, 45231300-8, 45310000-3, 45342000-6, 45232100-3, 45330000-9, 71320000-2

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1   

NAZWA: Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej we wsi Niewiarowo gmina Trzcianne

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25/04/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 39000.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Robót Inwestycyjnych BUDOKAN II
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Oś. Południe 33/14
Kod pocztowy: 19-104
Miejscowość: Grajewo
Kraj/woj.: podlaskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 36469.50
Oferta z najniższą ceną/kosztem 36469.50
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 132840.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

tak


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 20%

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

CZĘŚĆ NR: 2   

NAZWA: Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Trzciannem z budową otworu studziennego

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25/04/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 359965.86
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

tak

Nazwa wykonawcy: Konsorcjum Firm Przedsiębiorstwo Budowlano- Inżynieryjne "KERAM" Marek Cwalina - Lider Konsorcjum
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Sadowa 40
Kod pocztowy: 19-200
Miejscowość: Grajewo
Kraj/woj.: podlaskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

Nazwa wykonawcy: PHU "JA-MAR" Jacek Przestrzelski
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Wesoła 87
Kod pocztowy: 18-400
Miejscowość: Łomża
Kraj/woj.: podlaskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 489084.51
Oferta z najniższą ceną/kosztem 489084.51
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 736770.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

tak


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 20%

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

CZĘŚĆ NR: 3   

NAZWA: Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Trzcianne

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25/04/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 583107.24
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Wdrożeniowe PREZOT Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Waryńskiego 31 lok. U1
Kod pocztowy: 15-460
Miejscowość: Białystok
Kraj/woj.: podlaskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 798270.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 798270.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1030318.79
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Wójt

Marek Krzysztof Szydłowski