Ogłoszenia urzędowe

  • przetargi
  • obwieszczenia
  • inne
zobacz więcej ...
 

Środki pomocowe UE

Inwestycje realizowane z dofinansowaniem funduszy unijnych

zobacz więcej ...
 

Kultura

Wydarzenia, wystawy, warsztaty i inne inicjatywy kulturalne naszej społeczności

zobacz więcej ...

 

Urząd Gminy Trzcianne
ul. Wojska Polskiego 10
19-104 Trzcianne
tel. / fax. 085 738-50-56
email: trzcianne@trzcianne.pl

 

 

gminny portal mapowy 02

 

logo---Kopia

 

epuap banerdobry

 

youtubetrzcianne

 

rodo

 

baner turystyka207px

 

logo lgd

 

gopstrzciannelogo

 

Program 500plus

 

bz-logo

 

Nieodpłatna pomoc prawna

 

Plik pdf-1

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dostawy

 

Ogłoszenie BZP nr 500085822-N-2018 z dnia 19-04-2018 r.

Gmina Trzcianne: Zakup i dostawa używanej samojezdnej równiarki drogowej na potrzeby Gminy Trzcianne

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 518283-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Trzcianne, Krajowy numer identyfikacyjny 54695700000, ul. ul. Wojska Polskiego  10, 19104   Trzcianne, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 85 738 50 56, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , faks 85 738 50 56.
Adres strony internetowej (url): www.trzcianne.pl
Adres profilu nabywcy: www.trzcianne.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Zakup i dostawa używanej samojezdnej równiarki drogowej na potrzeby Gminy Trzcianne

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

GKOŚ.271.3.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Określenie przedmiotu zamówienia 1.1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa używanej samojezdnej równiarki drogowej na potrzeby Gminy Trzcianne, której szczegółowy opis parametrów technicznych zawiera Specyfikacja Techniczna stanowiąca załącznik Nr 1a do SIWZ. 1.2. Pozostałe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: - równiarka posiada wszelkie dokumenty dopuszczające do ruchu drogowego, - okres gwarancji udzielony przez Sprzedawcę na równiarkę 50 mth, - koszt dostawy pokrywa Sprzedawca, - równiarka zostanie dostarczona do siedziby Zamawiającego tj. Urzędu Gminy Trzcianne, ul. Wojska Polskiego 10, 19-104 Trzcianne. 1.3. W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie koszty związane z dostawą oraz przeszkoleniem dwóch pracowników Urzędu Gminy Trzcianne w zakresie budowy, obsługi i eksploatacji równiarki. 1.4. Dostarczona równiarka musi posiadać: - świadectwo homologacji na terenie RP lub odpowiadający dokument dopuszczający do ruchu drogowego, - instrukcję obsługi w języku polskim, 1.5. Z równiarką musi być dostarczona dokumentacja w języku polskim obejmująca: - instrukcję w języku polskim wraz ze wszystkimi dokumentami niezbędnymi do prawidłowej eksploatacji równiarki przez Zamawiającego, - dokumenty potwierdzające, że równiarka posiada homologację (świadectwo homologacji) wystawioną zgodnie z art. 68 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 z późn. zm.), - Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wraz z równiarką wykaz punktów serwisowych na terenie kraju. 1.6. Przedmiot zamówienia musi odpowiadać wymaganiom wynikającym z obowiązujących przepisów prawa, dopuszczenia do ruchu drogowego określonych w ustawie z dnia 31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1475) w zakresie jakim w/w przepisy mają zastosowanie do przedmiotu zamówienia. 1.7. Wykonawca dla określenia ceny oferty dokonuje wyceny równiarki na podstawie SIWZ i załączników do SIWZ. 1.8. Podane parametry techniczne przedmiotu zamówienia określają minimalny standard jakości przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się stosowanie produktów innych niż wymienione w dokumentacji, pod warunkiem, iż posiadały będą takie same lub lepsze parametry techniczne i właściwości (będą równoważne). Wykazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. 1.9. Zastosowane w dokumentacji określenie przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych, pod warunkiem, że zaproponowane materiały i urządzenia będą posiadały materiały nie gorsze niż te, które są przedstawione w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać w swojej ofercie, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez zamawiającego. W przypadku złożenia ofert równoważnych należy dołączyć foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne dla materiałów i urządzeń równoważnych, zawierające ich parametry techniczne. Każdy rodzaj równiarki, w której znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, wykonawca dostarcza na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i nie zapłaceniem. Uwaga! Przedmiot zmówienia musi być zgodny z minimalnymi parametrami technicznymi wymaganymi przez Zamawiającego (Załącznik Nr 1A do formularza ofertowego). Równiarka musi być przygotowana do uruchomienia i pracy. Ważne Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia na własny koszt. Miejsce dostawy równiarki: Urząd Gminy Trzcianne, ul. Wojska Polskiego 10, 19-104 Trzcianne, w godzinach pracy Urzędu.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 43221000-8

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 
 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22/03/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 285000,00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: ZAKOTRADR Sp. z o.o. Sp.K.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Wasznika 5
Kod pocztowy: 78-550
Miejscowość: Czaplinek
Kraj/woj.: zachodniopomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 350550,00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 350550,00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 350550,00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 Wójt

Marek Krzysztof Szydłowski