Ogłoszenia urzędowe

  • przetargi
  • obwieszczenia
  • inne
zobacz więcej ...
 

Środki pomocowe UE

Inwestycje realizowane z dofinansowaniem funduszy unijnych

zobacz więcej ...
 

Kultura

Wydarzenia, wystawy, warsztaty i inne inicjatywy kulturalne naszej społeczności

zobacz więcej ...

 

Urząd Gminy Trzcianne
ul. Wojska Polskiego 10
19-104 Trzcianne
tel. / fax. 085 738-50-56
email: trzcianne@trzcianne.pl

 

 

gminny portal mapowy 02

 

logo---Kopia

 

epuap banerdobry

 

youtubetrzcianne

 

rodo

 

baner turystyka207px

 

logo lgd

 

gopstrzciannelogo

 

Program 500plus

 

bz-logo

 

Nieodpłatna pomoc prawna

 

Plik pdf-1

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Trzcianne, 7 marca 2018 r.

GKOŚ.271.2.2018

WYKONAWCY

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Wójt Gminy Trzcianne działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie wyboru wykonawcy zadania: „Zakup i dostawa ciągnika rolniczego z ładowaczem czołowym, przyczepy rolniczej i kosiarki bijakowej na potrzeby Gminy Trzcianne”

Za najkorzystniejszą uznana została oferta Nr 1

„CONTRACTUS” Sp. z o.o. ul. Kresowa 58,
16-100 Sokółka

Cena oferty brutto wynosi: 335 698,27 zł.

(słownie: trzysta trzydzieści pięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt osiem złotych 27/100)

Okres gwarancji:

- ciągnik rolniczy - 36 miesięcy,

- ładowacz czołowy – 24 miesiące,

- przyczepa rolnicza – 24 miesiące,

- kosiarka bijakowa – 24 miesiące.

Uzasadnienie wyboru:

  1. Oferta spełnia wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych.
  2. Oferta spełnia warunki specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
  3. Oferta została uznana za najkorzystniejszą przy zastosowaniu kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Cena: 60%

Okres gwarancji: 40%

Wybrana oferta otrzymała najwyższą ilość punktów za oba kryteria oceny ofert.

Wykaz wykonawców, którzy złożyli oferty do niniejszego postępowania wraz z przyznaną ofertom punktacją wg kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ:

Nr oferty (wg kolejności składania)

Nazwa i adres firmy

Kryterium cena i przyznana ilość punktów

Kryterium okres gwarancji i przyznana ilość punktów

Łączna ilość punktów

1.

Contractus Sp. z o. o.

ul. Kresowa 58

16-100 Sokółka

335 698,27 zł.

60 pkt.

36 i 24 mies.

40 pkt.

100,00 pkt.

Informacja o Wykonawcach których oferty zostały odrzucone art. 92 ust. 1 pkt 2 – brak.

Informacja o Wykonawcach którzy zostali wykluczeni z postępowania art. 92 ust. 1 pkt 3 – brak.

Termin zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą art. 94 ust. 1 pkt 2 - po dniu 16.03.2018 r.

Wójt

Marek Krzysztof Szydłowski