Ogłoszenia urzędowe

  • przetargi
  • obwieszczenia
  • inne
zobacz więcej ...
 

Środki pomocowe UE

Inwestycje realizowane z dofinansowaniem funduszy unijnych

zobacz więcej ...
 

Kultura

Wydarzenia, wystawy, warsztaty i inne inicjatywy kulturalne naszej społeczności

zobacz więcej ...

 

Urząd Gminy Trzcianne
ul. Wojska Polskiego 10
19-104 Trzcianne
tel. / fax. 085 738-50-56
email: trzcianne@trzcianne.pl

 

 

gminny portal mapowy 02

 

logo---Kopia

 

epuap banerdobry

 

youtubetrzcianne

 

rodo

 

baner turystyka207px

 

logo lgd

 

gopstrzciannelogo

 

Program 500plus

 

bz-logo

 

Nieodpłatna pomoc prawna

 

Plik pdf-1

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

logo-leader-prow-2014-20

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Ogłoszenie BZP nr 500026570-N-2018 z dnia 05-02-2018 r.

Gmina Trzcianne: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku usługowego na potrzeby świetlicy wiejskiej w Brzezinach gm. Trzcianne.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
"Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego programem w zakresie Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 621185-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Trzcianne, Krajowy numer identyfikacyjny 54695700000, ul. ul. Wojska Polskiego  10, 19104   Trzcianne, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 85 738 50 56, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , faks 85 738 50 56.
Adres strony internetowej (url): www.trzcianne.pl
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
www.trzcianne.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku usługowego na potrzeby świetlicy wiejskiej w Brzezinach gm. Trzcianne.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

GKOŚ.271.43.2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Określenie przedmiotu zamówienia 1.1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku usługowego na potrzeby świetlicy wiejskiej w Brzezinach gm. Trzcianne 1.2. Zamówienie obejmuje przebudowę istniejącego budynku usługowego na potrzeby świetlicy wiejskiej, wykonanie instalacji elektrycznej, c.o. wod-kan., dojścia i dojazdów do budynku z miejscami postojowymi, podjazd dla osób niepełnosprawnych, docieplenie budynku, wykonanie zbiornika na nieczystości ciekłe wraz z instalacją doziemną kanalizacji sanitarnej. 1.3. Zakres objęty przebudową: - przebudowa pomieszczeń z przystosowaniem na pomieszczenia świetlicy wiejskiej polegająca na rozbiórce części ścianek i wykonanie nowych z utworzeniem częściowo nowego układu pomieszczeń, - rozbiórka płyty stropowej nad częścią podpiwniczoną wraz z zasypaniem części podpiwniczenia, - rozbiórka ślepej podłogi drewnianej wraz z podkładem betonowym oraz wykonanie nowych warstw podposadzkowych, - wykonanie posadzek z terakoty, - wykonanie okładzin z płytek szkliwionych w pomieszczeniach sanitarnych i w części aneksu kuchennego przy zlewozmywaku, - częściowe obicie tynków na ścianach i sufitach wraz z wykonaniem nowych tynków, - przecieranie starych tynków na ścianach i sufitach, szpachlowanie, gruntowanie i malowanie, - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, - wykonanie w części okien krat stalowych, - docieplenie stropu nad parterem wełną mineralną gr. 25 cm, - wykonanie na poddaszu pomostu roboczego, - wykonanie wymiany pokrycia dachowego z eternitu na blachę, - wykonanie nowych rur i rynien dachowych wraz z podsufitką, - przedłużenie istniejącej konstrukcji więźby dachowej oraz jej uzupełnienie, - wykonanie włazu dachowego, - montaż schodów włazowych na poddasze, - docieplenie budynku z zewnątrz, - wykonanie instalacji elektrycznej wraz z grzejnikami, - wykonanie instalacji c.o. wraz z kotłem w piwnicy i grzejnikami, - wykonanie instalacji wod. - kan. wraz z białym montażem, - wykonanie instalacji odgromowej budynku, - wyposażenie pomieszczeń, - przebudowy istniejących schodów wejściowych zewnętrznych, - wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych, - wykonanie dojść i dojazdów wraz z miejscami postojowymi z kostki polbruk. 1.4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 1.5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera przedmiar robót stanowiący załącznik do niniejszej SIWZ. 1.6. Zastosowane w dokumentacji określenie przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych, pod warunkiem, że zaproponowane materiały i urządzenia będą posiadały materiały nie gorsze niż te, które są przedstawione w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać w swojej ofercie, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez zamawiającego. W przypadku złożenia ofert równoważnych należy dołączyć foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne dla materiałów i urządzeń równoważnych, zawierające ich parametry techniczne. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 2. Zamawiający wymaga, aby okres gwarancji był nie krótszy niż 36 miesięcy i nie dłuższy niż 60 miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego robót. Okres gwarancji oprócz ceny jest jednym z kryterium oceny ofert o wadze 40 %. 3. Wszystkie nazwy własne materiałów i urządzeń użyte w dokumentacji przetargowej są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. 4. Każda zmiana technologii wykonania robót z inicjatywy Wykonawcy wymaga akceptacji Projektanta, który wykonał dokumentację oraz Zamawiającego. Koszt wprowadzenia zmian obciąża Wykonawcę. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru: - okładzin ceramicznych (terakota, glazura), - koloru farb na ściany wewnętrzne.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45000000-7, 45233120-6, 45111200-0, 45111300-1, 45310000-3, 45330000-9

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 
 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22/01/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 204065.04
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  6
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  6
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: Remontdom s.c. Marek Żukowski, Marek Grynczel
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Reymonta 1A,
Kod pocztowy: 15-717
Miejscowość: Białystok
Kraj/woj.: podlaskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 251000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 251000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 359000.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.