Ogłoszenia urzędowe

 • przetargi
 • obwieszczenia
 • inne
zobacz więcej ...
 

Środki pomocowe UE

Inwestycje realizowane z dofinansowaniem funduszy unijnych

zobacz więcej ...
 

Kultura

Wydarzenia, wystawy, warsztaty i inne inicjatywy kulturalne naszej społeczności

zobacz więcej ...

 

Urząd Gminy Trzcianne
ul. Wojska Polskiego 10
19-104 Trzcianne
tel. / fax. 085 738-50-56
email: trzcianne@trzcianne.pl

 

 

gminny portal mapowy 02

 

logo---Kopia

 

epuap banerdobry

 

youtubetrzcianne

 

rodo

 

baner turystyka207px

 

logo lgd

 

gopstrzciannelogo

 

Program 500plus

 

bz-logo

 

Nieodpłatna pomoc prawna

 

Plik pdf-1

 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA W POWIECIE MONIECKIM w 2017r.

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255) Powiat Moniecki realizuje od 1 stycznia 2016 r. zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

 

 

GDZIE i KIEDY MOŻNA SKORZYSTAĆ Z NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W 2017r

W Powiecie Monieckim funkcjonują dwa punkty pomocy prawnej:

 • w Starostwie Powiatowym w Mońkach, Mońki ul.Słowackiego 5a,

 • w Gminnym Ośrodku Kultury w Goniądzu ul. Stary Rynek 23 – punkt prowadzony przez Caritas Archidiecezji Białostockiej.

Darmowa pomoc prawna udzielana jest przez cztery godziny, pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni wolnych od pracy):

Miejsce udzielania porad prawnych

Dzień tygodnia

Godziny

Osoba udzielająca porad prawnych

Starostwo Powiatowe w Mońkach, 19-100 Mońki ul.Słowackiego 5a

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

9.00-13.00

13.00-17.00

11.00-15.00

14.00-18.00

9.00-13.00

Adwokat

Adwokat

Radca Prawny

Radca Prawny

Radca Prawny

Gminny Ośrodek Kultury w Goniądzu,

19-110 Goniądz ul.Stary Rynek 23

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

9.00-13.00

Radca Prawny

Radca Prawny

Radca Prawny

Radca Prawny

Radca Prawny

KTO MOŻE OTRZYMAĆ NIEODPŁATNĄ POMOC PRAWNĄ

Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:

 • młodzież do 26 roku życia,

 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej i wobec których w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia,

 • osoby, które ukończyły 65 lat,

 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,

 • kombatanci, osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,

 • weterani,

 • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną,

 • osoby w ciąży.

JAK WYKAZAĆ UPRAWNIENIE DO UZYSKANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

 • młodzież do 26 roku życia – wykazuje uprawnienie przez przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość,

 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej i wobec których w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia – wykazuje uprawnienie przez przedłożenie oryginału lub odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art.106 ust.2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej,

 • osoby, które ukończyły 65 lat - wykazują uprawnienie przez przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość,

 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny – wykazują uprawnienie przez przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny,

 • kombatanci, osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego – wykazują uprawnienie przez przedłożenie zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,

 • weterani – wykazują uprawnienie przez przedłożenie ważnej legitymacji weterana poszkodowanego, o którym mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011r. o weteranach działań poza granicami państwa,

 • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną – wykazują uprawnienie przez złożenie oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z w/w okoliczności,

 • osoby w ciążywykazują uprawnienie przez przedłożenie dokumentu potwierdzającego ciążę.

NA CZYM POLEGA NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Pomoc prawna polega na:

 • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach,

 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego,

 • pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym,

 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika   z urzędu.

Uprawnieni mogą uzyskać informacje w zakresie:

 • prawa pracy,

 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,

 • prawa cywilnego,

 • spraw karnych,

 • spraw administracyjnych,

 • ubezpieczenia społecznego,

 • spraw rodzinnych,

 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie obejmuje spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Nieodpłatna pomoc prawna dla osób w ciąży jest udzielana w zakresie związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych.

Udzielanie porad odbywa się wg kolejności zgłoszeń. Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej może ustalić inną kolejność z ważnych powodów.