Ogłoszenia urzędowe

  • przetargi
  • obwieszczenia
  • inne
zobacz więcej ...
 

Środki pomocowe UE

Inwestycje realizowane z dofinansowaniem funduszy unijnych

zobacz więcej ...
 

Kultura

Wydarzenia, wystawy, warsztaty i inne inicjatywy kulturalne naszej społeczności

zobacz więcej ...

 

Urząd Gminy Trzcianne
ul. Wojska Polskiego 10
19-104 Trzcianne
tel. / fax. 085 738-50-56
email: trzcianne@trzcianne.pl

 

 

gminny portal mapowy 02

 

logo---Kopia

 

epuap banerdobry

 

youtubetrzcianne

 

rodo

 

baner turystyka207px

 

logo lgd

 

gopstrzciannelogo

 

Program 500plus

 

bz-logo

 

Nieodpłatna pomoc prawna

 

Plik pdf-1

 

INFORMACJA WÓJTA GMINY TRZCIANNE

w sprawie warunków udzielania pomocy finansowej uczniom objętym Rządowym programem pomocy uczniom w 2014 r. „Wyprawka szkolna” w zakresie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych

 

Nowa podstawa programowa wiąże się z koniecznością dopuszczenia do użytku nowych podręczników szkolnych, a zatem uczniowie nie będą mogli odkupić książek od starszych kolegów. Wychodząc naprzeciw najuboższym uczniom, Rada Ministrów w dniu 29 lipca 2014 r. podjęła uchwałę Nr 144/2014 w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – Wyprawka szkolna" oraz w dniu 29 lipca 2014 r. wydała Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych, opublikowane w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1024. Rozporządzenie obowiązuje od 31 lipca 2014 r.

Których uczniów obejmuje program?
1. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników ma być udzielana uczniom rozpoczynającym naukę w roku szkolnym 2014/2015 w:
- klasach II, III lub VI szkoły podstawowej,
- klasach II, III lub VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,
- klasie III szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum,
- klasie VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia,
- klasie VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych,
- klasie III liceum plastycznego,
- klasie III lub IX ogólnokształcącej szkoły baletowej.

2. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, jest udzielana uczniom:
1) słabowidzącym,
2) niesłyszącym,
3) słabosłyszącym,
4) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
5) z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
6) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
7) z autyzmem, w tym zespołem Aspergera,
8) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1 – 7
– posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczającym w roku szkolnym 2014/2015 do szkół dla dzieci i młodzieży: szkół podstawowych, z wyjątkiem klasy I, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników, lub szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, do ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, z wyjątkiem klasy I, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, liceów plastycznych lub ogólnokształcących szkół baletowych.

3. W przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym, dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych, o których mowa w art. 3 pkt 24 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

4. Przepisu ust. 3 nie stosuje się do uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających w roku szkolnym 2014/2015 do klasy I szkoły podstawowej, w przypadku, gdy uczniowie ci korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, o którym mowa w art. 22ad ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

5. Pomocy udziela się uczniom pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego – 539,00 zł – na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456, z późn. zm.) oraz w § 1 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 959).

6. W przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 ze zm.) pomoc może być udzielona uczniom, o których mowa w pkt 1, pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie przekracza kryterium dochodowe 539,00 zł.

Liczba takich uczniów, nie może przekroczyć w danej gminie 5% ogólnej liczby uczniów, o których mowa w pkt 1, z wyjątkiem uczniów szkół prowadzonych przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz uczniów szkół prowadzonych przez ministra właściwego do spraw rolnictwa.

Maksymalna wartość przyznanej pomocy
7. Wartość pomocy nie może przekroczyć kwoty:
1) 225 zł – dla ucznia uczęszczającego do klasy II lub III szkoły podstawowej albo klasy II lub III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia;
2) 225 zł – dla ucznia:
a) słabowidzącego,
b) niesłyszącego,
c) słabosłyszącego,
d) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
e) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją;
f) z autyzmem, w tym zespołem Aspergera;
g) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w lit. a-f

- uczęszczającego do klasy II lub III szkoły podstawowej albo klasy II lub III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, który nie korzysta z podręczników do kształcenia specjalnego.
3) 225 zł – dla ucznia:
a) z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
b) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym

- uczęszczającego do klasy II – VI szkoły podstawowej lub gimnazjum, który nie korzysta z podręczników do kształcenia specjalnego, lub uczęszczającego do szkoły ponadgimnazjalnej;
4) 770 zł dla ucznia:
a) niesłyszącego,
b) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
c) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w lit. a i b

- uczęszczającego do klasy II lub III szkoły podstawowej albo klasy II lub III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, który korzysta z podręczników do kształcenia specjalnego, z zastrzeżeniem pkt. 2.
5) 770 zł dla ucznia:
a) z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
b) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym

- uczęszczającego do klasy II-VI szkoły podstawowej lub gimnazjum, który korzysta z podręczników do kształcenia specjalnego, z zastrzeżeniem pkt. 2.
6) 325 zł dla ucznia klasy VI szkoły podstawowej, klasy VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia oraz dla ucznia klasy III ogólnokształcącej szkoły baletowej;
7) 325 zł dla ucznia:
a) słabowidzącego,
b) niesłyszącego,
c) słabosłyszącego,
d) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
e) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
f) z autyzmem, w tym zespołem Aspergera,
g) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w lit. a – f

- uczęszczającego do klasy IV – VI szkoły podstawowej, klasy IV-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia lub klasy I-III ogólnokształcącej szkoły baletowej, który nie korzysta z podręczników do kształcenia specjalnego;
8) 770 zł dla ucznia:
a) niesłyszącego,
b) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
c) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w lit. a i b –

- uczęszczającego do klasy IV – VI szkoły podstawowej, klasy IV- VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia lub klasy I-III ogólnokształcącej szkoły baletowej, który korzysta z podręczników do kształcenia specjalnego, z zastrzeżeniem pkt. 2.
9) 350 zł dla ucznia:
a) słabowidzącego,
b) niesłyszącego,
c) słabosłyszącego,
d) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
e) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
f) z autyzmem, w tym zespołem Aspergera,
g) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w lit. a–f

- uczęszczającego do gimnazjum, klasy I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasy I-III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych lub klasy IV-VI ogólnokształcącej szkoły baletowej, który nie korzysta z podręczników do kształcenia specjalnego;
10) 607 zł dla ucznia:
a) niesłyszącego,
b) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
c) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w lit. a i b

- uczęszczającego do gimnazjum, klasy I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasy I-III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych lub klasy IV-VI ogólnokształcącej szkoły baletowej, który korzysta z podręczników do kształcenia specjalnego, z zastrzeżeniem pkt. 2.
11) 390 zł dla ucznia uczęszczającego do klasy III zasadniczej szkoły zawodowej;
12) 390 zł dla ucznia:
a) słabowidzącego,
b) niesłyszącego,
c) słabosłyszącego
d) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
e) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
f) z autyzmem, w tym zespołem Aspergera,
g) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w lit. a–f

- uczęszczającego do zasadniczej szkoły zawodowej;
13) 445 zł dla ucznia uczęszczającego do klasy III liceum ogólnokształcącego, klasy III technikum, klasy VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasy VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasy III liceum plastycznego lub klasy IX ogólnokształcącej szkoły baletowej;
14) 445 zł dla ucznia:
a) słabowidzącego,
b) niesłyszącego,
c) słabosłyszącego,
d) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
e) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
f) z autyzmem, w tym zespołem Aspergera,
g) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w lit. a-f

- uczęszczającego do liceum ogólnokształcącego, technikum, klasy IV-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasy IV-VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, liceum plastycznego lub klasy VII-IX ogólnokształcącej szkoły baletowej;
15) 175 zł dla ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz ucznia z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczającego do klasy I szkoły podstawowej – w przypadku, gdy nie korzysta z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, o którym mowa w art. 22ad ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
8. W przypadku, gdy uczeń korzysta z części podręczników do kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego lub materiałów edukacyjnych, kwota dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego lub materiałów edukacyjnych nie może być wyższa niż:
1) w przypadku uczniów, o których mowa w pkt 7, ppkt 4 oraz 5 – 192,50 zł;
2) w przypadku uczniów, o których mowa w pkt 7, ppkt 8 – 308 zł;
3) w przypadku uczniów, o których mowa w pkt 7, ppkt 10 – 303,50 zł.

Procedura przyznawania dofinansowania
Wniosek o udzielenie pomocy składa się do dyrektora szkoły, w której uczeń rozpoczyna naukę w roku szkolnym 2014/2015. Z wnioskiem mogą wystąpić:
• rodzice (prawni opiekunowie, rodzice zastępczy) ucznia,
• nauczyciel, pracownik socjalny lub inna osoba, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych ucznia,
• pełnoletni uczeń.

Termin składania wniosków: do dnia 3 września 2014.

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów. W uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć - zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – oświadczenie o wysokości dochodów.
W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego, można przedłożyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego.

W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, o którym mowa w punkcie 2, do wniosku – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty.

W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, o którym mowa w punkcie 6, do wniosku – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – należy dołączyć uzasadnienie.

Dyrektor szkoły, w tym szkoły prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego inną niż gmina,
osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego, osobę fizyczną, ministra właściwego do spraw środowiska lub Ministra Obrony Narodowej, sporządza listę uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy, o których mowa w punktach 2, 5 i 6, oraz przekazuje ją odpowiednio wójtowi gminy, właściwemu ze względu na siedzibę szkoły.

Po otrzymaniu listy uczniów, w tym listy uczniów szkół prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, osoby fizyczne, ministra właściwego do spraw ochrony środowiska lub Ministra Obrony Narodowej, wójt gminy, informuje dyrektora szkoły o liczbie uczniów zakwalifikowanych do otrzymania pomocy, o których mowa w punkcie 6.

Dyrektor szkoły, po analizie wniosków dotyczących uczniów, o których mowa w punkcie 6, biorąc pod uwagę lokalne warunki ekonomiczne i społeczne oraz zgodnie z informacją o liczbie uczniów zakwalifikowanych do otrzymania pomocy, podejmuje decyzję w sprawie przyznania pomocy tym uczniom.

Wójt przekazuje środki na dofinansowanie zakupu podręczników na rachunek bankowy szkoły prowadzonej przez gminę.

Zwrot poniesionych kosztów – na podstawie potwierdzenia zakupu

Dyrektor szkoły zwraca rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym) albo pełnoletnim uczniom koszt zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach, a w przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym – również koszt zakupu materiałów edukacyjnych, po przedłożeniu dowodu zakupu, do wysokości wartości pomocy.

W przypadku szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego inne niż gminy, osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, osoby fizyczne, ministra właściwego do spraw środowiska lub Ministra Obron Narodowej koszt zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach, a w przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym s stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym – również koszt zakupu materiałów edukacyjnych, po przedłożeniu dowodu zakupu, do wysokości wartości pomocy, zwraca wójt gminy właściwy ze względu na siedzibę szkoły.

W przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach, a w przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym – również zakupu materiałów edukacyjnych, jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego), rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie odpowiednio podręczników lub materiałów edukacyjnych.
W przypadku złożenia oświadczenia, do oświadczenia należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków odpowiednio na zakup podręczników lub materiałów edukacyjnych tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna".

W przypadku zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach, a w przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym – również zakupu materiałów edukacyjnych, dla grupy uczniów, koszt zakupu tych podręczników lub materiałów edukacyjnych jest zwracany rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym) albo pełnoletnim uczniom do wysokości pomocy, po przedłożeniu potwierdzenia zakupu zawierającego: imię i nazwisko ucznia, nazwę i adres szkoły, klasę, do której uczeń będzie uczęszczał, wykaz zakupionych podręczników lub materiałów edukacyjnych, kwotę zakupu, datę zakupu i czytelny podpis osoby, która dokonała zakupu. Potwierdzenie wystawia podmiot, który dokonał zakupu, na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki i materiały edukacyjne.

Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),
- ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456 z późn. zm.),
- uchwała nr 144/2014 Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna",
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych (Dz. U. z 2014, poz. 1024).

 

Do pobrania:

Wniosek o przyznanie pomocy finansowej